Stypendia

Nasza uczelnia oferuje studentom następujące formy pomocy finansowej: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę. Co należy zrobić, aby móc z nich skorzystać? Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie poniżej.

Stypendium socjalne

O ten rodzaj stypendium starać się można zarówno będąc na studiach I i II stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Może być ono jednak pobierane nie dłużej niż przez okres 6 lat. Głównym warunkiem jego przyznawania jest trudna sytuacja materialna, w której znajduje się student. Oznacza to, że wysokość dochodu przeliczonego na osobę w rodzinie studenta nie powinna przekraczać progu dochodu ustalonego przez uczelnię. Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie nie uprawnia do pobierania stypendium na każdym z nich. Student może pobierać je tylko i wyłącznie na jednym, wybranym kierunku. Aby otrzymać stypendium socjalne należy złożyć odpowiedni wniosek oraz aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

To stypendium przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie tego typu musi być potwierdzone przez np. zespół orzekający lub lekarza orzecznika ZUS. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może również zostać przyznane po złożeniu orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich. Wysokość przyznawanego stypendium zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Stypendium rektora

Stypendium rektora określane jest również mianem stypendium dla najlepszych studentów. Starać się o nie może student, który uzyskał wysokie wyniki w nauce lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Aby móc starać się o ten rodzaj stypendium, student musi uzyskać minimalny próg średniej ocen określony w regulaminie uczelni. O stypendium rektora mogą ubiegać się również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów. W ich przypadku brana jest pod uwagę średnia ocen ze szkoły średniej oraz szczególne osiągnięcia podczas olimpiad przedmiotowych lub sportowych. Stypendium dla najlepszych przyznawane jest 10% studentów na danym kierunku.

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Ten rodzaj pomocy materialnej można otrzymać już na I roku studiów. Student, który stara się o zapomogę, powinien złożyć wniosek z uzasadnieniem wraz z dołączonymi dowodami, które potwierdzają jego trudną sytuację życiową.

 

Studiujesz u nas, pozostając u siebie

Innowacyjna forma studiów niestacjonarnych

studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

brand manager studia
(18) 44 99 103

Natalia Gut

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

(18) 44 99 101

Michał Kapała

(18) 44 99 102

Nataia Bulanowska