Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Władze

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji

prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak
Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, adiunkt, a obecnie profesor WSB-NLU na Wydziale Nauk Społecz...
prof. WSB-NLU dr Jerzy Choroszczak
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, (ukończone kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo.) Od 1999 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis Unive...
prof. WSB-NLU dr hab. Tadeusz Mędzelowski
Doktor habilitowany nauk humanistyczno - społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor WSB – NLU. W WSB - NLU od 2012 roku. Początkowo jako adiunkt, potem Kierownik Zakładu Teorii Polityki. Od 1 lipca 2015 roku Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zam...
prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko
prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko - od urodzenia mieszka w Krynicy-Zdroju, od wielu lat łączy zainteresowania naukowe i dydaktyczne, pracując na wyższych uczelniach, z praktyką biznesową oraz w administracji publicznej. - działacz samorządowy - m...
prof. WSB-NLU dr Michał Jasieński
Michał Jasieński - absolwent UJ i Harvard University (PhD). W latach 1985-1998 studiował, prowadził prace badawcze i zajęcia dydaktyczne jako post-doctoral fellow oraz pełnił funkcje akademickie (resident tutor, assistant dean of students of Harvard ...
Pusty obrazek
prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak
Doktor habilitowany z zakresu nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo, w obszarze komunikacji i kultury języka. Od 1986 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, przekształconej w 2001 roku w Uniwe...
dr Piotr Czarnecki
Wykładowca akademicki, menedżer, konsultant. Piotr Czarnecki ma wieloletnie doświadczenie jako wykładowca i szkoleniowiec, działający zarówno w ramach szkół wyższych, jak i szkoleń opracowywanych i realizowanych na zamówienie konkretnych przedsiębio...
dr Krzysztof Przybycień
Studia magisterskie ukończył na kierunku Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1995.W czerwcu 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis Univers...
dr Ewelina Sobocha
Doktor nauk o zdrowiu, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: pedagogika – oligofrenopedagog i edukator seksualny. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi warsztaty i szkol...
dr Michał Mółka
Doktor nauk prawnych (stopień nadany uchwałą nr 29/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2021 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniw...
dr Sebastian Zupok
Doktor nauk ekonomicznych. Przedmiotem głównych zainteresowań naukowych jest marketing. Zainteresowania te zaczął rozwijać jeszcze podczas studiów, czego potwierdzeniem był wybór tematu pracy magisterskiej: „Marketing-mix w działalności przedsiębiors...
mgr Przemysław Bochenek
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu( kierunek: Master of Business Administration) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu...
mgr Dorota Knopf
  Absolwentka Warszawskiej Uczelni na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe biegłych rewidentów. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany pr...
mgr Sławomir Piętka
Z WSB-NLU związany od 2001 r. początkowo jako student, a później jako pracownik. Absolwent kierunku politologia, a także studiów podyplomowych z zakresu doradztwa i zarządzania politycznego, ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych o...
dr Krzysztof Pawłowski
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National - Louis University (Chicago, USA). W latach 1969-1989 kierownik laboratorium ba...

prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak

dwozniak@wsb-nlu.edu.pl

Sylwetka

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, adiunkt, a obecnie profesor WSB-NLU na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki. Od 2006 roku prodziekan do spraw studenckich, w lutym 2011 powołany na stanowisko dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania, potem  dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania. Obecnie pełni funkcję Rektora.

Na polu eksperckim zaangażowany w projektowanie i ocenę programów społeczno-gospodarczych. Współautor projektu strategii rozwoju dla miasta i gminy Krynica-Zdrój, projektu Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, ewaluacji ex-ante regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (część województw). W poprzednim i obecnym okresie programowania zajmuje się także kompleksową oceną projektów inwestycyjnych oraz oceną innowacyjności projektów biznesowych. Od 2019 członek zespołu zadaniowym ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy KPZK PAN. Od 2018 roku, przewodniczący rady nadzorczej SARR SA. 

Dariusz Woźniak, born in 1975, graduated from the University of Economics in Cracow in 1999. In 2005 he defended the Ph.D. dissertation on the model of regional development policy in Poland (the case of małopolskie voivodship). Since 1999 he has been working in Nowy Sącz Graduate School of Business - National-Louis University (WSB-NLU). He has been teaching courses connected with economics (micro –and macroeconomics, regional analysis, and policy) on the Polish and English Track. He is an assistant professor at the College of Social and Computer Sciences. He is also involved in administrative issues, he was the Dean of the College of Social and Computer Sciences (since 2011). At present, Rector of WSB-NLU.

He has published many articles in journals on topics such as regional development and regional disparities, the role of universities in regional development, the role of the government to support the regional economy, tools for regional analysis (DEA, shift-share). He is a member of the European Regional Science Association ERSA and Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences

As an expert, he collaborates with the city of Nowy Sącz (Entrepreneurship Area), Nowy Sącz poviat, the city of Krynica-Zdrój, the Ministry of Regional Development (Regional operational programs evaluation), and other public institutions. Member of the Board of Directors in SARR SA. 


Obszar zainteresowań

Zainteresowania naukowe dotyczą głównie kwestii związanych z rozwojem gospodarczym, szczególnie w aspekcie regionalnym oraz polityką gospodarczą (regionalną). Szczegółowe pola badawcze:

 • ocena przedsięwzięć prywatnych oraz programów społeczno-gospodarczych;
 • analizy gospodarek regionalnych (identyfikacja przewag i luk konkurencyjnych regionów metodą shift-share, analizy konwergencyjne);
 • ocena efektywności jednostek gospodarczych (metody nieparametryczne - data envelopment analysis);
 • zarządzanie strategiczne w organizacjach;
 • rola przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym;
 • cyfryzacja uczelni.

Dariusz Woźniak has published many articles in journals within topics such as macroeconomics,  regional development and regional disparities, the role of universities in regional development, the role of the government to support the regional economy (economic policy), tools for regional analysis (DEA, shift-share). Also, entrepreneurship and strategic planning belong to his field of interest. He is a member of the European Regional Science Association ERSA.

Google Scholar profile: http://scholar.google.pl/citations?user=ahTiJeYAAAAJ


Edukacja

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (2011) Studia podyplomowe "Innowatyka"
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (2009) Studia podyplomowe Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Finansów (2005), Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Praca: Model polityki rozwoju regionalnego a konkurencyjność województw na przykładzie województwa małopolskiego” pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza, recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Górka, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii (1999), Praca magisterska pt. „Ewolucja systemu samorządowego w Polsce” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Górki


Doświadczenie zawodowe

Dates (from – to)

1999-

Name and address of employer

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (Higher School of Business - National-Louis University located in Nowy Sącz)

Ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Type of business or sector

Education/ Research

Occupation or position held

June 2012 – September 2014, June 2015-

Dean of the College of Social and Computer Sciences

Main activities and responsibilities

Managing of the teaching, research and commercial activities of Faculty

Occupation or position held

September 2014 –

International Program Coordinator

Main activities and responsibilities

Responsible for education quality in the area of international programs and on-line supported programs

Occupation or position held

February 2011 – June 2012

Dean of the College of Entrepreneurship and Management

Main activities and responsibilities

Managing of the teaching, research and commercial activities of Faculty

Occupation or position held

2010 –

Director of the Regional Science Institute in WSB-NLU

Main activities and responsibilities

Management and organization of work in the field of economic research of the regional dimension

Occupation or position held

November 2006 – February 2011

Associate Dean for Student Affairs of the College of Entrepreneurship and Management

Main activities and responsibilities

Supervision of the activities of teaching
Consideration of student affairs

Occupation or position held

October 2005 –

Assistant professor at the Department of Economics

Main activities and responsibilities

Research in the field of economics, especially in the area of the macroeconomics (role of the state, the effectiveness of the intervention) and regional science (regional analysis, regional policy analysis, tourism)

Lectures:

Microeconomics (bachelor’s and master’s degree)

Macroeconomics (MBA, bachelor’s and master’s degree)

Regional economy and methods of analysis (master’s degree)

Regional Policy (master’s degree)

Management of municipal sphere (master’s degree)

Managerial Economics (master’s degree)

The role of the government in the economy (graduate studies)

Commercialization and privatization (postgraduate studies)

Economics of Tourism (postgraduate studies)

International economic relations (bachelor’s degree)

European Funds in Poland (bachelor’s degree, postgraduate studies)

Bachelor’s and Master’s degree Seminar

Author of Management in Public Administration specialization (master’s degree)

Dates (from – to)

2014-2015

Name and address of employer

Nowy Sącz City Council

Type of business or sector

Public sector

Occupation or position held

Expert

Main activities and responsibilities

Methodological issues by creating Development strategy for Nowy Sącz

Dates (from – to)

2014-2015

Name and address of employer

Miasteczko Multimedialne, Co.

Type of business or sector

IT Business, Multimedia

Occupation or position held

Proxy

Main activities and responsibilities

Management

Dates (from – to)

2014

Name and address of employer

Regional Development Agency in Wroclaw, Ministry of Regional Development

Type of business or sector

Consulting

Occupation or position held

Expert

Main activities and responsibilities

Member of the team preparing the expert ex-ante evaluation of Lubuskie, Dolnośląskie, Warmińsko-Mazurskie and Wielkopolskie Regional Operational Programmes, 2014-2020

Dates (from – to)

2014

Name and address of employer

Aula Academiei Române Filiala Iaşi

Type of business or sector

Education

Occupation or position held

Visiting Professor

Main activities and responsibilities

Workshop in Economics

Dates (from – to)

2012-2014

Name and address of employer

Krynica-Zdrój City Council

Type of business or sector

Public sector

Occupation or position held

Head of Expert team

Main activities and responsibilities

Preparing the Krynica-Zdrój Development Strategy

Dates (from – to)

2013

Name and address of employer

Miasteczko Multimedialne, Co.

Type of business or sector

IT Business, Multimedia

Occupation or position held

Expert/Consultant

Main activities and responsibilities

Complex evaluation of innovative start-ups

Dates (from – to)

2013

Name and address of employer

ISCAP/IPP –Instituto Politecnico do Porto

Type of business or sector

Education

Occupation or position held

Visiting Professors

Main activities and responsibilities

Lectures in Economics

Dates (from – to)

2012-2014

Name and address of employer

Brain Trust Lab.

Type of business or sector

Expertise, evaluation

Occupation or position held

Co-owner

Main activities and responsibilities

Regional analyst, public policy evaluation

Dates (from – to)

2012-2013

Name and address of employer

School of Management and Information Technology in Rzeszów

Type of business or sector

Education

Occupation or position held

Lecturer: postgraduate studies The perfect manager

Main activities and responsibilities

Lectures: Macroeconomics

Dates (from – to)

2012

Name and address of employer

Social Welfare Centre in Muszyna

Type of business or sector

Evaluation

Occupation or position held

Expert

Main activities and responsibilities

Execution of ex-post evaluation of the project: Active inclusion of people unemployed "Do not be afraid of change”

Dates (from – to)

2011- 2012

Name and address of employer

Municipality of Nowy Sacz

Type of business or sector

Consulting

Occupation or position held

Expert

Main activities and responsibilities

Co-author of research and development: local entrepreneurship development program for the city of Nowy Sacz

Dates (from – to)

2007-2008

Name and address of employer

“Klęczany” Limited Liability Company

Type of business or sector

Mining of Mineral Resources

Occupation or position held

Member of the Supervisory Board

Main activities and responsibilities

Specified CCC and other acts of law (utility company)

Dates (from – to)

2006-2007

Name and address of employer

Wyg International Sp. z.o.o., Ministry of Regional Development

Type of business or sector

Consulting

Occupation or position held

Expert

Main activities and responsibilities

Member of the team preparing the expert "ex-ante evaluation of projects 16-hundred Regional Operational Programmes and Polish Operational Programme Development of Eastern Poland, 2007-2013" executed by the Ministry of Regional Development

Dates (from – to)

2005

Name and address of employer

Regional Development Agency in Wroclaw, Ministry of Regional Development

Type of business or sector

Consulting

Occupation or position held

Expert

Main activities and responsibilities

The socio-economic situation of voivodships, expertise in the preparation of the regional econometric models HERMIN

prof. WSB-NLU dr Jerzy Choroszczak

jchorosz@wsb-nlu.edu.pl

Sylwetka

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, (ukończone kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo.) Od 1999 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University najpierw jako asystent, a od 2009 r. jako adiunkt. Prorektor ds. studenckich WSB-NLU  w latach 2009-2013. Prodziekan kierunku Zarządzanie w latach 2017-2018. Od maja 2018r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki. Autor i współautor kilkunastu pozycji naukowych dotyczących zmian organizacyjnych, pomocy publicznej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zarządzania strategicznego. Uczestnik projektów badawczych dotyczących pomocy publicznej, w tym projektu KBN. Pracę naukowo-dydaktyczną prowadzoną w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University łączy z działalnościa consultingową i szkoleniową. Przeprowadził szkolenia między innymi dla Polskiej Fundacji Kadr i Promocji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firm doradczych IMC Consulting i Comper. Członek kapituły Nowosądecka Marka Turystyczna oraz Rady Partnerów Stowarzyszenia "Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujacych kadry". 

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół aspektów dotyczących prawa pomocy publicznej, ochrony konkurencji na rynku unijnym i zarządzania strategicznego.


Obszar zainteresowań

Zarządzanie projektami,
Zarządzanie strategiczne,
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, Zarządzanie zmianami w "sektorach wrażliwych", 
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.


Edukacja

2009-2010      Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym  Sączu

                       Studia podyplomowe

                       Zarządzanie innowacyjnymi badaniami naukowymi

 2003-2008      Uniwersytet Łódzki

                  Wydział Zarządzania

                 Uzyskany tytuł: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk    o zarządzaniu

1998 – 2001   Uniwersytet Wrocławski

                       Kierunek: prawo

                       Uzyskany tytuł: magister prawa

1993 – 1998    Uniwersytet Wrocławski

                        Kierunek: zarządzanie i marketing

                        Uzyskany tytuł: magister zarządzania

                        Specjalność: Administracja publiczna


Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe:

2014 - 2019 - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. - opracowanie analiz strategicznych, ekonomicznych, sprawozdań finansowych, strategii rozwojowych dla Uzdrowiska

2014- Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego - opracowanie kompleksowej ekspertyzy dotyczącej obszarów udzielania pomocy publicznej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz przeprowadzenie szkoleń dla administracji

2013 - O.W. Mimoza - doradztwo strategiczne

2013-2014 - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - udziała w projekcie badawczym: Zielone światło innowacji

2006 - PolskaPresse - Współpraca przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla kady kierowniczej

2005 -Śląski ośrodek Polskiej Fundacj Promocji Kadr - współpraca przy przygotowaniu  przeprowadzeniu szkoleń dla członków kadry zarządczej spółek węglowych

2004 - IMC Consulting Limited Polska - współpraca przy przeprowadzeniu szkoleń  w ramach polityki konkurencji o chorny konsumentów z pomocy publicznejPublikacje naukowe

 • Pomoc publiczna a rozwój firmy – szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009 
 • Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego –programy, bariery, efektywność pomoc publiczna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008 (współautorzy: A. Fornalczyk M. Mikulec,)
 • Pomoc publiczna a fazy rozwoju organizacji, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów pod red. A. Nalepki, VII edycja, Tarnów 2008 
 • Transformacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” nr 4 (687) / 2007 
 • Negatywne aspekty wykorzystywania sektorowej pomocy publicznej w restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów pod red. A. Nalepki, VI edycja, Tarnów 2007 
 • Bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw sektorów wrażliwych (na przykładzie górnictwa węgla kamiennego w Polsce) [w:] Ekonomia – Zarządzanie – Marketing, Tryptyk Sądecki, praca zbiorowa pod red. naukową J. Wiktora, WSB-NLU, Nowy Sącz, 2007 
 • Przyszłość polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, „Przegląd Organizacji” nr 9/2006 8. Cybernetyczno-ekologiczna koncepcja zmiany organizacyjnej Nizarda a rozwój sektorów wrażliwych, kwartalnik „Organizacja i Kierowanie”, nr 1/2006
 • prof. WSB-NLU dr hab. Tadeusz Mędzelowski

  tmedzelowski@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Doktor habilitowany nauk humanistyczno - społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor WSB – NLU. W WSB - NLU od 2012 roku. Początkowo jako adiunkt, potem Kierownik Zakładu Teorii Polityki. Od 1 lipca 2015 roku Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie.  Autor 4  monografii, 5 książek pod  redakcją, 26 artykułów naukowych  do książek zbiorowych, 28  recenzji publikacji naukowych. Dodatkowo każdego roku recenzuje  prace magisterskie, licencjackie  i inżynierskie na potrzeby konkursu im. Tadeusza Tertila organizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa i Starostwo Powiatowe w Tarnowie.   Wygłosił  ponad 60  referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zorganizował 11 konferencji naukowych i współorganizował 30 konferencji.  Napisał 260  artykułów popularno – naukowych dla prasy ogólnopolskiej i lokalnej. Od 1980 dziennikarz prasowy i telewizyjny, współtwórca programu kryminalnego „997”. Współpracuje z Wyższymi Uczelniami w kraju a także Bułgarii, Słowacji,  Kazachstanie i na Ukrainie.  Od 2021 roku Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Kazachstanie. 


  Obszar zainteresowań

  Zainteresowania związane są z obszarem nauk humanistyczno społecznych z zakresu etyki, filozofii, religioznawstwa, socjologii  i dziennikarstwa. Poza zainteresowaniami naukowymi interesuję się historią. Jestem wiceprzewodniczącym Pacyfistycznego Stowarzyszenia, od 27 lat członkiem Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie. Zasiadam w Kapitule Nagrody im. Tadeusza Tertila co poszerza moją wiedzę na temat miasta i regionu tarnowskiego.  


  Edukacja

  Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,  Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Matematyczno- Fizyczno- Technicznym.  Studia podyplomowe z religioznawstwa oraz studia podyplomowe na Akademii Spraw Wewnętrznych. W 2012 roku obrona  pracy doktorskiej  na  Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W 2017 roku obrona rozprawy habilitacyjnej poświęconej poglądom pacyfistycznym w Polsce po drugiej Wojnie Światowej. Zarówno doktorat jak i habilitacja ukazały się w formie ogólnodostępnych publikacji. Są dostępne w formie papierowej i w repozytorium WSB – NLU w Nowym Sączu. Zarówno rozprawa habilitacyjna jak i doktorska zostały wpisane do międzynarodowego rejestru.


  Doświadczenie zawodowe

  Zanim zacząłem przygodę ze szkolnictwem wyższym prowadziłem zajęcia w Niepublicznej Szkole Średniej,  a także byłem dyrektorem szkolenia w Firmie Ochrony osób i mienia.  Od 1980 roku jestem dziennikarzem prasowym i telewizyjnym. Pisałem do kilku czasopism  artykuły dotyczące problemów religioznawczych. Współtworzyłem program kryminalny „997”.  Byłem autorem wielu audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych problematyce religioznawczej i dotyczących roku obrzędowego.  Przez 10 lat prowadziłem w Małopolskiej Telewizji „Telewizyjny Magazyn Policyjny 997”. Przez cztery lata byłem wykładowcą w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie.


  Publikacje naukowe

  Wybrane publikacje:

  Mniejszości religijne  w Polsce po 1989 roku w ujęciu filozofii polityki, Tarnów 2013.

  Pacyfizm w Polsce po drugiej wojnie światowej, Nowy Sącz – Tarnów 2016.

   Ostatnie:

  Międzyśrodowiskowe i Międzynarodowe Konferencje Naukowe w Tarnowie 2009 – 2017,  Tarnów 2020.

  T. Mędzelowski, H. Mędzelowska – Słota, D. Mędzelowski, Zawada – Jawornik Polski, Tarnów – Dynów 2021.

   Interdyscyplinarne i Międzyśrodowiskowe konferencje naukowe zorganizowane   w Nałęczowie w latach 1997 -2022, Tarnów 2022.

  M. Kierzek, T. Mędzelowski, Międzyśrodowiskowe i międzynarodowe Konferencje Naukowe w Kuźnicy na Helu 2002 – 2017. Tarnów 2022.

  Książki pod redakcją:

  Red. M. Szyszkowska,  T. Mędzelowski, Demokracja i niepospolite jednostki, Tarnów 2013.

   Red. A. Kryniecka, T. Mędzelowski, Braterstwo i pacyfizm, a demokracja, Białystok 2016.

   Red. M. Szyszkowska, T. Mędzelowski, Wokół Światopoglądu i Gospodarki, Białystok 2019.

   Red. M. Szyszkowska, T. Mędzelowski, Upadek polskiej edukacji i wychowania w XXI wieku, Warszawa  2022.

  Ostatnie artykuły w książkach zbiorowych:

  Przywództwo w wybranych Kościołach i Związkach Wyznaniowych, w: Mistrzowie Pedagodzy Nauczyciele, pod red. Marii Szyszkowskiej, Warszawa 2020, s. 179 – 184.

   Komitet Opieki nad Grobami i Społeczny Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie –  Rocznik Tarnowski 2020, s. 233 – 241.

  Communication-Dialogue Ecumenism  3906  Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic, 2021

   Kaplica pałacowa i kaplica grobowa Książąt Sanguszków w Tarnowie – Rocznik Tarnowski 2021, s. 151 – 156.

   Zespolenie Socjalizmu i pokoju w koncepcji i działaniach Stowarzyszenia PAX, w: Upadek polskiej edukacji i wychowania w XXI wieku, pod redakcją M. Szyszkowskiej i T. Mędzelowskiego, Warszawa  2022.

  Artykuły popularno – naukowe w liczbie około 260  ukazywały się w Tarnowskim Magazynie Informacyjnym „TEMI”, w Dzienniku Polskim, w Gazecie Krakowskiej, w Nowinach Rzeszowskich, Tygodniku „Miasto i Ludzie”.

  Poruszałem w nich tematykę Kościołów i Związków Wyznaniowych jak też Roku Obrzędowego.  

  prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko

  dresko@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko

  - od urodzenia mieszka w Krynicy-Zdroju, od wielu lat łączy zainteresowania naukowe i dydaktyczne, pracując na wyższych uczelniach, z praktyką biznesową oraz w administracji publicznej.

  - działacz samorządowy - m.in. radny Rady Powiatu Nowosądeckiego, burmistrz Krynicy-Zdroju

  - działacz społeczny - członek i współpracownik weilu organizacji pozarządowych

  - wykładowca i ekspert - współpracuje z wieloma organizacjami w ramach realizowanych projektów badawczych, szkoleniowych, ekspertyz i analiz.

  -  za działalność samorządową i społeczną był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami i wyrożnieniami

  - za pracę dydaktyczną również nagradzany,  między innymi: 

      -laureat wyróżnienia "najlepszy wykładowca WSB-NLU w Nowym Sączu w roku akademickim 2010/2011" (średni wynik ewaluacji 6,90 w skali do 7,00)

         - laureat wyróżnienia "wykładowca roku" przyznanego na podstawie ocen studentów w roku akadem. 2022/2023 w WSB-NLU w Nowym Sączu

  Posiada długoletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi zarówno sektora usługowego, jak i produkcyjnego (m.in. Wiceprezes zarządu firmy produkcyjnej, dyrektor hotelu, dyrektor sanatorium, członek rady nadzorczej spółki akcyjnej); prowadził też własną działalność gospodarczą w sektorze usług b2b). Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej. Między innymi pełnił funkcję v-ce burmistrza gminy Krynica-Zdrój (w latach 2007-2009) oraz burmistrza gminy Krynica-Zdrój (w latach 2010 - 2018). W latach 2019-2020 pełnił funkcję V-ce burmistrza Piwnicznej-Zdroju.

  W latach 2009 -2010 - dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB-NLU w Nowym Sączu

  W latach 2011 - 2018 - członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

  W latach 2011 - 2018 - członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa Kolej Gondolowa Jaworzyna krynicka S.A.

  Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność w obszarze samorządu terytorialnego

  Posiada szereg odznaczeń za działalnośc publiczną.


  Obszar zainteresowań

  Zainteresowania: ekonomia, zarządzanie (m.in. rozwój społeczno-gospodarczy - regionalny, lokalny; samorząd terytorialny, administracja publiczna; polityka gospodarcza, finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa, zarządzanie przedsiębiorstwem, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, koncepcje zarządzania, gospodarka turystyczna, zarządzanie turystyką; gospodarka samorządu terytorialnego, uzdrowiska, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem oraz marketing przedsiębiorstw i marketing terytorialny);

  współpracuje z wieloma organizacjami w ramach realizowanych projektów badawczych, szkoleniowych, ekspertyz i analiz.

  - wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych oraz MBA m.in. z zakresu zarządzania w turystyce i hotelarstwie, rozwoju regionalnego i lokalnego, administracji publicznej, samorządu terytorialnego, marketingu terytorialnego i politycznego, problematyki uzdrowisk, finansów przedsiębiorstw, etyki biznesu, współczesnych koncepcji zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu przedsiębiorstw oraz kierowania zespołami pracowniczymi.

  - uczestnik wielu konferencji naukowych związanych tematycznie z zainteresowaniami naukowymi


  Edukacja

  - absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, mgr inż. leśnictwa;

  - absolwent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, lic. zarzadzanie i marketing;

  - absolwent Wydziału Ekonimicznego UMCS Lublin o/Rzeszów - mgr zarządzanie i marketing;

  - dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - praca doktorska obroniona z wyróżnieniem (2007);

  - dr habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu - obecnie dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości - praca habilitacyjna obroniona z wyróżnieniem (2017).

  - ukończone studia podyplomowe „Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi” - WSB - NlU w Nowym Sączu

  - ukończone studia podyplomowe – "Rachunkowość i Finanse" - WSB - NLU w Nowym Sączu

  - posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa 

  - uczestnik wielu szkoleń i kursów z obszaru zarządzania w administracji publicznej, zarządzania projektami, finansów publicznych, pozyskiwania środków UE itp., m.in. certyfikat MAO w projekcie finansowanym z Funduszu Spójności


  Doświadczenie zawodowe

  Posiada długoletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi zarówno sektora usługowego, jak i produkcyjnego (m.in. Wiceprezes zarządu firmy produkcyjnej, dyrektor hotelu, dyrektor sanatorium, członek rady nadzorczej spółki akcyjnej); prowadził też własną działalność gospodarczą w sektorze usług b2b). Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej. Między innymi pełnił funkcję v-ce burmistrza gminy Krynica-Zdrój (w latach 2007-2009) oraz burmistrza gminy Krynica-Zdrój (w latach 2010 - 2018). W latah 2019-2020 pełnił funkcję V-ce burmistrza Piwnicznej-Zdroju.

  W latach 2009 -2010 - dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB-NLU w Nowym Sączu

  W latach 2011 - 2018 - członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

  Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność w obszarze samorządu terytorialnego

  Posiada szereg odznaczeń państwowych za działalnośc publiczną.


  Publikacje naukowe

  WYBRANE  PUBLIKACJE  NAUKOWE:

  REŚKO D., Wpływ pandemii SARS-Cov-2 na poziom ruchu turystycznego na przykładzie gmin uzdrowiskowych Małopolski, Studia Ekonomiczne. Gospodarka-Społeczeństwo-Środowisko. Nr 1/2022 (9), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wydawnictwo Naukowe, Nowy Sącz, czerwiec 2022, ss.5-24

  REŚKO D., Setna rocznica (100 lat) powołania Kierownictwa Przebudowy Państwowego Zakładu Zdrojowego w Krynicy (podstawy formalnoprawne i organizacyjne uzdrowiskowego „cudu rozwojowego”), [w monografii:] Słomka T. [red.] Zdrojowisko Krynica w 100-lecie Państwowości, Epoka  wybitnych naukowców, Wydawnictwo Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., Krynica-Zdrój, 2020, ISBN 978-83-60900-91-8, ss.37-68

  REŚKO D., The influence of the sector of small and medium enterprises on the development of polish provinces, Publishing House: Varna Free University „Chernorizets Hrabar”, ISBN 978-954-715-666-1, Varna, 2018

  REŚKO D., The scope and forms of influence of the state on development of the sector of small and medium enterprises. Legal and social aspects , International Journal of Legal Studies    № 2 (4) 2018  ISSN 2543-7097, Międzynarodowy Instytut Innowacji «Nauka – Edukacja – Rozwój» w Warszawie, 2018, s.469-482

  REŚKO D., The charakteristics of the space and numer structure of enterprises in particular provinces of Poland, “Globalization, the State and the Individual”. No 3 (15)/2017. ISSN 2367-4555. p. 79-104.

  REŚKO D., The role of the small and medium enterprises sector in the economy  of Poland and other European Union countries, “Globalization, the State and the Individual”. No 3 (11)/2016. ISSN 2367-4555. Varna – Lublin 2016

  REŚKO D. KIERCZ O.: Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw a rozwój polskich województw, Zeszyty Naukowe WSEI w Lublinie 12 (2/2016), seria: Ekonomia, Zeszyt Tematyczny: Przedsiębiorczość w Polsce  Europie, Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin, 2016, ISSN 2081-8009, ss.53-69

  REŚKO D. WOŁOWIEC T.: Wybrane problemy rozwoju i funkcjonowania uzdrowisk w Polsce w kontekście realizacji Konwencji Karpackiej. /in:/ Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach. (ed.) SZPARA K. ZAWILIŃSKA B. WILIKOŃSKA A. Wydawnictwo: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Warszawa-Rzeszów 2015, ISBN 978-83-932916-2-5. s. 196-207.

  CIENKOWSKI M., REŚKO D., Contemporary concepts of healing  business entity managing process “Globalization, the State and the Individual”. No 2/2014. ISSN 2367-4555, Varna 2014

  ŻUKOWSKI P., REŚKO D., The matrix of mckinsey as a technique  in strategic analysis of organization potential, “Globalization, the State and the Individual”. No 4/2014. ISSN 2367-4555. Varna 2014

  VARCHOLOVA T., REŚKO D., Manager in contemporary organization (selected theoretical aspects), “Globalization, the State and the Individual”. No 1/2014. ISSN 2367-4555. Varna 2014

  WOŁOWIEC T. REŚKO D.: Plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument planowania przestrzennego. „Finanse Komunalne” Nr 9/2014. ISSN 1232-0307. ss. 38-54.

  REŚKO D., Perspektywy gospodarczego rozwoju obszarów przyrodniczo wrażliwych: potrzeby, możliwości i ograniczenia na przykładzie Gminy Krynica-Zdrój [w:]T.Szczotka (red.) Monitoring społeczny zachowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego w obszarach wrażliwych przyrodniczo, Krynica-Zdrój – Muszyna, 2014, s.24-43

  REŚKO D., Krynica-Zdrój – perspektywy i wyzwania,[w:] Turystyka uzdrowiskowa odpowiedzią na aktualne potrzeby i preferencja konsumentów, XXIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Krynica Zdrój 2014, s. 55-64

  REŚKO D. WOŁOWIEC T.: The Area Development Plan as a Tool of Managing the Gmina Development. /in:/ KUDŁACZ T. WOŹNIAK D. (ed.) Programming Regional Development in Poland. Theory and Practice. “Studia Regionalia” Vol. 35. 2013. ISSN 0860-3375. s. 223-243.

  WOŁOWIEC  T. REŚKO D.: Financial planning as a tool of local government organization development. /in/ (ed.) DOMAŃSKA-SZARUGA B. WÓJCIK-AUGUSTYNIAK M. External and internal sources of success of the organizations, Studio EMKA, Warszawa 2013. ISBN 978-83-63773-39-7. s. 56-69.

  REŚKO D., Czy prywatyzacja jest szansą na zrównoważony rozwój uzdrowisk?[w:] Uzdrowiska górskie i podgórskie Krynica-Zdrój, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, Kraków, 2012, s.65-69

  REŚKO D. WOŁOWIEC T. Strategia rozwoju jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą. /in./ STEFAŃSKI M. (red.) Narzędzia sterowania rozwojem regionu: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2012. ISBN 2081-98009. ss.61-89.

  REŚKO D. WOŁOWIEC T. ŻUKOWSKI P.: Zasadnicze problemy z podstaw zarządzania organizacją. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University 2010. ISBN: 978-83-88421-64-8. ss. 197.

  REŚKO D. WOŁOWIEC T. SOBOŃ J.: Podstawy organizacji i zarządzania pracą (wybrane zagadnienia). Nowy Sącz Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University 2010. ISBN: 978-83-88421-50-1. ss. 340.

  REŚKO D., Rola uzdrowisk w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej na przykładzie gminy Krynica-Zdrój, [w:] Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe nr 1, Wyd. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2010;

  REŚKO D., Problematyka funkcjonowania sektora uzdrowiskowego w Polsce – wybrane  aspekty. [w:] Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe nr 1, Wyd. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2010;

  REŚKO D., Przedsiębiorczość transgraniczna w wybranych jednostkach terytorialnych pogranicza polsko-słowackiego, Studia Regionalne i Lokalne nr 2 (40)/2010, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, 2010

  REŚKO D., Potencjał uzdrowisk polskich w rozwoju regionalnym [w:]Kudłacz T.(red.) Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Studia KPZK, t.CXXXI, Warszawa, 2010

  REŚKO D., ŻUKOWSKI P., Postulowany profesjonalny model nowoczesnego menedżera [w:] Pietrulewicz B. (red.) Edukacja, praca, rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej; Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2010

  REŚKO D., Finansowanie zadań gminy i powiatu na rzecz rozwoju turystyki, [w:] "Rola i zadania samorządu terytorialnego i gospodarczego w procesie rozwoju turystyki", Wyd. NIT Nowy Sącz, 2009

  KUDŁACZ T., REŚKO D., Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, prace z zakresu gospodarki regionalnej, nr 746, Kraków, 2007

  KUDŁACZ T., REŚKO D., Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego Sądecczyzny,  Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego nr 28 t.II,  PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2007

  REŚKO D., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym” – [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju  przemysłu, (red.) Z.Zioło, T.Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa - Kraków, 2006

  KUDŁACZ T., REŚKO D., Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001-2004, Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego nr 21, PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006

  REŚKO D.,”Kształtowanie się przedsiębiorstwa usługowo-handlowego Profex Consulting”– [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, (red.) Z.Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów, 2002

  prof. WSB-NLU dr Michał Jasieński

  mjasienski@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Michał Jasieński - absolwent UJ i Harvard University (PhD). W latach 1985-1998 studiował, prowadził prace badawcze i zajęcia dydaktyczne jako post-doctoral fellow oraz pełnił funkcje akademickie (resident tutor, assistant dean of students of Harvard Summer School) na Harvard University. Od 2005 roku, profesor nadzw. w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady nt. zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, przywództwa,  modeli biznesowych oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia. W latach 2007-9 dziekan wydziału w WSB-NLU. Dyrektor ds. programowych Akademii Menedżera Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2020-23). Ekspert Unii Europejskiej w ocenie projektów badawczych programu MSCA (2016-21). Założył Centrum Innowatyki WSB-NLU, zajmujące się szkoleniami i pracą badawczą w zakresie innowacyjności. Prowadził warsztaty/szkolenia nt. innowacyjności i zarządzania wiedzą w Danii, Dubaju, Islandii, Kazachstanie, Łotwie, Turcji, USA i we Włoszech oraz w wielu firmach krajowych. Uczestniczył w międzynarodowych projektach UE nt. innowacji i modeli biznesowych (2013-16), przedsiębiorczości kobiet w Turcji (2017-18), biznesu globalnego (2018-2020) i miękkich umiejętności (2020-22). W latach 2010-14 był koordynatorem dwóch projektów w ramach programu “Kreator Innowacyjności”. Associate Editor (Innovation area) kwartalnika Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny biologii, metodologii, dydaktyki oraz zarządzania wiedzą i innowatyki, publikowanych w wydawnictwach krajowych i w światowej klasy pismach naukowych (m.in. Nature, PNAS USA, Scientometrics, Ecology). Sekretarz zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie. Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego, która wspiera społeczeństwo obywatelskie i projekty badawcze nad zdrowiem kobiet (obecnie: nad wpływem stresu na zdrowie ukraińskich kobiet i dzieci).

  ***

  Michał Jasieński holds M.Sc. from the Jagiellonian University and M.A. and PhD from Harvard University (Graduate School of Arts and Sciences). The period 1985-1998 spent at Harvard University where he studied, did research and lectured as post-doctoral fellow and carried out academic duties (as resident tutor and assistant dean of student of Harvard Summer School). Associate Professor at Nowy Sacz Business School – National-Louis University in Nowy Sacz, Poland, where he teaches innovation management, organizational behavior, leadership and critical and creative thinking courses, both in Polish- and in English-language programs. From 2007 until 2009 served as dean of the Faculty of Entrepreneurship and Management. He led projects within the „The Creator of Innovativeness” governmental progam: „Innovation and Cooperation” (2010-12) and “Innovation Culture” (2012-14), aimed at improving innovation management skills among scientists, managers, entrepreneurs and students in Poland. He created the Center for Innovatics at WSB-NLU which integrates research and educational activities in the area of innovation management. Senior researcher and Steering Committee member of the project “REINVENT: Transforming SMEs in Creative Sectors Through Business Model Innovation” (2013-2016), within the Marie Curie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) program. Serves as Innovation Editor of the Journal of Entrepreneurship, Innovation, and Management. Invited expert of the European Commission for grant proposal evaluation 2016. Published over 50 original research papers and essays in natural sciences, philosophy of science, methodology of education and knowledge management, which appeared in leading academic journals (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist, Ecology) and in Polish periodicals. He is co-founder and vice-president of the “Salus Publica” Foundation for Public Health and member of the “Kyoto-Kraków” Foundation.


  Obszar zainteresowań

  Possible topics for your Master's thesis:

  - the most important thing: IT SHOULD BE SOMETHING YOU CARE ABOUT! This means that you should think hard what topic would be most important or interesting or helpful FOR YOU. Then we can start talking about it and focus on something specific. But, the process should start with you. I will try to be as flexible as possible.

  - In general, I expect that any thesis should be based on some research - for example, some survey, some psychological experiment, some quantitative analysis of data available in many databases etc. We start thinking about the essence of your thesis and we do not worry about the overall plan or the structure of the thesis - this is less important than the well-defined topic and ideas how to study it. Important: we WANT to do data analysis - this is the best training for you for the future.

  Możliwe tematy:

  1. zarządzanie innowacjami: audyt innowacyjności w konkretnych firmach lub analizy porównawcze firm, sektorów i krajów (na podstawie danych statystycznych)
  2. kreatywność pracowników: badania empiryczne różnych metod heurystycznych
  3. naukometria: ilościowa analiza jakości badań naukowych w różnych dziedzinach
  4. zachowania organizacyjne: kapitał społeczny i kooperacja oparta na odwzajemnianiu – badanie warunków, w których ludzie kooperują (w firmie albo w społeczności lokalnej)
  5. zachowania organizacyjne: dynamika zespołów – określenie optymalnego składu zespołu
  6. zachowania organizacyjne: metodologia testów psychologicznych stosowanych w tej dziedzinie
  7. zachowania organizacyjne: przywództwo – ankietowe badania stylów przywódczych i ich efektów dla funkcjonowania zespołu, ze szczególnym nastawieniem na porównania między firmami i krajami (np. Polską, Ukrainą, Rosją, Słowacją itd.) i wykorzystanie podejścia R. Hackmana.
  8. zachowania konsumentów (zwłaszcza: analiza preferencji, reakcji na reklamy i racjonalności decyzji ekonomicznych przy zakupach): prace eksperymentalne lub ankietowe (m.in. badania zachowań ludzkich w Internecie - Allegro, eBay, Wikipedia).
  9. charakterystyka socjologiczna, ekonomiczna i biznesowa gmin Dobra i Słopnice, np. ocena potencjału agroturystycznego, historia rozwoju ekonomicznego, oraz demografia tego regionu.
  10. filozofia nauki i metodologia badań naukowych.
  11. Jan Sebastian Bach, Rammstein, Linkin Park, flamenco i blues.
  12. Wisława Szymborska, John Donne i Eminem.


  Edukacja

  PL

  • Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University (czerwiec 1992)

  • Master of Arts, Harvard University (1987)

  • studia doktoranckie, Department of Organismic and Evolutionary Biology, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University (1985-1992)

  • Studia Specjalne z biologii, Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii UJ (1983-1985)

  • Magisterium z biologii, Wydział BiNOZ, UJ (1977-1983)

  ENG

  • Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University (June 1992)

  • Ph. D. Program, Harvard University (1985-1992)

  • Master of Arts, Harvard University (1987)

  • Special Program in Biology, Jagiellonian University, Krakow, Poland (1983-1985)

  • Master of Science, Jagiellonian University (1983)


  Doświadczenie zawodowe

  PL

  • Expert, European Commission Research Executive Agency, H2020-MSCA-IF (2016-2021); recenzent projektów badawczych w programie Marie Skłodowska-Curie

  • dyrektor ds. programowych Akademii Menedżera Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (od lutego 2020 do grudnia 2023)

  • profesor WSB-NLU, Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University, Nowy Sącz (od 1 sierpnia 2005)

  • adiunkt, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza w Krakowie (styczeń 2000-lipiec 2005)

  • adiunkt, Zakład Biologii, Collegium Medicum, UJ (wrzesień 1998-wrzesień 1999)

  • Research Associate, Harvard University (maj 1996-sierpień 1998)

  • Postdoctoral Fellow in Biology, Harvard University (wrzesień 1992-kwiecień 1996)

  • Junior Fellow, Saint John’s College, University of Oxford (August 1985).

  • pracownik naukowo-dydaktyczny, Zakład Ekologii Populacyjnej, Instytut Biologii Środowiskowej (luty-sierpień 1985; urlop naukowy od września 1985)

  ENG

  • Expert, European Commission Research Executive Agency, H2020-MSCA-IF (2016-2021); reviewer in the Marie Skłodowska-Curie Program

  • Program Director, Academy of Innovation Managers, Polish State Agency for Entrepreneurship, Warszawa (February 2020-December 2021)

  • Associate Professor, Business School – National-Louis University, Nowy Sacz, Poland (August 2005-present)

  • Assistant Professor (“Adiunkt”) and head of Laboratory of Ecogenetics, Agricultural University, Kraków (January 2000-July 2005)

  • Assistant Professor (“Adiunkt”), Collegium Medicum, Jagiellonian University (September 1998-August 1999)

  • Research Associate, Harvard University (May 1996-August 1998)

  • Post-Doctoral Fellow in Biology, Harvard University (September 1992-April 1996)

  • Research Fellow, St. John’s College, University of Oxford (August 1985)

  • Researcher, Institute of Environmental Biology, Jagiellonian University (February-August 1985)

   

  Publikacje naukowe

  Publications in yellow are about various topics in management. Many of them are available for download as pdfs from my profile in ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Michal_Jasienski

  Book

  • Jasieński, M. (2024) “Myślenie kreatywne, czyli coś z niczego", Wydawnictwo Impuls, Kraków (książka dostępna także jako ebook); https://www.impulsoficyna.com.pl/49-publikacje-naukowe

  • Jasieński, M. (2024) “Myślenie pożyteczne, czyli zielony kciuk innowacyjności", Wydawnictwo Impuls, Kraków (książka dostępna także jako ebook);

  • Jasieński, M. (2024) “Myślenie krytyczne, czyli jak żyć mądrzej", Wydawnictwo Impuls, Kraków (książka dostępna także jako ebook); https://www.impulsoficyna.com.pl/49-publikacje-naukowe

  • Jasieński, M. (2020) Integrating diversity, cooperation, and innovation: a framework for modern management. Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana”, Kraków (212 stron, ISBN: 978-83-65548-66-5). https://www.researchgate.net/publication/343650295_Integrating_diversity_cooperation_and_innovation_a_framework_for_modern_management_212_pages_full_book

  Edited volumes

  Jasieński, M., J. Kotra, & E. Ünür Yilmaz, editors (2018) A roadmap to a successful incubator. Bursa Technical University, Bursa (in English, 142 pages)

  Jasieński M., ed. (2014) Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników. Centrum Innowatyki, Wydawnictwo Nova Sandec, Nowy Sącz (in Polish, 200 pages)

  English-language publications

  Rzeźnik, M. & M. Jasieński (2018) On factors affecting women entrepreneurs and on empowerment. In: M. Molinero & E. Ünür Yılmaz, editors (2018) Experiences of Innovative Women Entrepreneurs of the Future, pp. 72-82. Bursa Technical University, Bursa.

  Jasieński, M. & M. Rzeźnik (2018) On the importance of gender in creative thinking. In: M. Molinero & E. Ünür Yılmaz, editors (2018) Experiences of Innovative Women Entrepreneurs of the Future, pp. 83-91. Bursa Technical University, Bursa.

  Jasieński, M. & M. Rzeźnik (2018) Team building: its dynamics and the importance of managing diversity. In: M. Molinero & E. Ünür Yılmaz, editors (2018) Experiences of Innovative Women Entrepreneurs of the Future, pp. 92-102. Bursa Technical University, Bursa.

  Jasieński, M. (2018) The linked fates of incubators and of their incubated firms. In: Jasieński, M., J. Kotra, & E. Ünür Yilmaz, editors (2018) A roadmap to a successful incubator, pp. 9-21. Bursa Technical University, Bursa.

  Jasieński, M. & M. Rzeźnik (2018) Reinventing organizations by creating environment for the incubation of innovations. In: Jasieński, M., J. Kotra, & E. Ünür Yilmaz, editors (2018) A roadmap to a successful incubator, pp. 97-105. Bursa Technical University, Bursa.

  Rzeźnik, M. & M. Jasieński (2018) Diagnosing and utilizing innovative potential within and among the incubated teams. In: Jasieński, M., J. Kotra, & E. Ünür Yilmaz, editors (2018) A roadmap to a successful incubator, pp. 106-114. Bursa Technical University, Bursa.

  Jasieński M, Rzeźnik M (2016) Building bridges between business model concepts: the Canvas and Doblin’s Ten Types. In: “Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji” (ed. R. Knosala), pp. 96-103. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. ISBN 978-83-941281-0-4

  Rzeźnik M, Jasieński M, Candi M (2015) Internal and external relationships in small firm business models. In: European Academy of Management Conference, Warsaw 2015.

  Jasieński M (2015) Kin-directed cooperation may impact innovative potential and business models in family firms: some evolutionarily based hypotheses. In: International Product Management Conference, Copenhagen 2015

  Jasieński M (2015) Within-firm diversity of co-existing business models: there is a model for every team role. In: European Marketing Academy (EMAC) conference, Leuven 2015

  Jasieński M, Candi M, Rzeźnik M (2015) Bridging the academia-industry gap while innovating: Two example projects. In: Processes and Project Management (M. Wirkus, ed.), pp. 61-69. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

  Jasienska, G., P. T. Ellison, A. Galbarczyk, M. Jasienski, M. Kalemba-Drozdz, M. Kapiszewska, I. Nenko, I. Thune, A. Ziomkiewicz (2015) Apolipoprotein (ApoE) polymorphism is related to differences in potential fertility in women. Proceedings of the Royal Society B 282: 20142395. doi.org/10.1098/rspb.2014.2395

  Jasienski M, Jasienska G (2014) Nature-nurture interaction is ubiquitous, essential, but elusive. Current Anthropology 55 (5): 541-542.

  Jasieński M, Rzeźnik M (2014) Business models rethought: applying the heuristic methods of Altshuller and Osborn to improve an organization’s fitness in a variable environment. In: “Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices” (B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, eds.), pp. 100-109. Wydawnictwo Studio Emka, Warsaw. ISBN 978-83-64437-19-9.

  Jasieński M (2014) Features of an e-learning environment which promote critical and creative thinking: choice, feedback, anonymity, and assessment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning 24 (3/4): 237-251.

  Jasieński M (2013) Citation analysis as a practical tool for managers and entrepreneurs: selected scientometric concepts relevant for business model improvement. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 51: 151-167.

  Jasieński M (2013) Constructing e-learning tools from heuristic methods: multiple whys, circle of analogies and stepwise convergence. In: "E-Learning & Lifelong Learning" (ed. E. Smyrnova-Trybulska), pp. 165-178. University of Silesia, Katowice-Cieszyn, Studio-Noa. ISBN 978-83-60071-66-3.

  Jasieński M, Rzeźnik M, Candi M (2013) Understanding and innovating business models: some basic methodological issues. In: “Innovations in Management and Production Engineering” (ed. R. Knosala), pp. 51-58. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. ISBN 978-83-930399-9-9

  Jasieńska G, Jasieński M, Ellison PT (2012) Testosterone levels correlate with the number of children in human males, but the direction of the relationship depends on paternal education. Evolution and Human Behavior 33: 665–671

  Jasieński M (2012) Rules for constructing e-learning tools which foster independent, critical and innovative thinking. In: "E-Learning for Societal Needs" (ed. E. Smyrnova-Trybulska), pp. 75-94. University of Silesia, Katowice-Cieszyn. ISBN: 978-83-60071-59-5

  Jasieński M, Rzeźnik M (2012) Innovatics – a new toolbox of skills for innovative production managers. In: “Innovations in Management and Production Engineering” (ed. R. Knosala), pp. 63-71. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

  Jasienski M, Diukova N (2010) Structure and functions of intangible assets in the knowledge economy. Economics and Management 3-4: 60-65 (in Russian); Diukova N, Jasienski M (2010) Structure and functions of intangible assets in the knowledge economy. Socio-economic Research Bulletin 41: 12-17 (in English)

  Jasieński M (2009) Cogradient plasticity of growth in montane and lowland larvae of Rana temporaria at two levels of temperature. Polish Journal of Ecology 57: 353-361

  Jasieński M (2009) Garfield's Demon and "surprising" or  "unexpected" results in science Scientometrics 78: 347-353

  Jasieński M (2008) The potential for recovery growth in stunted larvae of R. sylvatica and its decline with developmental stages in Rana temporaria. Amphibia-Reptilia 29: 399-404

  Jasieńska G, Jasieński M (2008) Inter-population, inter-individual, inter-cycle, and intra-cycle natural variation in progesterone levels: a quantitative assessment and implications for population studies American Journal of Human Biology 20: 35-42

  Jasieński M (2007) Theory-free and fact-free but method-focused and trust-driven education: insights from Google, Excel, and eBay. In: “5th International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education”, Nowy Sącz, pp. 39-44

  Jasieński M (2006) It’s incredible how often we’re surprised by findings. Nature 440: 1112

  Jasieńska G, Nenko I, Jasieński M (2006) Daughters increase longevity of fathers, but daughters and sons equally reduce longevity of mothers American Journal of Human Biology 18: 422-425

  Łomnicki A, Jasieński M (2000) Does fitness erode in the absence of selection? An experimental test with Tribolium Journal of Heredity 91: 407-411

  Thomas SC, Jasieński M, Bazzaz FA (1999) Early vs. asymptotic growth responses of herbaceous plants to elevated CO2 Ecology 80: 1552-1567

  Jasieński M, Bazzaz FA (1999) The fallacy of ratios and testability of models in biology Oikos 84: 321-326

  Jasieński M, Thomas SC, Bazzaz FA (1998) Blaming the trees: a critique of research on forest responses to high CO2 Trends in Ecology and Evolution 13: 427

  Jasieński M, Ayala FJ, Bazzaz FA (1997) Phenotypic plasticity and similarity of DNA among genotypes of an annual plant Heredity 78: 176-181

  Mabry CM, Jasieński M, Coleman JS, Bazzaz FA (1997) Genotypic variation in Polygonum pensylvanicum: nutrient effects on plant growth and aphid infestation Canadian Journal of Botany 75: 546-551

  Thomas SC, Jasieński M (1996) Genetic variability and the nature of microevolutionary responses to elevated CO2 In: “Carbon Dioxide, Populations and Communities” (C. Körner and F. A. Bazzaz, eds), pp. 51-81. Academic Press, San Diego

  Jasieński M (1996) N=1, fortuitous effects and AIDS research The Scientist 10 (October 14): 12

  Jasieński M (1996) Wishful thinking and the fallacy of single-subject experimentation The Scientist 10 (5): 10

  Jasieński M (1996) Though this be ecology, yet is there method in't? (review of Method in Ecology. Strategies for Conservation, by K. S. Shrader-Frechette and E. D. McCoy). Global Ecology and Biogeography Letters 5: 50-51

  Jasieński M, Bazzaz FA (1995) Genome size and plant responses to high CO2 Nature 376: 559-560

  Bazzaz FA, Jasieński M, Thomas SC, Wayne P (1995) Microevolutionary responses to elevated CO2 environments in experimental populations of plants: parallel results from two model systems Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. 92: 8161-8165

  Jasieński M (1992) Kinship Effects and Plasticity of Growth and Development in Amphibian Larvae Ph. D. Thesis.  Harvard University, Cambridge, Mass.

  Korzeniak U, Jasieński M (1990) Opportunity for random mating and components of offspring fitness in the flour beetle, Tribolium confusum Animal Behaviour 40: 408-409

  Ackerly DD, Jasieński M (1990) Size-dependent variation of gender in high density stands of the monoecious annual Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae) Oecologia 82: 474-477

  Jasieński M (1988) Kinship ecology of competition: size hierarchies in kin and nonkin laboratory cohorts of tadpoles Oecologia 77: 407-413

  Jasieński M, Korzeniak U, Łomnicki A (1988) Ecology of kin and nonkin larval interactions in Tribolium beetles Behavioral Ecology and Sociobiology 22: 277-284

  Jasieński M, Jasieńska G (1988) Parental correlates of the variability in body mass at hatching in Arctia caja larvae (Lepidoptera: Arctiidae) Entomologia Generalis 13: 87-93

   

  Selected academic publications in Polish

  Jasieński M (2014) Dlaczego innowatyka? Nowe horyzonty wyzwań dla innowatorów. W: “Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników” (M. Jasieński, red.), str. 9-23. Centrum Innowatyki i Wydawnictwo Nova Sandec, Nowy Sącz. ISBN: 978-83-62550-94-4

  Jasieński M (2013) Kooperacja w trójkącie wzajemności: relacje nauka-samorząd-biznes z perspektywy teorii gier. W: „Kooperacja dla regionu. Nauka – Biznes – Samorząd", str. 15-18. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

  Jasieński M (2012) Czy kooperacja sprzyja innowacyjności? Przegląd Organizacji 12 (875): 24-27.

  Jasieński M (2012) Edukacja menedżerów w Polsce: więcej heurystyki i jakości. W: “Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego” (J. Dietl, Z. Sapijaszka, red.), str. 63-68. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź. ISBN 978-83-925649-5-9.

  Jasieński M, Rzeźnik M, Stec P. (2012) Kapitał społeczny i lokalna synergia oparta na altruizmie odwzajemnionym. Aspekty metodologiczne. W: “Synergia i dobro wspólne. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania”, (Z. Uchnast, red.), str. 67-81. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz. ISBN: 978-83-7306-581-9.

  Jasieński M (2011) Googleinteligencja i rozkwit kapitału społecznego. Znak 668 (styczeń): 36-42.

  Jasieński M (2009) Synergia z punktu widzenia ekogenetyki ilościowej: o złotych miksturach, magicznej interakcji i unikalnej korelacji typów i środowisk. W: Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz (Z. Uchnast, red.), str. 37-52.

  Jasieński M (2008) Inwentyka praktyczna, czyli sposoby ćwiczenia kreatywności. W: “Kapitał intelektualny osób aktywnych zawodowo. Formy i metody zarządzania wiedzą poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych” (red. A. Bulzak). ITqual, Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Kompetencji Informatycznych w Polsce. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, str. 37-54.

  Jasieński M (2007) O poznawaniu Przyrody: dialog nauki z poezją Wisławy Szymborskiej. Kosmos 56: 197-203.

  Jasieński M (2006) Obserwacje wniebowziętej sowy, czyli jak Wisława Szymborska tłumaczy przyrodę. Biologia w Szkole 59 (5): 24-29.

  Góral H, Jasieński M, Zając T (2006) Zdolność kombinacyjna odmian lnu oleistego pod względem cech plonotwórczych [Combining abilities of several varieties of linseed with respect to yield components]. Biuletyn IHAR 240/241: 237-242.

  Jasieński M (2002) Dryf genetyczny w populacjach: proste ćwiczenia na styku biologii, matematyki i statystyki. Biologia w Szkole 55 (1):22-29

  Jasieński M (1991) Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii) w Polsce Wiadomości Ekologiczne 37: 247-263

  Jasieński M (1988) O metodzie ekologii, czyli dlaczego nie trzeba być holistą (echa dawnych dyskusji i świeżej lektury) Wiadomości Ekologiczne 34: 431-445

   

  Varia: non-academic publications

  Jasieński M (2015) Toniemy w czerwonym oceanie, czyli jak sterować kreatywnościa,̨ aby lepiej zrozumieć własną markę? SmakoVity Kurier 8: 4.

  Jasieński M (2015) Birds of a feather flock together. And then what? Clustering must lead to reinvention of business models. Polish Market 222: 16.

  Rzeźnik M, Jasieński M (2015) Innowacyjność to nieustanny rozwój: jak przenieść model biznesowy w chmury. Innowacyjny Start 37: 24.

  Jasieński M (2015) A project community “The Wall” – a new level in the synergy between R&D and HR. Art of Mining 103-106: 4-7. Wspólnota projektowa “The Wall” – nowa jakość w synergii B+R i HR. Art of Mining 103-106: 4-7.

  Jasieński M (2014) Clusters must have their business models too. Polish Market 212: 5.

  Jasieński M (2014) Innovaria - It’s time for academics to replace garage-based inventors. Warsaw Business Journal Observer, April 2014: 16.

  Rzeźnik M, Jasieński M (2014) DNA innowatora pomaga budować kulturę innowacji i tworzyć nowoczesne modele biznesowe. Innowacyjny Start 32: 33-34.

  Jasieński M, Rzeźnik M (2013) Od pro-innowacyjnej kultury w firmie do innowacyjnego modelu biznesowego. Innowacyjny Start 29: 7.

  Jasieński M, Rzeźnik M (2012) Innowacyjność jest wielowymiarowa. Innowacyjny Start 26: 8-9

  Jasieński M (2011) Innowatyka. W: TechnoInQbacja pomysłów (str. 68-71). Gliwice-Poznań.

  Jasieński M (2011) Dlaczego innowacje wymagają zarządzania? Otwieracz Innowacji – Newsletter Projektu “Opening Regional Innovation System”. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole, marzec-kwiecień 2011, str. 2

  Jasieński M (2011) Co widać ze słupka? Polityka 11 (nr 2798, 12 marca): 64-65

  Jasieński M (2011) Wspomnienie. Henryk Pszonka z Połomi pod Rzeszowem. Gazeta Wyborcza, Kraków 24 lutego 2011

  Jasieński M (2011) Musisz biec tak szybko, jak umiesz. Gazeta Finansowa 14-20 stycznia: 34

  Jasieński M (2009) Budujemy w Nowym Sączu „Harvard nad Dunajcem“. VIP Biznes i Styl (maj-czerwiec): 115

  Jasieński M (2009) Darwin uniwersalny. Rzeczpospolita (PlusMinus) 25-26 kwietnia: A17

  Jasieński M (2008) Sześć uścisków dłoni i długi ogon, czyli o świecie czekającym na absolwentów WSB-NLU. Ampersand, wyd. specjalne: 6

  Jasieński M (2008) Rozpędzić uczelniane stadka. Rzeczpospolita 27 listopada: A16-17

  Jasieński M (2008) Magiczne zwierzęta Harry’ego Pottera. Wszechświat 109: 248-249

  Jasieński M (2008) Obróbka Szekspirem. Polityka 41 (nr 2675, 11 października): 90-92

  Jasieński M (2007) Odnojajceva netotzhnist’. Novynar 17 (10-16 grudnia): 54-57

  Jasieński M (2007) Googleinteligencja, czyli wołanie o nową merytokrację. Rzeczpospolita (PlusMinus) 1-2 grudnia: A24

  Jasieński M (2007) Klops z jajem. Polityka 45 (nr 2628, 10 listopada): 102-103

  Jasieński M (2007) Hollywood w Nowym Sączu? Czemu nie? Gazeta Wyborcza 5 marca 2007: 20

  Jasieński M (2003) Arka Poego, czyli o istotach zmyślonych i ograniczeniach wyobraźni. Nowa Fantastyka 2 (245): 72-74

  Jasieński M (2002) Rubato serca, genom i odwieczny puls medycyny [recenzja z; A. Szczeklik Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002]. Tygodnik Powszechny 46 (17 listopada): 11

  Jasieński M (1997)  Falińska K. 1996 - Ekologia roślin. Podstawy teoretyczne, populacja, środowisko, procesy Wiadomości Ekologiczne 43: 231-233

  Jasieński M (1997) Barańczak S. 1995 - Żegnam cię, nosorożcze Wiadomości Ekologiczne 43: 242-244

  Jasieński M (1988) Polemika: AIDS a moralność - Do redakcji czasopisma Wszechświat Wszechświat 89: 256

  Jasieński M (1988) D. R. Causton - A biologist's basic mathematics; G. M. Clarke - Statistics and Experimental Design Wszechświat 89: 190-191

  Jasieński M (1988) R. A. Day - How to write and publish a scientific paper Wszechświat 89: 292-293

  Jasieński M (1988) Jak zwierzęta rozpoznają swoich krewnych Wszechświat 89: 29-32

  Jasieński M (1988) O waśni i współpracy Problemy 1988(4): 37-40

  Jasieński M, Jasieńska G (1988) Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. I. O ekologii behawioralnej i ropusze szarej (Bufo bufo L.). Wszechświat 89: 70-71

  Jasieński M, Jasieńska G (1988) Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. II. O kojarzeniu się krakowskim targiem. Wszechświat 89: 99-100

  Jasieński M, Jasieńska G (1988) Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. IV. Jak szukać samicy w stawie? Wszechświat 89: 144-145

  Jasieńska G, Jasieński M (1988) Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. III. Interakcje pomiędzy samcami Wszechświat 89: 119-120

  Jasieński M (1986) Fincham, J. R. S. - Genetics Wszechświat 87: 250

  Jasieński M (1985) A. Hoffman – Wokół ewolucji Wszechświat 86: 117-118

  Jasieński M (1985) Saving Darwin. The Harvard Crimson. 5

  Jasieński M, Jasieńska G (1985) Kłopoty z płcią, czyli po co okrzemkom wieczko i denko Wszechświat 86: 239-242

  prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak

  jmlizak@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Doktor habilitowany z zakresu nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo, w obszarze komunikacji i kultury języka. Od 1986 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, przekształconej w 2001 roku w Uniwersytet Rzeszowski, na stanowisku asystenta, następnie od 1998 roku –  adiunkta, a od 2007 roku – profesora nadzwyczajnego. Kierownik Pracowni Komunikacji Językowej (w latach 2005-2008), kierownik Zakładu Języka Polskiego i Poradni Językowej (w latach 2008-2011), prodziekan Wydziału Filologicznego UR (w latach 2009-2011). Równolegle z pracą na UR, w latach 2001-2004, adiunkt w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie (w 2012 r. włączona do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Współpraca z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, oddziałem w Rzeszowie. Członek jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (przez kilka edycji). Od 2013 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis Univwersity na stanowisku profesora uczelnianego. Od 2021 r. prodziekan kierunku – psychologia. Autorka kilkudziesięciu pozycji naukowych z problematyki współczesnej komunikacji, w obszarze zjawisk językowych i społecznych. Pracę naukową łączy z działalnością edukacyjną na rzecz propagowania kultury języka, m.in. w formie wykładów/warsztatów dla uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy; poprzez organizowanie i/lub uczestnictwo w jury różnego rodzaju konkursów humanistycznych (recytatorskich, literackich, ortograficznych); poprzez współpracę z lokalną prasą (tematyczne artykuły), poprzez organizację konferencji naukowych, współpracę z różnymi instytucjami (np. współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, oddziałem w Szczecinie, w zakresie korekty językowej wpisów upamiętniających). Związana z towarzystwami naukowymi: Polskie Towarzystwo Językoznawcze oraz Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium". Wypromowała dwóch doktorów nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe skupia wokół zmian, jakie zachodzą w komunikacji w powiązaniu z tendencjami współczesnej kultury – z ich diagnozowaniem, charakterystyką i skutkami. Przedmiotem badań jest m.in. język mediów, w tym reklamy, grzeczność językowa, mody językowe, retoryka; najogólniej – czynniki, które wpływają na fortunność komunikacji między ludźmi w różnych aspektach ich życia, tak prywatnego, jak i zawodowego.


  Obszar zainteresowań

  1. Językowe zjawiska we współczesnej komunikacji.

  2. Komunikacja w mediach (ze szczególnych uwzględniem reklamy).

  3. Retoryka.

  4. Perswazja i manipulacja w komunikacji.

  5. Komunikacja z odbiorcą dziecięcym.


  Edukacja

  2007 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  1996 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  1984 - uzyskanie tytułu magistra (praca magisterstka z zakresu językoznawstwa), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

  1976-1980 - I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie


  Doświadczenie zawodowe

  1. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

  2013 - obecnie - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, stanowisko profesora nadzwyczajnego

  2. Uniwersytet Rzeszowski (wcześniej WSP), Instytut Filologii Polskiej

  a) praca dydaktyczna

  2003-2012 - Zakład Języka Polskiego, stanowisko adiunkta, a od 2007 – profesora nadzwyczajnego

  1998-2003 - Zakład Komunikacji Językowej, stanowisko adiunkta

  1994-1998 - Zakład Polszczyzny Współczesnej, stanowisko asystenta, a od 1996 – adiunkta

  1986-1994 - Zakład Języka Polskiego, stanowisko asystenta

  b) praca administracyjna:

  2009-2011 - funkcja prodziekana Wydziału Filologicznego

  2008-2011 - funcja kierownika Zakładu Języka Polskiego

  2005-2008 - funkcja kierownika Pracowni Komunikacji Językowej

  3. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, oddział w Rzeszowie

  2010-2012 - wykłady dla absolwentów prawa przygotowujących się do studiów doktoranckich

  4. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie - obecnie połączona z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (równolegle z pracą na UR)

  2001-2004 - Wydział Socjologiczno-Politologiczny, stanowisko adiunkta


  Publikacje naukowe

  Wybrane publikacje:

  1. Jak gimnazjaliści rozumieją pojęcie kultura, w: Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną, red. A. Rypel, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2010.

  2. Jak prasa dziecięca pozyskuje i kształtuje swojego czytelnika, w: „Język a komunikacja” 27, Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, red. J. Dybiec, G. Szpila, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2010, s. 283-293.

  3. Perswazja i manipulacja jako narzędzie komunikacji w reklamie, w: Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie, red. I. Hoffman, D. Kępa-Figura, t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 400-409.

  4. Wpływ reklamy na językowe zachowania dzieci i młodzieży, w: „Język a komunikacja” 17: Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, red. G. Szpila, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2007, s. 111-121.

  5.  Język reklam dla dzieci, Rzeszów 2006.

  6.  Reklama źródłem gier językowych, w: Homo ludens w literature, pod red. L. Pavery, Slezska Univerzita, Opava 2006, s. 376-382.

  7. Medialna wartość słów, „Język Polski” 2005, nr 2, s. 155-156.

  8. Reklama dla dzieci, w: Studia Philologica, Rozprawy i szkice, pod red. J. Pasterskiej, R. Mnicha, E. Pszenycznego, Drohobycz 2005, s. 329-337.

  9. Jak działają słowa w reklamie, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, pod red. R. Przybylskiej i W. Przyczyny, Kraków 2001, s. 191-199.

  10. Mówienie reklamami – moda, która przeminie?, w: Rozmaitości językowe. Ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, Kraków 2001, s. 179-189.

  11. Język czasopism dla dzieci. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 1999.

  dr Piotr Czarnecki

  pczarnecki@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Wykładowca akademicki, menedżer, konsultant.

  Piotr Czarnecki ma wieloletnie doświadczenie jako wykładowca i szkoleniowiec, działający zarówno w ramach szkół wyższych, jak i szkoleń opracowywanych i realizowanych na zamówienie konkretnych przedsiębiorstw. Od wielu lat menedżer działający w branży ochrony zdrowia. Doradca biznesowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, specjalizujący się w zakresie strategii konkurencji.


  Obszar zainteresowań

  Zarządzanie przedsiębiorstwem, nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, strategia przedsiębiorstwa, konkurencja i konkurecyjność przedsiębiorstw, czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw.


  Edukacja

  Wykształcenie

  2000

  Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

                        

  1995

  Studia podyplomowe w zakresie "Zarządzanie firmą", Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

  1994

  Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk politycznych ze specjalnością ‘stosunki międzynarodowe’, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,  Uniwersytet Warszawski

   

   

  Kursy, szkolenia, certyfikaty

  2022

  Skuteczne metody motywowania siebie i swojego zespołu do skutecznego działania, Kowalczyk Doradztwo, Krynica Zdrój

  2022

  Przywództwo, zaufanie, skuteczna komunikacja i relacje w zespole oraz metody wspierania pracowników z różnych grup pokoleniowych, Kowalczyk Doradztwo, Krynica Zdrój

  2021

  Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, szkolenie realizowane w ramach projektu „Zdrowe zarządzanie”, OTREK Training and Consulting, Wrocław

  2018

  Audytor wewnętrzny działalności leczniczej wg normy PN-EN ISO 9001:2015, ANVITUS, Warszawa

  2018

  Zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej w obszarach klinicznych i diagnostycznych według normy PN-EN ISO 9001:2015, ANVITUS, Warszawa

  2013

  CCNA Exploration: Network Fundamentals, Cisco Networking Academy, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz

                                                

  2011

  Kursy z zakresu: Jak korzystać z technologii komputerowych w edukacji dorosłych, Emisja głosu i sztuka prezentacji, Umiejętności kształcenia osób dorosłych,

  Profesjonalny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu

  2011

  Studium podyplomowe „Innowatyka”, realizowane przez Centrum Innowatyki WSB-NLU w Nowym Sączu

  2000

  Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU, Nowy Sącz

  1993

  Kurs rachunkowości I stopnia, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa


  Publikacje naukowe

 •  Paździor M, Leńczuk J, Czarnecki P, Nowak R. Bezpieczeństwo zarządzania organizacją w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego. International Journal of Legal Studies (IJOLS). (2023);14(2):695-708.
 • P. Czarnecki, R. Szarota, D. Woźniak, The Study of the Relative Efficiency of Selected Commune Offices Located In Nowy Sacz, Limanowa and Gorlice Poviats, in: A. Nalepka, A. Ujwary (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customer’s Demand, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU, Nowy Sącz 2015.
 • B. Czarnecka, P. Czarnecki, Transformation of Organisational Culture In Contemporary Organisations, referat wygłoszony na XIII Konferencji Naukowej Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, Muszyna, czerwiec 2014.
 • P. Czarnecki, D. Woźniak, Formułowanie strategii rozwoju województwa, w: Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. E. Kuczmery-Ludwiczyńskiej, OW SGH, Warszawa 2012.
 • P. Czarnecki, R.Szarota, D. Woźniak, The Analysis of Convergence Process of Voivodships’ Efficiency in Poland Using the DEA Method, 51st European Congress of the Regional Science Association International, Barcelona, Hiszpania, 30.08-2.09.2011, referat wygłoszony.
 • P. Czarnecki, R.Szarota, D. Woźniak, Measuring the Relative Efficiency of Economic Sectors. Advices For Policy Makers in Poland, Nowy Sacz Academic Review, No. 6, 2010.
 • B. Czarnecka, P. Czarnecki, Od rewolucji do chaosu – zmiany we współczesnej organizacji, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, praca zbiorowa pod red. M.J.Stankiewicza, TNOiK, Toruń 2008.
 • P Czarnecki, Szkoła wyższa jako obiekt analizy strategicznej, w: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, prace naukowe Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 • P. Czarnecki, Miejsce i rola analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego, Nowy Sacz Academic Review 2004, Nr1.
 • P. Czarnecki, Zastosowanie metody SPACE do analizy strategicznej szkoły wyższej, Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000.
 • P. Czarnecki, Czy prezydent powinien być zadowolony? Zastosowanie metody SPACE do analizy strategicznej firmy, Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Lisińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1998.
 • P. Czarnecki, Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Zastosowanie macierzy McKinseya do analizy i oceny portfela inwestycyjnego firmy, Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Lisińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1998.
 • P. Czarnecki, Działalność DAEWOO MOTOR w Polsce. Ocena atrakcyjności sektora, Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Lisińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1998.
 • P. Czarnecki, Wydawnictwo Muza S.A.  Analiza kluczowych czynników sukcesu, Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Lisińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1998.
 • P. Czarnecki, Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. Zastosowanie metody scenariuszy stanów otoczenia do analizy otoczenia firmy, Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Lisińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1998.
 • P. Czarnecki, Możliwości zastosowania metody SPACE do analizy strategicznej niepaństwowej szkoły wyższej, „Organizacja i Kierowanie” 1998, Nr 1.
 • P. Czarnecki, N. Potoczek, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u studentów w Wyższej Szkole Biznesu -NLU w Nowym Sączu, referat na seminarium na temat „Profile kształcenia w zakresie przedsiębiorczości” w ramach projektu TESSA, w: Profile kształcenia przedsiębiorców, Zeszyt naukowy Nr 4, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1998.
 • P. Czarnecki, Teoretyczno-metodologiczne przesłanki i uwarunkowania zastosowania metody SPACE do analizy strategicznej niepaństwowej szkoły wyższej, „Organizacja i Kierowanie” 1997, Nr 4.
 • P. Czarnecki, A. Strzelec, Racjonalizacja wykorzystania czasu pracy taboru w Zakładzie Transportu Samochodowego. Studium przypadku, w: Księga kejsów biznesowych, praca zbiorowa pod red. A. Koziny i A. Nalepki, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 1997.
 • P. Czarnecki, A. Strzelec, Wybór sposobu likwidacji Przedsiębiorstwa Górnictwa Skalnego "Skaldrog" w Klęczanach. Studium przypadku, w: Księga kejsów biznesowych, praca zbiorowa pod red. A. Koziny i A. Nalepki, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 1997.
 • P.Czarnecki, Wybrane problemy ustrojów prawnych RFN, USA i Wielkiej Brytanii, Skrypt dla studentów, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 1997.
 • P. Czarnecki, Możliwości wykorzystania w praktyce nauczania analizy przypadku nt. sposobu likwidacji Przedsiębiorstwa Górnictwa Skalnego "Skaldrog" w Klęczanach, referat na seminarium nt. aktywizujących form nauczania biznesu i administracji w ramach projektu TESSA, Krynica styczeń 1996.
 • dr Krzysztof Przybycień

  Krzysztof.Przybycien@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Studia magisterskie ukończył na kierunku Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1995.
  W czerwcu 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu zatrudniony od października 1995 na stanowiskach początkowo asystenta, później starszego asystenta i adiunkta.

  Od 2005 wykonuje także prace administracyjne pełniąc funkcje: prodziekana Wydziału Informatyki (2005 - 2012), dziekana Wydziału Informatyki (2012), dyrektora Instytutu Informatyki (2013/2014),   prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki ds. studenckich dla kierunku Informatyka (2012-2013) i obecnie (od października 2017).

  Poza pracą administracyjną i dydaktyczną ma na koncie także uczestnictwo w projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych. 
  dr Przybycień był uczestnikiem projektów badawczych prowadzonych przez krakowską AGH dotyczących (symulacji i modelowania) procesów przeróbki surowców mineralnych.
  Jako członek zespołu pracującego w WSB-NLU nad symulacyjnymi grami biznesowymi jest także współautorem gier biznesowych "Biznes Lider" i "Prosperity" używanych m. in. na zajęciach przez studentów kierunku Zarządzanie.


  Obszar zainteresowań

  Języki i paradygmaty programowania, inżynieria oprogramowania, programowanie, symulacyjne gry biznesowe.


  Publikacje naukowe

  • Przybycień K., Wójtowicz W., Wilk W., Filek S.: Decision Games in Business Education: Prosperity – The platform for developing managerial skills. Wydawnictwa Naukowe WSB-NLU – Nowy Sącz, s. 114-126, 2009;
  • Gawenda T., Niedoba T., Przybycień K., Tumidajski T.: Zastosowanie algorytmów genetycznych do modelowania procesów przeróbki surowców mineralnych. Górnictwo i Geoinżynieria, R 33, z.4, s. 101 - 111, 2009
  • Filek S., Przybycień K., Wilk W., Wójtowicz W.: Biznes Lider - symulator biznesowy w edukacji. Firma i rynek, Kwartalnik Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, numer specjalny - kwiecień 2005.
  • Tumidajski T., Przybycień K.: Analiza niezależności rozdrabniania składników nadawy metodami teorii mieszanin rozkładów zmiennych losowych — The analysis of independence of feed factors crushing with using theory of random variables mixture distributions. Inżynieria Mineralna, zeszyt specjalny nr 3, wrzesień 2003.
  • Tumidajski T., Przybycień K.: The investigations of communition processes by the method of finite mixture grain size distributions. Materiały konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Środowiska i Przeróbki Surowców Mineralnych - Ostrawa, Czechy, 2003.
  • Tumidajski T., Gawenda T., Przybycień K.: Wybrane aspekty badań podstawowych procesów rozdrabniania. Inżynieria Mineralna - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, nr S.2(8), grudzień 2002.
  • Przybycień K.: Zastosowanie teorii skończonych mieszanin rozkładów do analizy procesów rozdrabniania materiałów uziarnionych. Gospodarka surowcami mineralnymi, tom 17, 2001.
  • Tumidajski T., Przybycień K.: Teoria mieszanin rozkładów w analizie struktury nadawy do procesów kruszenia. Gospodarka surowcami mineralnymi, tom 15, 1999.
  • Tumidajski T., Przybycień K.: Stochastyczne modele dynamiki procesów przeróbczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1349, 1996

  dr Ewelina Sobocha

  esobocha@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Doktor nauk o zdrowiu, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: pedagogika – oligofrenopedagog i edukator seksualny. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców i opiekunów na temat seksualności. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie psychospołeczne, dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną, seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, zagadnienia związane z komunikacją i budowaniem relacji.


  Obszar zainteresowań

  Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie psychospołeczne, dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną, seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, zagadnienia związane z komunikacją i budowaniem relacji.


  Publikacje naukowe

 • Sobocha Ewelina. Wolska Danuta „Edukacja do dorosłości osób z autyzmem”, EDUKACJA (2018): 44-53 DOI: 10.24131/3724.180304
 • Sobocha Ewelina. Pietrzak Małgorzata „Kompetencje społeczne a możliwości aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną”, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – EDUKACJA 15, (2019): 94-104
 • Sobocha Ewelina. „Management of leisure time by young adults with deeper intellectual disability”, INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ (2021): 173-184 DOI: 10.14746/ikps
 • Sobocha Ewelina (red.), Wolska Danuta (red.). Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Prace Monograficzne 980, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020. 201 DOI: 10.24917/9788380844858
 • Sobocha Ewelina, Nałęcz-Kłos Ewa. „Dążenie do normalizacji życia osób z niepełnosprawnością poprzez mieszkalnictwo”, Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością: w trosce o dobrostan człowieka, 93-103, Prace Monograficzne, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018. ISBN 978-83-8084-202-1 93-103
 • Sobocha Ewelina, Wolska Danuta. „Rola osób odpowiedzialnych za edukację osób z autyzmem we wzmacnianiu ich pozytywnych zachowań „, Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov, 91-101, Ruzomberok: VERBUM – Catholic University in Ruzomberok Press, 2018. ISBN 978-80-561-0598-691-101
 • Sobocha Ewelina, Wolska Danuta. „Predykatory decyzji o przystąpieniu do projektów zatrudnienia wspomaganego przez dorosłe osoby z głebszą niepłnosprawnością intelektualną „, Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna, 168-179, Prace Monograficzne 980, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020. ISBN 978-83-8084-485-8168-179
 • Sobocha Ewelina. “Management of leisure time by young adults with deeper intellectual Disability”, INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. - 2021, nr 32, 173-184
 • Sobocha Ewelina, Pietrzak Małgorzata, Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością oraz młodzieży studiującej. Praktyczne  rozwiązania. Prace Monograficzne 980, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2022.
 • Sobocha E., Nałęcz-Kłos E. The Gateway Award as a method of supporting the social functioning of people with deeper intellectual disabilities in the opinion of those interested in / Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 2022, nr 34, s. 57-70 Adreurl: http://wse.home.amu.edu.pl/czasopisma_naukowe/konteksty/wydania/Interdyscyplinarne_konteksty_34.pdf
 • Ewelina Sobocha, Coordinated health care for patients with intellectual disabilities. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, No. 36, Poznan 2023.
  Pp. 57–74. Adam Mickiewicz University Press. ISSN (Print) 2300-391X. ISSN (On-line) 2658-283X. DOI: https://doi.org./10.14746/ikps.2023.36.4
 • Ewelina Sobocha, Quality of life of people on the autism spectrum during pandemic. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, No. 36, Poznan 2023.
  Pp. 97–114. Adam Mickiewicz University Press. ISSN (Print) 2300-391X. ISSN (On-line) 2658-283X. DOI: https://doi.org./10.14746/ikps.2023.36.6
 • Sobocha, E. & Pietrzak, M. (2023). Contemporary Educational Space for University Students and Young People With Intellectual Disabilities: Integration Through Social Interaction Multidisciplinary Journal of School Education 12(2(24), 377–394. https://doi.org/10.35765/mjse.2023.1224.18 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/issue/current
 • dr Michał Mółka

  mimolka@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Doktor nauk prawnych (stopień nadany uchwałą nr 29/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2021 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu oraz studia podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Michał Mółka jest członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu oraz Członkiem Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  Autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa organizacji pozarządowych oraz mediacji.


  Obszar zainteresowań

  Prawo administracyjne, Prawo organizacji pozarządowych, mediacje. 

   


  Edukacja

  2021                                     

  doktor nauk prawnych; stopień nadany uchwałą nr 29/2021 Rady Naukowej Instytutu

  Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z

  dnia 25 maja 2021 r.

  2020                                  

  Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, studia

  podyplomowe Master of Business Administration

  2016                              

  uprawnienia Zarządcy Nieruchomości nadane przez Federację Porozumienie

  Polskiego Rynku Nieruchomości, licencja nr 28462

  2016                                      

  uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa; egzamin

  złożony z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez

  Ministra Skarbu Państwa w dniu 23 kwietnia 2016 roku 

  2016                                      

  Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu; wpis na podstawie decyzji

  Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 18 kwietnia 2016 roku

  2015-2021                             

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, studia doktoranckie

   

  2011                                      

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, studia podyplomowe

  Menedżer Ekonomii Społecznej   

   

  2008 - 2010                           

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, studium pedagogiczne

  przygotowania pedagogicznego

   

  2005 - 2010               

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo


  Publikacje naukowe

  2023

  M. Strożek-Kucharska, M. Mółka, "Fundacja rodzinna na tle innych fundacji?

  Przyczynek do dyskusji" - Przegląd Prawa Publicznego, nr 12/2023, s. 112-133 

  2023

  M. Mółka, "Zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności pożytku

  publicznego i o wolontariacie – przyczynek do dyskusji" [w] W. Kaczmarczyk, P.

  Jaśkiewicz, K. Budryka (red.) Odporność i rozwój? Polski sektor obywatelski po

  20 latach obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i o

  wolontariacie, s. 67-80

  2023 

  M.Mółka, "Inicjatywa loklana jako element kształtujący społeczeństwo obywatelskie w

  Polsce - perspektywa społęcznyka i zamiar ustawodawcy" - Przegląd Prawa

  Publicznego, nr 3/2023, s. 98-111

  2022                                    

  M. Mółka, M. Kaim, A. Śliwczyński, P. Wicher „Doposażenie państwowej osoby prawnej

  w trybie art. 51a ustawy o gospodarce nieruchomościami na przykładzie SP ZOZ -

  zagadnienia prawne i studium przypadku” – Medycyna Ogólna  i Nauki o Zdrowiu 2022,

  Tom 28, Nr 4, 333–340

   

  2018                       

  M. Mółka, P. Wicher, „Mediacja w postępowaniu administracyjnym – perspektywa

  mediatora a praktyka gmin”, Casus, nr 91, s. 42-48

   

  2018                              

  M. Mółka, „Prawne aspekty przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w

  stowarzyszenie rejestrowe”, Przegląd Prawa Publicznego, nr 7-8/2018, s. 198-209

   

  2016                                      

  M. Mółka, P. Wicher, „Problematyka nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach i jej

  wpływ na tworzenie i nadzór nad stowarzyszeniami” [w] K.  Mudryk (red.) „Dokonania

  naukowe młodych naukowców”, Kraków 2016, s. 389-404

   

  2016                                      

  P. Wicher, M. Mółka, M. Kierzek, „Ranking gmin powiatu nowosądeckiego w oparciu o

  wskaźnik syntetyczny w latach 2002-2014” [w] D. Wożniak, P. Wicher (red.) „25 lat

  samorządu terytorialnego w Polsce – jednostka i społeczeństwo – teraźniejszość i

  pespektywy”, Nowy Sącz 2016, s. 115-138

   

  2015                                      

  Artymiak M., Mółka M., Wicher P., „Mediacja w polskim systemie sądownictwa-

  początki, współczesności i pespektywy rozwoju” [w]  

  P. Piotrowski, T. Bugelova, P. Wicher (red.), Oblicza przestępczości – wyzwania

  psychologii sądowej, Nowy Sącz 2015, s. 153-168

   

  2015                                      

  W. Bodziony, M. Poręba,  T. Burzyński , E. Cygnar, M. Cygnar, M. Florczyk, R.

  Franczak-Bodziony, E. Gargas-Michalik, L. Gąsiorowska, Z. Górka,

  I. Kamieńska, J. Kot, M. Kotlarz, D. Kruczek, B. Lechowicz, K. Ledniowski,

  T. Leśniowski T., A. Misiołek, M. Mółka, J. Szczecina,  „Procedury, aktywizacja lokalnej

  społeczności i współpraca z NGO” (wersja ostateczna). Projekt współfinansowany ze

  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał

  Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2015

   2015                                  

  W. Bodziony, M. Poręba,  T. Burzyński,  E. Cygnar, M. Cygnar, M. Florczyk, R. Franczak-

  Bodziony,E. Gargas-Michalik, L. Gąsiorowska, Z. Górka,

  I. Kamieńska, J. Kot, M. Kotlarz, D. Kruczek, B. Lechowicz, K. Ledniowski,

  T. Leśniowski, A. Misiołek, M. Mółka, J. Szczecina„Jak prowadzić szkołę?” (wersja

  ostateczna). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

  Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA

  SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2015

  2012                                      

  W. Bodziony, E. Gargas-Michalik, K. Ledniowski, Z. Górka, M. Mółka,

  M. Wiktorowska: „PROCEDURY, AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOSCI I

  WSPÓŁPRACA Z NGO” (wersja wstępna). Projekt współfinansowany ze środków Unii

  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki

  NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2012.

  2012                                      

  W. Bodziony, E. Gargas-Michalik, J. Krzeszowiak, U. Ogorzałek,  Z. Górka, M. Mółka,

  W. Pasoń, K. Ledniowski: „JAK PROWADZIĆ SZKOŁĘ?” (wersja wstępna). Projekt

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

  Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Wyd. Fundacja

  Tarcza, Nowy Sącz 2012.

  dr Sebastian Zupok

  szupok@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Doktor nauk ekonomicznych. Przedmiotem głównych zainteresowań naukowych jest marketing. Zainteresowania te zaczął rozwijać jeszcze podczas studiów, czego potwierdzeniem był wybór tematu pracy magisterskiej: „Marketing-mix w działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy Pepsi-Cola”. Praca została wysoko oceniona przez promotora i recenzenta, co w połączeniu z dobrymi wynikami osiągniętymi podczas studiów spowodowało, że postanowił w tym zakresie specjalizować się. Obecnie pracuję nad habilitacją. 

  Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

  2011                                                       Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach na Wydziale Zarządzania, na podstawie dysertacji doktorskiej pt. „Strategie wartości dla klientów na rynku napojów bezalkoholowych”, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Barbary Dobiegały-Korony (Szkoła Główna Handlowa
  w Warszawie). Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Kieżel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Irena Krystyna Hejduk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

  2021                                                      Dyplom ukończenia studiów podyplomowych dwusemestralnych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wydany przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

  2003                                                      Dyplom ukończenia dwuletnich studiów oraz tytuł Master
  of Business Administration nadany przez University of Central Lancashire, Preston, Wlk. Brytania na podstawie projektu
  pt. „Strategia spółki Pepsi-Cola General Bottlers Poland”

  2001                                                      Dyplom ukończenia studiów oraz tytuł Diploma in Management  nadany przez University of Central Lancashire, Preston, Wlk. Brytania

  2000                                                      Dyplom ukończenia dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich oraz tytuł magistra uzyskany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego
  w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing

  2000                                                      Certyfikat International Education Society dotyczący ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing

  1998                                                      Dyplom ukończenia trzyletnich studiów licencjackich oraz tytuł licencjata uzyskany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  na kierunku Zarządzanie i Marketing

  Kursy i szkolenia

  2022                                                     Certyfikat ukończenia kursu w Auezov International Winter University pt. „Professional skills of the specialty: the path to success-2022”

  2018                                                      Certyfikat ukończenia kursu w CSK Partner Warszawa pt.
  „Jak rozmawiać z klientem zgłaszającym reklamacje i skargi?”

  2012                                                      Certyfikat uczestnictwa w Wierzbowski Eversheds Warszawa szkoleniu pt. „Prawo konkurencji w praktyce – zasady i stosowanie”

  2012                                                      Certyfikat ukończenia e-kursu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie pt. „Rozwój umiejętności interpersonalnych poprzez coaching”

  2012                                                      Certyfikat ukończenia szkolenia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie pt. „Rozwój umiejętności interpersonalnych poprzez coaching”

  2005                                                      Świadectwo ukończenia studiów czterosemestralnych studiów podyplomowych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w zakresie Analityk zarządzania

  2005                                                      Certyfikat ukończenia szkolenia dr Sławomir Banaszak pt. „Nowoczesna sprzedaż. Jak skutecznie handlować”


  Obszar zainteresowań

  Marketing, Customer ValueManagementCircular Economy


  Doświadczenie zawodowe

  Zatrudnienie w jednostkach naukowych, członkostwa

  2016-nadal                                             WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY
  W NOWYM SĄCZU

                                                                Adiunkt

  2017-2021                                              GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH

                                                                Adiunkt

  2018-2018                                             TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ W CHRZANOWIE

  Doradca/szkoleniowiec w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej - Subregion Sądecki

  2014-2017                                             GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GLIWICACH

                                                               Adiunkt

  2011-2017                                             WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MARKETINGO W CHRZANOWIE

  Adiunkt

  2014-2017                                             Dziekan Wydziału Gospodarczo-Społecznego

  2014-2021                                              Recenzent czasopisma „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

  2019-nadal                                               Customer Value Foundation (CVF), Indie

  2014-nadal                                               Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, Polska, Członek

  Zatrudnienie w praktyce gospodarczej

  2017- obecnie                                              WEBER STEPHEN POLSKA SP. Z O.O.

                                                                     Kierownik sprzedaży

  2012-2015                                                    OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.

                                                                      Group category manager

  2000-2011                                                    SANITOP-WINGENROTH POLSKA SP. Z O.O

                                                                      Dyrektor handlowy

  mgr Przemysław Bochenek

  ppbochenek@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu( kierunek: Master of Business Administration) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie (kierunki: Menadżer Ekonomii Społecznej, Zarządzanie menadżerskie z elementami coachingu).  Z Wyższą Szkołą Biznesu  - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu związany od 2013 r. najpierw jako Kierownik Biura Rektora i Kanclerza, a później od 2015 roku Wicekanclerz. Obecnie od 2018 roku sprawuje funkcję Kanclerza WSB-NLU. Od 2016 roku pełni również funkcje Prezesa Zarządu Centrum Edukacji Nowoczesnej i Innowatyki.

  Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto interesuje się prawnym i aspektami organziacji wszelkiego rodzaju eventów, zarówno dydaktycznymi, sportowymi jak i imprezami muzycznymi.


  Obszar zainteresowań

  Prawo cywilne

  Prawo admisnitracyjne

  Kodeks postepowania administracyjnego

  Akty prawne dotyczące organizacji imprez masowych


  Edukacja

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Wydział Prawa i Adminsitracji

  2007-2013

  Wyższa Szkoła Biznesu-  National Louis University w Nowym Sączu

  Master of business admnistration

  2019-2020

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

  Zarządzanie menadżerskie z elementami coachingu

  2015

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

  Menadżer Ekonomii Społecznej

  2014

  Szkolenia:

  Spólka celowa w procesie komercjalizacji technologii

  Liderzy w zarządzaniu Uczelnią

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu i dydaktyce

  Zasady zatrudniania personelu oraz prawo zamówień publicznych i reguła konkurencyjności w projektach

  Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

  Grafika komputerowa i tworzenie stron www

  Równość szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów unijnych

  Prowadzenie działalności odptłatnej i nieodpłatnej w podmiotach trzeciego sektora

  Podstawy zarządzania finansami w organzacjach pozarządowych

  Animacja współpracy organziacji pozarządowych z administracją publiczną i projekty partnerskie

  Certyfikat Lidera Społecznego

  Instytucje wspierające dochodzenie praw

  Scieżki dochodzenia praw obywatelskich

  Podstawowe pojęcia i zasady kreowania produktu lokalnego i marketingu terytorialnego

  Udział w Erasmus + International Week " The FUTURE OF THE LABOUR MARKET" w Universitet in Split, 2022r.

  Komunikacja włączająca

  Deskalajca konfliktów


  Doświadczenie zawodowe

  Kanclerz

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

  2018- nadal

  Prezes Zarządu

  Centrum Edukacji Nowoczesnej i Innowatyki

  2016- nadal

  Wicekanclerz

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

  2015-2018

  Kierownik Biura Rektora i Kanclerza

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

  2013-2015

  Specjalista do spraw projektów, Koordynator

  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

  2010-2015

  Pracownik Biura Projektów

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

  2008-2015

  mgr Dorota Knopf

  dknopf@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Absolwentka Warszawskiej Uczelni na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe biegłych rewidentów. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów. Z Wyższą Szkołą Biznesu- National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu związana od 2014 roku, gdzie sprawuje funkcję kwestora. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, finansów i podatków wykorzystuje w przekazywaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej dla różnych grup słuchaczy. Zainteresowania inne to jazda na rowerze, na nartach a także podróże krajowe i zagraniczne.


  Doświadczenie zawodowe

  Absolwentka Warszawskiej Uczelni na kierunku finanse i rachunkowość,Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe biegłych rewidentów. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów. Z Wyższą Szkołą Biznesu- National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu związana od 2014 roku, gdzie sprawuje funkcję kwestora. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, finansów i podatków wykorzystuje w przekazywaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej dla różnych grup słuchaczy. Zainteresowania inne to jazda na rowerze, na nartach a także podróże krajowe i zagraniczne.

  mgr Sławomir Piętka

  spietka@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Z WSB-NLU związany od 2001 r. początkowo jako student, a później jako pracownik. Absolwent kierunku politologia, a także studiów podyplomowych z zakresu doradztwa i zarządzania politycznego, ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych oraz Master of Business Administration. Pracę administracyjną w WSB-NLU rozpoczynał na stanowisku asystenta Rektora, później objął stanowisko prodziekana ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Studiów Politycznych i sekretarza Wydziału. Od 2009r. asystent w biurze Rektora i Kanclerza, a później kierownik Biura Rektora i Kanclerza. Pracował również w projektach unijnych finansowanych w ramach POKL jako koordynator, asystent kierownika, specjalista do spraw promocji oraz usług, specjalista ds. rekrutacji a także trener. Pełni również funkcję Koordynatora Uczelnianego w WSB-NLU Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-ON”, a także jest Sekretarzem Senatu WSB-NLU.

  Od 2019 r. sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego.


  Obszar zainteresowań

  Polityka krajowa, zagadnienia związane z administracją publiczną, literatura faktu, piłka nożna, wycieczki górskie.

  dr Krzysztof Pawłowski

  Krzysztof.Pawlowski@wsb-nlu.edu.pl

  Sylwetka

  Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National - Louis University (Chicago, USA).

  W latach 1969-1989 kierownik laboratorium badawczego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych. W 1980 roku współzałożyciel i Prezydent do 1987 roku Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu. Od 1991 roku członek Loży Założycieli i przewodniczący Rady Organizatorów Business Centre Club. W latach 1989-1993 senator I i II kadencji RP. Założyciel i przez 10 lat prezydent Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej powstałej w 1990 roku. W latach 1993-1997 członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 1997-2000 przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych. W latach 1995-1999 oraz 2002-2005 członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. W latach 1998-1999 członek Narodowej Rady Reformy Państwa. W 1998-2001 członek Narodowego Komitetu d/s Integracji Europejskiej. Od roku 1999 członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od roku 2007 Członek Rady Nadzorczej PEKAO S.A. oraz członek Panelu Głównego w Narodowym Programie Foresight.

  Jest twórcą oraz od 1992 do 2007 roku był rektorem Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, a od 1996 roku założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Od 14 stycznia 2008 roku jest założycielem i prezydentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu.

  Autor książek: „Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski”, Kraków: Znak, 2004 oraz „Rediscovering higher education in Europe”, Bucharest: UNESCO-CEPES, 2004, redaktor 4 książek oraz współautor 35 wydawnictw zbiorowych, ponadto autor ponad 40 publikacji z zakresu badań strukturalnych grafitu, technologii produkcji tworzyw węglowych i grafitowych oraz ponad 60 publikacji poświęconych systemowi szkolnictwa wyższego, zarządzania i transformacji systemu edukacyjnego oraz rozwoju regionu w Polsce.

  Nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda Polsko-Australijskiej Fundacji Pol-Cul za utworzenie WSB-NLU w Nowym Sączu w 1995r.;
  • Nagroda im. Zygmunta Szeligi za podtrzymywanie rozwoju ekonomicznego nadana przez tygodnik „Polityka” w 1996r.;
  • Nagroda „Srebrnego Talara” w kategorii Osobowość Roku od Sądecko-Podhalńskiej Izby Gospodarczej w 1996 rok;
  • Nagroda „Krakowski Dukat” od Krakowskiej Izby Gospodarczej w kategorii – Twórca Przedsiębiorczości w 1999 rok;
  • Nagroda „Pro Publico Bono” WSB-NLU w konkursie zainicjowanym przez Premiera RP za zostało uznane za najcenniejszą Inicjatywę Obywatelską Dziesięciolecia III RP w 1999 roku;
  • Nagroda „Życie” – „Człowiek Roku 1999 roku”;
  • Nagroda Fundacji Kronnenberga za wkład przedsiębiorczy w rozwój społeczeństwa za 2000 rok;
  • Doktorat Honoris Causa z National-Louis University, Chicago, USA;
  • Nagrodzony Krzyżem Rycerskim Odrodzenia Polski i Medalem Edukacji Narodowej;
  • Nagroda Kisiela tygodnika „Wprost” za 2002 rok;
  • Zwycięzca pierwszej polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku – 2003 rok;
  • Honorowy Obywatel Nowego Sącza – 2006 rok;
  • Laureat nagrody Striding Man w konkursie Keep Walking Award – 2006 rok.
  • Nagroda im. Józefa Dietla - rok 2008
  • Nagroda za najlepszy artykuł polskojęzyczny opublikowany na łamach Harvard Business Review Polska. Nagroda przyznana została w kategorii: STRATEGIA I ROZWÓJ.
  Preferencje plików cookie
  Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
  Preferencje plików cookie
  Wykorzystanie plików cookie

  Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

  Więcej informacji

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.