Funkcjonalności

System Cloud Academy™ posiada wiele cech i funkcjonalności, dzięki którym zarządzanie uczelnią lub dowolną jednostką edukacyjną staje się przyjemnością!

Wirtualny Dziekanat

Kompleksowa obsługa procesu dydaktycznego przez administrację uczelni, w tym m.in.

 • Moduł rekrutacji
 • Elektroniczna Teczka Studenta 
 • Elektroniczna Obiegówka
 • Tworzenie planów na bazie efektów uczelnia się 
 • Narzędzie tworzenia i zarządzania harmonogramami zajęć
 • Zarządzanie płatnościami studenckimi
 • Ewaluacja jakości kształcenia
 • Rozliczanie działań dydaktycznych wykładowców
 • Publikacja ogłoszeń, zarządzeń i regulaminów
 • Eksport danych do POL-on, ORPPD, JSA i Antyplagiat
 • mLegitymacja 
 • Generowanie 150 rodzajów dokumentów
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
 • Elektroniczna Pieczęć Uczelni

Strefa Studenta

Kompleksowe zarządzanie studiami przez studenta za pomocą smartfona poprzez spersonalizowane konto z warstwą wizualną wzorowaną na Facebooku, w tym:

 • Bieżące aktualności z życia uczelni
 • System powiadomień o nowych zdarzeniach dydaktycznych
 • Podgląd planów, harmonogramów, sylabusów, ocen, obecności itp.
 • Stały kontakt z wykładowcami i administracją uczelni
 • Elektroniczne składanie podań i wniosków
 • Wypełnianie i przesyłanie testów, zadań oraz ankiet
 • Możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach zdalnych i ich odtwarzania offline dowolną ilość razy
 • Zarządzanie płatnościami
 • Przesyłanie prac dyplomowych

Strefa Wykładowcy

Kompleksowe zarządzanie dydaktyką i działalnością badawczą przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni poprzez rozbudowaną, spersonalizowaną tablicę CloudA wzorowaną na Facebooku, w tym:

 

 • Bieżące aktualności z życia uczelni
 • Podgląd planów studiów, harmonogramów, sylabusów, efektów kształcenia itp
 • Zarządzanie materiałami dydaktycznymi
 • Moduł tworzenia i oceny testów i zadań
 • Dzienniki obecności i ocen
 • Prowadzenie interaktywnych zajęć na odległość 
 • Tworzenie i przesyłanie protokołów
 • Generowanie sylabusów na bazie efektów uczelnia
 • Ocena i recenzja prac dyplomowych
 • Bieżący kontakt ze studentami
 • Dostęp do zarządzeń i regulaminów 
 • Monitoring wykonania pensum
 • Składanie wniosków o delegację, urlop itp

Kadry

Obsługa kadrowa pracowników dydaktycznych oraz administracji, w tym:

 • Zarządzanie pracą jednostek uczelni
 • Rejestr danych pracowników
 • Zarządzanie umowami, w tym obieg wniosków o umowę
 • Rozliczanie pensum
 • Urlopy i delegacje
 • Zarządzanie czasem pracy

 

Finanse

Kompleksowa obsługa finansowa uczelni, w tym:

 • Zarządzanie wpłatami i należnościami studentów
 • Tworzenie i zarządzanie projektami
 • Zarządzanie Stypendiami
 • Możliwość budżetowania działalności jednostek, kierunków, specjalności
 • Panel Zarządczy
 • Moduł Centralnego Raportowania

Panel Zarządczy to narzędzie do strategicznego i operacyjnego zarządzania uczelnią przez władze uczelni. Zapewnia stały dostęp do aktualizowanych na bieżąco zestawień, statystyk i analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania uczelni, w tym:

 • Aktualna liczba kandydatów i studentów 
 • Prognozy przychodów
 • Wykaz zaległości w opłatach czesnego 
 • Analiza kosztów 
 • Braki w pensum

Powyższe dane są prezentowane w podziale na kierunki, specjalności, grupy itd.
 

Multitransmisja

Największa innowacja w systemie dająca możliwość realizacji zajęć na odległość w pełni interaktywnej formie dzięki przekazowi wielu strumieni danych widocznych dla uczestników w osobnych oknach. Osoba prowadząca ma może w trakcie zajęć używać jednocześnie wielu materiałów i pomocy dydaktycznych np.:

 • prezentacji
 • odtwarzacza filmów
 • tablicy multimedialnej
 • notatnika elektronicznego
 • przeglądarki internetowej itd.

W trakcie zajęć uczestnicy mogą kontaktować się z wykładowcą oraz innymi uczestnikami za pomocą czatu lub moduł komunikacji głosowej.
Dzięki powyższym funkcjonalnościom system zapewnia pełną interakcję pomiędzy uczestnikami a prowadzącym

 

Strefa Mobilna

Dedykowana aplikacja zapewniająca dostęp do najważniejszych funkcjonalności Strefy Studenta oraz Strefa Wykładowcy za pomocą urządzenia mobilnego, w tym m.in:

 • Sprawdzanie aktualności, harmonogramów
 • Wirtualny dziennik i indeks
 • Dostęp online i offline do transmisji z zajęć
 • Materiały dydaktyczne
 • Przesyłanie zadań i prac zaliczeniowych
 • Rozwiązywanie testów
 • Wypełnianie ankiet
 • Składanie podań i wniosków
 • Obsługa płatności
 • Komunikacja z wykładowcami oraz studentami

Strefa Projektów

Kompleksowe wsparcie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć naukowo-badawczych (NCBiR, NCN, Erasmus+, MNiSW itp.) Umożliwia m.in.:

 • Kolportaż informacji o aktualnych i zbliżających się konkursach
 • Wsparcie przy opracowywaniu pomysłu na projekt
 • Kompleksową realizację projektu, w tym m.in:
 • Zarządzanie personelem projektu
 • Planowanie i budżetowanie zadań i etapów
 • Repozytorium plików projektu
 • Generowanie i elektroniczny obieg dokumentów
 • Podpis elektroniczny
 • Raporty i zestawienia
 • Wsparcie Centrów Transferu Technologii

Strefa Projektów jest indywidualnie dopasowywana do procesów danej uczelni i może działać jako moduł CloudA lub osobny system, z integrowany z aktualnym oprogramowaniem danej uczelni lub jednostki.
 

Strefa Uczelni Badawczej

 

Narzędzie wspierające działalność naukowo-badawczą uczelni realizowaną w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub dowolnego programu grantowego danej uczelni.

Umożliwia m.in.:

 • Tworzenie różnego typu rejestrów prowadzonej działalności badawczej, w tym POB, Gates oraz Instrumentów Wsparcia
 • Składanie oraz ocenę wniosków, w tym w ramach POB, Gates oraz Instrumentów Wsparcia (tłumaczenie artykułu/monografii, publikacja artykułu, wybitne osiągnięcia, minigrant, dofinansowanie konferencji itp.)
 • Elektroniczny obieg dokumentów związanych z procesem przygotowania oraz oceny wniosków
 • Kompleksowe wsparcie procesu rozliczania przyznanych grantów, w tym elektroniczny obieg dokumentów, rozliczenia, raporty i statystyki itp.