Stypendia dla studentów

Nasza uczelnia oferuje studentom następujące formy pomocy finansowej: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę. Co należy zrobić, aby móc z nich skorzystać? Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie poniżej.

Stypendium socjalne

O ten rodzaj stypendium starać się można zarówno będąc na studiach I i II stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Może być ono jednak pobierane nie dłużej niż przez okres 6 lat. Głównym warunkiem jego przyznawania jest trudna sytuacja materialna, w której znajduje się student. Oznacza to, że wysokość dochodu przeliczonego na osobę w rodzinie studenta nie powinna przekraczać progu dochodu ustalonego przez uczelnię. Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie nie uprawnia do pobierania stypendium na każdym z nich. Student może pobierać je tylko i wyłącznie na jednym, wybranym kierunku. Aby otrzymać stypendium socjalne należy złożyć odpowiedni wniosek oraz aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

To stypendium przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie tego typu musi być potwierdzone przez np. zespół orzekający lub lekarza orzecznika ZUS. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może również zostać przyznane po złożeniu orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich. Wysokość przyznawanego stypendium zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Stypendium rektora

  1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  2. Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  3. Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Przyznanie stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia tj. od daty uzyskania dyplomu, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Ten rodzaj pomocy materialnej można otrzymać już na I roku studiów. Student, który stara się o zapomogę, powinien złożyć wniosek z uzasadnieniem wraz z dołączonymi dowodami, które potwierdzają jego trudną sytuację życiową.

 

Studiujesz u nas, pozostając u siebie

Innowacyjna forma studiów niestacjonarnych

studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość