Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywane w czasie trwania studiów są niezwykle istotne. Pozwalają bowiem na zdobycie niezbędnych umiejętności oraz zastosowanie posiadanej już wiedzy w praktyce. Uczą one również, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach oraz jak współpracować z innymi ludźmi. Są to bardzo ważne aspekty z punktu widzenia przyszłego pracodawcy. Dlatego też konieczna jest realizacja praktyk zawodowych.

Niezbędne informacje na temat praktyk zawodowych

Czas trwania praktyki zawodowej zależny jest od rodzaju studiów. I tak:

  • dla studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich wynosi on 6 miesięcy (nie mniej niż 900 godzin),
  • dla studiów II stopnia są to 3 miesiące (w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin).

Konieczna jest realizacja praktyk w terminie do końca ostatniego semestru studiów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby odbyć je już wcześniej. Ponadto istnieje możliwość realizacji praktyki w wielu instytucjach jednocześnie. Może ona również zostać zaliczona między innymi na podstawie wykonywanej przez studenta pracy. Istnieje także możliwość uznania praktyki zawodowej, która została już zrealizowana w trakcie studiów na innej uczelni bądź kierunku pokrewnym (konieczne jest wówczas spełnienie wymagań określonych w sylabusie praktyk zawodowych).

Co należy zrobić, aby móc rozpocząć praktykę?

W celu zdobycia możliwości odbycia praktyk zawodowych należy wybrać jeden z poniższych dokumentów:

  • skierowanie na praktykę,
  • porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
  • umowa w sprawie organizacji praktyki,
  • wniosek o realizacji praktyki na poczet aktywności zawodowej (dotyczy studentów pracujących).

Aby praktyki zostały zaliczone konieczne jest złożenie jednego z wyżej wymienionych dokumentów wraz z wypełnionym sprawozdaniem (w którym student wypisuje wykonywane w czasie trwania praktyk czynności). Takie sprawozdanie ważne jest jedynie z podpisem oraz imienną pieczątką firmową przedstawiciela instytucji, w której realizowana była praktyka zawodowa. Niezaliczenie obowiązkowych praktyk wiąże się niestety z niezaliczeniem semestru.

Jak wybrać miejsce odbywania praktyki zawodowej?

Zazwyczaj miejsce odbywania praktyk wybierane jest samodzielnie przez studenta. Jednak w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów można skorzystać również z propozycji organizacji zapewnionych przez Uczelnię. W tym celu należy zwrócić się o pomoc do Opiekuna praktyk na danym kierunku. Osoby posiadające doświadczenie zawodowe mogą także starać się o zaliczenie praktyk na jego podstawie. 

Dowiedz się również jakie są zasady przepisywania ocen UWE

 

Studiujesz u nas, pozostając u siebie

Innowacyjna forma studiów niestacjonarnych

studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość