Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Wykładowcy

Uniwersytet Edukacji Wirtualnej

Sylwetka

Matematyk i informatyk. Uzyskał stopień doktora matematyki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w 1982 roku, a tytuł 
profesora nauk matematycznych w 1999 roku. Pracownik
naukowy UJ od 1977 roku, a WSB-NLU od 1997 roku. 
W latach 1991-1993 i 1996-1997 pracował jako profesor wizytujący
na Georgia Tech w Atlancie w USA. Wypromował szóstkę doktorów. Wielokrotnie 
zapraszany do prezentowania swoich wyników na prestiżowych, międzynarodowych
konferencjach i seminariach w wielu ośrodkach naukowych, w szczególności
w Institute for Advanced Study w Princeton, USA.
Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych oraz jednej
monografii. Do największych jego osiągnięć
należy zaliczyć przeprowadzenie komputerowo wspieranego dowodu
istnienia chaosu w równaniach Lorenza. Wynik ten uznany został przez
Encyclopedia Britannica za jedno z czterech największych osiągnięć
w matematyce w 1995 roku. W 2008 roku został laureatem nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie badań na rzecz rozwoju nauki. 


Stanowiska

 • profesor - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

AUTOR LUB WSPÓŁAUTOR PONAD 200 PRAC NAUKOWYCH, NAUKOWO-BADAWCZYCH I EKSPERTYZ, ARTYKUŁÓW DO CZASOPISM BRANŻOWYCH I ZESZYTÓW NAUKOWYCH, ORGANIZATOR I UCZESTNIK KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH.

DORADCA NAUKOWY WIELU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH, RESTRUKTURYZACYJNYCH, PRYWATYZACYJNYCH I STRATEGII ROZWOJU.

EKSPERT EKONOMICZNY W ZAKRESIE GOSPODARKI ROSYJSKIEJ. AKTYWNY UCZESTNIK PROGRAMÓW EUROPEJSKICH.

REDAKTOR NAUKOWY CZASOPISMA NAUKOWE GLOBALIZATION, THE STATE AND THE INDIVIDUAL, Indexed: Copernicus Value (ICV-70.09)

AUTOR MONOGRAFII PT.: „BUDŻET UE”, WSPÓŁAUTOR PODRĘCZNIKA „WYBRANE ZAGADNIENIA NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA”,

REDAKTOR NAUKOWY I WSPÓŁAUTOR 12 MONOGRAFII POŚWIĘCONYCH PROBLEMOM GOSPODARKI POLSKIEJ ORAZ PAŃSTW BYŁEGO BLOKU WSCHODNIEGO.

EKSPERT EKONOMICZNY W ZAKRESIE GOSPODARKI ROSYJSKIEJ

UPRAWNIENIA DO ZASIADANIA W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

WSPÓŁAUTOR „POLITYKI TRANSPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2015”

CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH „ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM”,

CZŁONEK KOMITETU NAUKOWEGO KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ 2006, WSPÓŁPRACA UE Z ROSJĄ, MOSKWA

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W SZCZECINIE

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWO-NAUKOWEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „EKOLOGIA POGRANICZA EP’02-EP’05 GORZÓW WIELKOPOLSKI – ŁAGÓW

CZŁONEK SENATU AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

CZŁONEK RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI III TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA "ROZWÓJ NA PERYFERIACH?"

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI  VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE”

AKTYWNIE UCZESTNICZY W ŻYCIU DYDAKTYCZNYM UCZELNI. PRZYGOTOWYWAŁ PROGRAMY STUDIÓW Z TAKICH PRZEDMIOTÓW JAK: FINANSE LOKALNE, EKONOMIKA MENEDŻERSKA, FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA, FINANSE PUBLICZNE. JEST ZWOLENNIKIEM STOSOWANIA AKTYWNYCH METOD, KTÓRE POZWALAJĄ STUDENTOM NA LEPSZE I SZYBSZE OPANOWANIE WIEDZY Z DZIEDZIN PRZEPROWADZANYCH ZAJĘĆ. PRZYGOTOWUJE I WYKORZYSTUJE W ZAJĘCIACH KAZUSY. CZYNNIE UCZESTNICZĘ W PROCESIE WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA. WYRAZEM TEGO JEST ZAANGAŻOWANIE W PROCESIE PROMOTORSTWA ROZPRAW MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH.


Stanowiska

 • inne - Dział Rekrutacji i Marketingu

Sylwetka

Doktor habilitowany z zakresu nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo, w obszarze komunikacji i kultury języka. Od 1986 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, przekształconej w 2001 roku w Uniwersytet Rzeszowski, na stanowisku asystenta, następnie od 1998 roku –  adiunkta, a od 2007 roku – profesora nadzwyczajnego. Kierownik Pracowni Komunikacji Językowej (w latach 2005-2008), kierownik Zakładu Języka Polskiego i Poradni Językowej (w latach 2008-2011), prodziekan Wydziału Filologicznego UR (w latach 2009-2011). Równolegle z pracą na UR, w latach 2001-2004, adiunkt w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie (w 2012 r. włączona do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Współpraca z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, oddziałem w Rzeszowie. Członek jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (przez kilka edycji). Od 2013 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis Univwersity na stanowisku profesora uczelnianego. Od 2021 r. prodziekan kierunku – psychologia. Autorka kilkudziesięciu pozycji naukowych z problematyki współczesnej komunikacji, w obszarze zjawisk językowych i społecznych. Pracę naukową łączy z działalnością edukacyjną na rzecz propagowania kultury języka, m.in. w formie wykładów/warsztatów dla uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy; poprzez organizowanie i/lub uczestnictwo w jury różnego rodzaju konkursów humanistycznych (recytatorskich, literackich, ortograficznych); poprzez współpracę z lokalną prasą (tematyczne artykuły), poprzez organizację konferencji naukowych, współpracę z różnymi instytucjami (np. współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, oddziałem w Szczecinie, w zakresie korekty językowej wpisów upamiętniających). Związana z towarzystwami naukowymi: Polskie Towarzystwo Językoznawcze oraz Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium". Wypromowała dwóch doktorów nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe skupia wokół zmian, jakie zachodzą w komunikacji w powiązaniu z tendencjami współczesnej kultury – z ich diagnozowaniem, charakterystyką i skutkami. Przedmiotem badań jest m.in. język mediów, w tym reklamy, grzeczność językowa, mody językowe, retoryka; najogólniej – czynniki, które wpływają na fortunność komunikacji między ludźmi w różnych aspektach ich życia, tak prywatnego, jak i zawodowego.


Stanowiska

 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • prodziekan wydziału nauk społecznych i informatyki - Prodziekani

Sylwetka

Doktor habilitowany nauk humanistyczno - społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor WSB – NLU. W WSB - NLU od 2012 roku. Początkowo jako adiunkt, potem Kierownik Zakładu Teorii Polityki. Od 1 lipca 2015 roku Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie.  Autor 4  monografii, 5 książek pod  redakcją, 26 artykułów naukowych  do książek zbiorowych, 28  recenzji publikacji naukowych. Dodatkowo każdego roku recenzuje  prace magisterskie, licencjackie  i inżynierskie na potrzeby konkursu im. Tadeusza Tertila organizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa i Starostwo Powiatowe w Tarnowie.   Wygłosił  ponad 60  referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zorganizował 11 konferencji naukowych i współorganizował 30 konferencji.  Napisał 260  artykułów popularno – naukowych dla prasy ogólnopolskiej i lokalnej. Od 1980 dziennikarz prasowy i telewizyjny, współtwórca programu kryminalnego „997”. Współpracuje z Wyższymi Uczelniami w kraju a także Bułgarii, Słowacji,  Kazachstanie i na Ukrainie.  Od 2021 roku Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Kazachstanie. 


Stanowiska

 • pełnomocnik rektora wsb-nlu ds wydziału zamiejscowego w tarnowie - Pełnomocnicy Rektora
 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Pełnomocnik Rektora WSB-NLU ds. Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie - Wydział Zamiejscowy w Tarnowie
 • Rzecznik Dyscyplinarny Rektora ds. Nauczycieli Akademickich - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Sylwetka

Doktor habilitowany, profesor w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Biznesu - NLU w Nowym Sączu.

Obszar zainteresowań to zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach zorientowanych procesowo,  struktury organizacyjne.


Stanowiska

 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko

- od urodzenia mieszka w Krynicy-Zdroju, od wielu lat łączy zainteresowania naukowe i dydaktyczne, pracując na wyższych uczelniach, z praktyką biznesową oraz w administracji publicznej.

- działacz samorządowy - m.in. radny Rady Powiatu Nowosądeckiego, burmistrz Krynicy-Zdroju

- działacz społeczny - członek i współpracownik weilu organizacji pozarządowych

- wykładowca i ekspert - współpracuje z wieloma organizacjami w ramach realizowanych projektów badawczych, szkoleniowych, ekspertyz i analiz.

-  za działalność samorządową i społeczną był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami i wyrożnieniami

- za pracę dydaktyczną również nagradzany,  między innymi: 

    -laureat wyróżnienia "najlepszy wykładowca WSB-NLU w Nowym Sączu w roku akademickim 2010/2011" (średni wynik ewaluacji 6,90 w skali do 7,00)

       - laureat wyróżnienia "wykładowca roku" przyznanego na podstawie ocen studentów w roku akadem. 2022/2023 w WSB-NLU w Nowym Sączu

Posiada długoletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi zarówno sektora usługowego, jak i produkcyjnego (m.in. Wiceprezes zarządu firmy produkcyjnej, dyrektor hotelu, dyrektor sanatorium, członek rady nadzorczej spółki akcyjnej); prowadził też własną działalność gospodarczą w sektorze usług b2b). Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej. Między innymi pełnił funkcję v-ce burmistrza gminy Krynica-Zdrój (w latach 2007-2009) oraz burmistrza gminy Krynica-Zdrój (w latach 2010 - 2018). W latach 2019-2020 pełnił funkcję V-ce burmistrza Piwnicznej-Zdroju.

W latach 2009 -2010 - dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB-NLU w Nowym Sączu

W latach 2011 - 2018 - członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

W latach 2011 - 2018 - członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa Kolej Gondolowa Jaworzyna krynicka S.A.

Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność w obszarze samorządu terytorialnego

Posiada szereg odznaczeń za działalnośc publiczną.


Stanowiska

 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Organizacji Usług Gastronomicznych ,Hotelowych i Turystycznych" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Logistyki" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Pełnomocnik Rektora ds. Akredytacji - Pełnomocnicy Rektora

Sylwetka

Edgar Galindo (Edgar Aníbal Galindo Cota) is researcher at the Comprehensive Health Research Center (CHRC), University of Evora, Portugal. He is member of the Portuguese Psychological Association and of the American Psychological Association.

He has studied Psychology and Social Sciences in Mexico, Poland and Germany, with Ph.D. at the Freie Universität Berlin (1986). He has been Professor for Psychology at the National Autonomous University of Mexico (1973-1992), invited Professor at the Wilhelm Wundt International Chair at the University of Leipzig (1988-1989), Professor at the University Lusofona in Lisbon (2002-2008), Associated Professor and Director of the Department of Psychology at the University of Evora (Portugal) (2012-2018) and a member of the Diplomatic Corps (1990-2002 and 2008-2012). Since 1975, his main topic of research and concern has been the assessment and education of children at risk (i.e., children with problems of intellectual and/or physical discapacity, blindness and/or psychosocial handicaps) and applied psychology in intercultural contexts. He is author (or editor) of 16 books, 27 papers and 21 book chapters. Some of these works are used as textbooks in universities of Spain and Latin America.   His latest research is devoted to school achievement and failure and to applied psychology in international relations. Between 2013 and 2018, he published several works on the application of psychology to assess and teach children with school failure problems, especially a handbook for teachers (Galindo, 2015) and an E-book on school achievement and failure with support of the journal Frontiers in Psychology (Galindo, Candeias, Pires, Carbonero, 2018), containing his most recent research papers in the field. On the other hand, in 2017, he published a book on Applied Psychology in International Relations (Barcelona: UOC).

See CV in:

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=0418516842835687

https://www.researchgate.net/profile/Edgar_Galindo

https://uevora.academia.edu/EdgarGalindo

www.psychopraxisgalindo.com


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak - doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2021), członek PPG. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i CERGE-EI Foundation. Otrzymała m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Wyjazdy naukowe na Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, Universidad de Huelva, Humboldt-Universität zu Berlin. Zainteresowania badawcze: ekonomia pracy i polityka społeczna.

Zainteresowania badawcze: ekonomia pracy (polityka rynku pracy, rynek wakatów, procesy dopasowań na rynku pracy) i polityka społeczna (aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo).


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Tytuł doktora honoris causa otrzymałem na Wydziale Ekonomii Stosowanej i Zarządzania w Narodowej Akademii Technologii Żywności w Odessie w dniu 3 Marca 2020 r.

Data uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie "Zarządzanie systemami edukacyjnymi": 2004 r. Moskiewski Państwowy Uniwersytet Edukacyjny (Moskwa, Rosja).

Znajomość języków obcych: rosyjski i angielski.

W sumie opublikowano ponad 280 publikacji, w tym:

- monografie, podręczniki akademickie, referaty w zbiorach konferencyjnych,

- artykuły w czasopismach na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki RP od 2015 r. - ponad 25,

- 8 patentów rosyjskiego Biura patentów i znaków towarowych,

- artykuły w recenzowanych czasopismach, w tym w bazach Web of Science oraz Scopus od 2017 r. - 18.

Staże na Uniwersytetach do 2016 r.:

- w Jiamusi jeden tydzień w październiku 2005 r., Chiny;

- w Bolonii dwa tygodnie 31.01 – 14.02.2015 r., Włochy.

  

Staze naukowe zagraniczne od 2016 r.

1)  Staż naukowo-praktyczny na Uczelni „Wschodnio-Europejski Uniwersytet ekonomii i zarządzania”, w zakresie przeprowadzenia badań teoretycznych i udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej, Czerkasy, 17.04 - 21.04.2017 r. Ukrainа.

2) Czteromiesięczny staż na Ukrainie, 03.12.2018–12.04.2019:

-   Przeprowadziłem wywiady z: pracownikami samorządu terytorialnego, dyrektorami i nauczycielami szkół, nauczycielami uczelni i studentami uczelni.

-   Prowadziłem wykłady dla pracowników samorządu terytorialnego, dyrektorów i nauczycieli szkół, nauczycieli szkół wyższych i studentów uczelni wyższych.

-   10 kwietnia 2019 roku wziąłem udział w wysłuchaniu parlamentarnym na temat "rozwoju kapitału ludzkiego na Ukrainie" w Radzie Najwyższej Ukrainy.

-   Pracowałem nad dokumentami w bibliotece parlamentarnej Ukrainy.

-   Zbadałem aparat ukraińskiego parlamentu.

-   Wygłosiłem wykład pracownikom ukraińskiego parlamentu na temat "Innowacie w Zarządzaniu Europejskim" w dniu 11 kwietnia 2019 roku.

Członkostwo w zespołach eksperckich

- Międzynarodowy Konkurs naukowy "Czarnomorska nauka" (Białoruś, Bułgaria, Chiny, Kazachstan, Mołdawia, Polska, Serbia i Ukraina) - ekspert prac naukowych Młodych Ekonomistów i Zarządców, Odessa, w latach 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

- I Kongres Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - ekspert prac naukowych młodych ekonomistów, Częstochowa, 21.10.2016 r.

Osiągnięcia organizacyjne od 2015 r.

1. Udzial w organach czasopism międzynarodowych:

1)  "World Journal of Social Sciences and Humanities", czasopisma naukowego - członek Kolegium redakcyjnego (Stany Zjednoczone), od 14.01.2020;

2)  "European Journal of Economics and Development", czasopisma naukowego - członek Kolegium redakcyjnego, Kraków (Polska), od 24.03.2019;

3)  "International Journal of Research in Business Studies and Management" (IJRBSM), czasopisma naukowego - członek Kolegium redakcyjnego, Hyderabad (India) od 04.02.2016;

4)  "The genesis of genius", czasopisma naukowego Międzynarodowego Partnerstwa Ekonomistów i Prawników - członek Kolegium Redakcyjnego, Genewa (Szwajcaria) od 04.06.2016 r.;

5)  "Innowacyjna gospodarka: perspektywy rozwoju i doskonalenia", czasopisma naukowo‐praktycznego - członek Kolegium redakcyjnego, Kursk (Rosja) od 12.11.2015;

6)  "Economics and Finance", czasopisma naukowego - członek Kolegium redakcyjnego, Dniepropietrowsk (Ukraina) od 24.11.2015.

2. Członek Kolegium Naukowego Konferencji Międzynarodowych

1)  "Innovative solutions in the economy, business, Public Communications and international relations", Konferencja Naukowo-Praktyczna, Dnepropetrovsk, 16.04.2021.

2)  "Państwo. Prawo. Economy. Zarządzanie", Konferencja Naukowo-Praktyczna, Baku, 29-30.04.2020.

3)  "Państwo. Prawo. Economy. Zarządzanie", Konferencja Naukowo-Praktyczna, Barcelona, 29-30.04.2019.

4)  "Economy. Zarządzanie. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane", Konferencja Naukowo-Praktyczna, Barcelona, 29-30.04.2018.

5)  "Economy. Zarządzanie. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane", Konferencja Naukowo-Praktyczna, Sopot, 29-30.04.2017 r.

6)  "Economy. Zarządzanie. Wspołczesne problemy i perspektywy rozwoju", Konferencja Naukowo-Praktyczna, Kraków 29-30.04.2016.

3. Udział w podpisaniu 8 Memorandum o współpracy:

- Free Burgas University (Bułgaria),

- Akademia Telekomunikacji w Odessie im. A.S. Popowa (Ukraina),

- Wschodni Ukraiński Uniwersytet Narodowy V.Dal (Ukraina),

- Społeczna Organizacja Non-Profit „Sobornist” (Ukraina),

- Uniwersytet Union – Nikola Tesla w Belgradzie (Serbia),

- itp.

Nagrody po repatriacji, czyli od października 2015 r.

1. Uzyskanie Nagrody Zarządu Głównego Związku Sybiraków z dnia 08.05.2019 r. - Odznakę Honorową Sybiraka.

2. Uzyskanie Nagrody I stopnia w Międzynarodowych Konkursach Naukowych:

- "Osiągnięcia nauki Uniwersyteckiej", Section 08 - Economic sciences z dnia 20 maja, 2021,

- "Najlepszy nauczyciel akademicki" z dnia 20 kwietnia, 2018,

- "Ekonomista-2017" z dnia 05 marca, 2017.

3. Otrzymalem Listy Podziękowania od Przewodniczącego Międzynarodowego Konkursu naukowego "Czarnomorska nauka" (Białoruś, Bułgaria, Chiny, Kazachstan, Mołdawia, Polska, Serbia i Ukraina), jako ekspert prac naukowych Młodych Ekonomistów i Zarządców w latach 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

4. Otrzymalem Listy Podziękowania jako promotor naukowy bo 28 studentów wzięło udział w Międzynarodowych konkursach zagranicznych zajmując miejsca 1-3 w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz 2022 pod moją opieką naukową.

5. "Doktor Honoris Causa" - ten tytuł naukowy Ekonomii Stosowanej i Zarządzania został przyznany przez Uniwersytet Technologii Żywności w Odessie 3 marca 2020 roku, Ukraina.

Od dnia 27.04.2016 r. posiadam obywatelstwo Polskie na podstawie repatriacji z Syberii.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Danuta Wolska, doktor habilitowany z zakresu nauk społecznych. Dyscyplina naukowa -pedagogika.

Od 1990 roku pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej WSP W Krakowie, na stanowisku asystenta, od 1999 roku –

adiunkta, a od 2017 profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W latach 2017 – 2021 dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Koordynatorka (ze strony polskiej) programu

badawczego VEGA Špeciálnopedagogická andragogika - nová špecializácia špeciálnej pedagogiky a jej uplatnenie v

poradenskom system. Jednym z powierzonych zadań było opracowanie publikacji: Rozvoj špeciálnej andragogiky v

Poľsku.

Organizatorka 4 Międzynarodowych Konferencji Naukowych poświęconych osobom z z zespołem Aspergera,

.autyzmem, oraz złożonymi niepełnosprawnościami. Udział w: 4 projektach międzynarodowych, 8 projektach

unijnych, 2 projektach krajowych oraz w programie Erasmus +.

Członek zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”,

które wspiera osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i złożonymi niepełnosprawnościami.

W życiu prywatnym – żona, matka trójki dorosłych dzieci, babcia 7 wnucząt.


Stanowiska

 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, (ukończone kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo.) Od 1999 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University najpierw jako asystent, a od 2009 r. jako adiunkt. Prorektor ds. studenckich WSB-NLU  w latach 2009-2013. Prodziekan kierunku Zarządzanie w latach 2017-2018. Od maja 2018r. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki. Autor i współautor kilkunastu pozycji naukowych dotyczących zmian organizacyjnych, pomocy publicznej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zarządzania strategicznego. Uczestnik projektów badawczych dotyczących pomocy publicznej, w tym projektu KBN. Pracę naukowo-dydaktyczną prowadzoną w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University łączy z działalnościa consultingową i szkoleniową. Przeprowadził szkolenia między innymi dla Polskiej Fundacji Kadr i Promocji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firm doradczych IMC Consulting i Comper. Członek kapituły Nowosądecka Marka Turystyczna oraz Rady Partnerów Stowarzyszenia "Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujacych kadry". 

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół aspektów dotyczących prawa pomocy publicznej, ochrony konkurencji na rynku unijnym i zarządzania strategicznego.


Stanowiska

 • Dziekan WNSiI - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Dziekan WZwT - Wydział Zamiejscowy w Tarnowie
 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Michał Jasieński holds M.Sc. from the Jagiellonian University and M.A. and PhD from Harvard University (Graduate School of Arts and Sciences). The period 1985-1998 spent at Harvard University where he studied, did research and lectured as post-doctoral fellow and carried out academic duties (as resident tutor and assistant dean of student of Harvard Summer School). Associate Professor at Nowy Sacz Business School – National-Louis University in Nowy Sacz, Poland, where he teaches innovation management, organizational behavior, leadership and critical and creative thinking courses, both in Polish- and in English-language programs. From 2007 until 2009 served as dean of the Faculty of Entrepreneurship and Management. He led projects within the „The Creator of Innovativeness” governmental progam: „Innovation and Cooperation” (2010-12) and “Innovation Culture” (2012-14), aimed at improving innovation management skills among scientists, managers, entrepreneurs and students in Poland. He created the Center for Innovatics at WSB-NLU which integrates research and educational activities in the area of innovation management. Senior researcher and Steering Committee member of the project “REINVENT: Transforming SMEs in Creative Sectors Through Business Model Innovation” (2013-2016), within the Marie Curie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) program. Serves as Innovation Editor of the Journal of Entrepreneurship, Innovation, and Management. Invited expert of the European Commission for grant proposal evaluation 2016. Published over 50 original research papers and essays in natural sciences, philosophy of science, methodology of education and knowledge management, which appeared in leading academic journals (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist, Ecology) and in Polish periodicals. He is co-founder and vice-president of the “Salus Publica” Foundation for Public Health and member of the “Kyoto-Kraków” Foundation.

Michał Jasieński - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD).  W latach 1985-1998 studiował, prowadził prace badawcze i zajęcia dydaktyczne jako post-doctoral fellow oraz pełnił funkcje akademickie (resident tutor, assistant dean of student of Harvard Summer School) na Harvard University. Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University. W latach 2007-9 dziekan tego wydziału. W latach 2010-13 koordynator merytoryczny projektu MNiSW "Kreator Innowacyjności". Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod kreatywności i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metodologii dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka, Znak) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.


Stanowiska

 • Prorektor ds. badawczo-rozwojowych - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Ukończył informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1989 uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979 – 2004 pracował w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1990 roku kieruje firmą tworzącą złożone systemy informatyczne. W WSB-NLU pracuje od 1998 roku .


Stanowiska

 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Stanowisko - Profesor WSB-NLU. Doktor nauk społecznych (wcześniej humanistycznych) Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ”Zarzadzanie firmą” w WSB-NLU. Uczestnik wyjazdów studyjnych oraz szkoleniowych do Norwegii, Słowenii, Austrii, Niemiec.

Obecnie profesor WSB-NLU na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU, a wcześniej adiunkt.

Pełni funkcje dyrektora biblioteki WSB-NLU. Ponadto, opiekun praktyk na wydziale Nauk Spolecznych i Informatyki.

 
Autorka nagrodzonej przez SBP w 2006 książki: Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUAL. The quality of library services. Research by the Servqual method (Warszawa 2005, SBP) oraz artykułów poświęconych zagadnieniom organizacji i zarządzania, źródłom informacji naukowej i biznesowej, standaryzacji, metodom badania jakości usług w organizacjach komercyjnych i non profit.


Autorka wniosków projektorych, współautorka ekspertyzy dla projektu SyNAT, członek zespołu audytowego systemów informatycznych UJ. Organizator konferencji naukowych, redaktor publikacji naukowych. 


Kursy: 

Pozyskiwanie informacji; Information Retrieval;

Pozyskiwanie informacji i ochrona własności intelektualnej;

Elektroniczne źródła informacji – wykorzystanie komercyjnych baz danych i Internetu;

Metodologia badań i pozyskiwanie informacji;

Commercial/Web business and science information sources;

Ergonomia warunkow pracy;

Komunikacja interpersonalna;

Wprowadzenie do studiow wyższych;

Seminarium magisterski, licencjackie;

Szkolenia tematyczne-zawodowe i in.


Stanowiska

 • dyrektor biblioteki - Biblioteka
 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Absolwent AGH i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doktorat na AGH w 2000r. (doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka).


Stanowiska

 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, adiunkt, a obecnie profesor WSB-NLU na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki. Od 2006 roku prodziekan do spraw studenckich, w lutym 2011 powołany na stanowisko dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania, potem  dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania. Obecnie pełni funkcję Rektora.

Na polu eksperckim zaangażowany w projektowanie i ocenę programów społeczno-gospodarczych. Współautor projektu strategii rozwoju dla miasta i gminy Krynica-Zdrój, projektu Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, ewaluacji ex-ante regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (część województw). W poprzednim i obecnym okresie programowania zajmuje się także kompleksową oceną projektów inwestycyjnych oraz oceną innowacyjności projektów biznesowych. Od 2019 członek zespołu zadaniowym ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy KPZK PAN. Od 2018 roku, przewodniczący rady nadzorczej SARR SA. 

Dariusz Woźniak, born in 1975, graduated from the University of Economics in Cracow in 1999. In 2005 he defended the Ph.D. dissertation on the model of regional development policy in Poland (the case of małopolskie voivodship). Since 1999 he has been working in Nowy Sącz Graduate School of Business - National-Louis University (WSB-NLU). He has been teaching courses connected with economics (micro –and macroeconomics, regional analysis, and policy) on the Polish and English Track. He is an assistant professor at the College of Social and Computer Sciences. He is also involved in administrative issues, he was the Dean of the College of Social and Computer Sciences (since 2011). At present, Rector of WSB-NLU.

He has published many articles in journals on topics such as regional development and regional disparities, the role of universities in regional development, the role of the government to support the regional economy, tools for regional analysis (DEA, shift-share). He is a member of the European Regional Science Association ERSA and Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences

As an expert, he collaborates with the city of Nowy Sącz (Entrepreneurship Area), Nowy Sącz poviat, the city of Krynica-Zdrój, the Ministry of Regional Development (Regional operational programs evaluation), and other public institutions. Member of the Board of Directors in SARR SA. 


Stanowiska

 • Profesor WSB-NLU - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Rektor WSB-NLU - Rektor

Sylwetka

Jestem doktorem nauk medycznych, psychologiem, psychoterapeutką.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Wieloletni praktyk- ekspert obszaru audytu wewnętrznego oraz controllingu w największych polskich grupach kapitałownych takich jak PGNiG S.A. oraz Grupa Azoty S.A.

Teoretyk - dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarzadzaniu uzyskany na AGH Kraków....pasjonat rachunkowości zarządczej oraz audytu.

 • Studia doktoranckie (2013-2018) - Akademia Górniczo- Hutnicza - uzyskany tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 
 • Studia podyplomowe (2012-2013) - Akademia Górniczo- Hutnicza - "Nowoczesne praktyki zarządzania w praktyce gazowej"
 • Studia podyplomowe (2004-2005) - Akademia Ekonomiczna Kraków - "Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych"
 • Studia magisterskie (1998-2003) - Politechnika Rzeszowska-  "Bankowość i Finanse"
 • Uzyskany dyplom Głownego Księgowego - III stopień certyfikacji uznawany przez CIMA
 • Uczestnictwo w kilkunastu szkoleniach z obszaru finansów

Stanowiska

 • Członek Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się na kierunku Zarządzanie - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Business Analyst" - ścieżka angielska - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Analityk Biznesowy" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Fizyk, Informatyk,

Absolwent WSP w Krakowie, 1988-1993
Doktorat na AGH w Krakowie, 2005
Doktor nauk fizycznych. W Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu od 1994 r., początkowo jako asystent, później adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki. Obszary zainteresowań łączą dziedzinę fizyki i informatyki – w szczególności  grafika komputerowa 2D, 3D i animacja, programowanie grafiki, symulacje i wizualizacje zjawisk fizycznych, tworzenie i obróbka plików wideo, efekty specjalne, sieci neuronowe.

W latach 2010 – 2014 kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej i Multimediów.

W 2013 r. pełnił funkcję lidera zespołów opracowujących standardy zawodowe dla zawodów „Grafik komputerowy multimediów” oraz „Specjalista do spraw animacji” w projekcie ,,Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców". realizowanego z inicjatywy i pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Franciszek Białas (Physicist, IT specialist) born in 1967. 
A graduated from the Pedagogical University in Krakow, 1988-1993. PhD at AGH in Krakow, 2005

Franciszek Białas, doctor of physics sciences. He has been working at Nowy Sącz Graduate School of Business - National-Louis University (WSB-NLU) since 1994, initially as an assistant, later as an assistant professor at the Faculty of Social Sciences and Computer Science. Areas of interest include the field of physics and computer science - in particular 2D and 3D computer graphics and animation, graphics programming, simulations and visualizations of physical phenomena, creating and processing video files, special effects, neural networks.

In the years 2010 - 2014 head of the Department of Computer Graphics and Multimedia at WSB-NLU.

In 2013, he was the leader of the teams developing professional standards for the professions "Multimedia computer graphic designer" and "Animation specialist" in the project "Developing the set of national professional competence standards required by employers", implemented on the initiative and under the supervision of the Ministry of Labor and Policy Social.


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Sylwetka

Doktor nauk humanistycznych, psycholog

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH ZAWODOWYCH:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, (Sekretarz Generalny w latach 1991 - 1994)
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK 
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej 

KWALIFIKACJE 

Wykształcenie: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, 1964
Psychologia, Uniwersytet Jagielloński, mgr 1971, dr nauk humanistycznych 2002 
Certyfikat trenera zarządzania Office of Personal Managent (USA) 1995 
International Certificate in Training, Learning and Development, Thames Valley University, London 1999
International Advisor/Assesor Certificate, Thames Valley University, London 1999 

PRACA ZAWODOWA: 

Wyższa Szkoła Biznesu - NLU Nowy Sącz 2007 do chwili obecnej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa, 2003 do chwili obecnej, wykładowca,

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Warszawa, Koordynator Bloku Zarządzania 1998 - 2002, wykładowca 1998 - 2007
Prowadzenie niektórych zajęć z bloku zarządzanie (zachowania ludzi w organizacjach), planowanie zajęć i ich obsady, nadzór nad przebiegiem zajęć, planowanie, organizowanie i prowadzenie treningów dla urzędników “in service”.

Instytut Zdrowia Publicznego UJ, Starszy asystent 1993 – 2002, adiunkt 2002 - 2008 
Prowadzenie zajęć z zakresu: zachowań w organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmiana, negocjacji dla studentów dziennych i zaocznych, publikacje i badania w ramach obowiązków kadry naukowej

Instytut Psychologii UJ, Samodzielny psycholog 1975 93
Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii ogólnej i psychologii społecznej dla kierunków psychologicznych i innych kierunków uniwersyteckich, praca naukowa, publikacje i udział w programach badawczych 

Specjalny Zakład Poprawczy Kraków Witkowice, wychowawca - psycholog 1971 74
Diagnozowanie wychowanków skierowanych do zakładu, prowadzenie grup, pełnienie dyżurów, nadzór nad wychowankami umieszczonymi poza zakładem.DOŚWIADCZENIE SZKOLENOIWE I OSIĄGNIĘCIA

• Pogram edukacyjny "Szkoła w społeczeństwie demokratycznym", program realizowany jako wspólne przedsięwzięcie MEN i Ohio State University, Columbus Ohio USA, (staż w USA 6 miesięcy 1992), 1992 – 1993
• Program "Wyobraźnia strategiczna w procesie podejmowania decyzji". Program przygotowywany wspólnie przez Krajowa Szkole Administracji Publicznej i Maryland State University, USA. Przeznaczony dla urzędników państwowych wyższego szczebla. 1993 -1994 
• Kierowanie programem: “Executive leadership” - Zbudowanie programu treningowego w zakresie przywództwa dla wyższych urzędników państwowych. Realizowany we współpracy pomiędzy Canadian Center for Management Development, Ottawa, Kanada i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Warszawa. Treningi są aktualnie prowadzone. 
• Program "Case Project for Central and Eastern Europe", realizowany przez Cascade Center for Public Service Uniwersity of Washington, 1994, 1995. Współpraca w ramach tego programu trwa nadal.
• Program MATRIK Rozwój kadr menedżerskich dla Krakowa i Regionu, realizowany przez British Concuil i Know How Found. 1994 – 1998. Działania prowadzone nadal w ramach Stowarzyszenia MATRiK 
• Trzyletni program rozwoju młodej kadry kierowniczej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Obejmujący udziel w opracowaniu koncepcji, selekcję (centrum oceny i rozwoju), oraz szkolenia. 1999 – 2002
• “Trener na medal”, w rankingu “Rzeczpospolitej” 2001
• Zorganizowanie Studium Podyplomowego „Psychologia społeczna w rozwoju organizacji” 2003
• Opracowanie i przeprowadzenie elementów cyklu szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego (konkretnie myślenia strategicznego) dla dyrektorów generalnych (program w całości realizowany był przez KSAP). 2007 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk humanistycznych, tematyka dysertacji doktorskiej obejmowała zagadnienia percepcji, wyobraźni i pamięci w procesie nauczania i uczenia się pojęć abstrakcyjnych

Działąlność zawodowa:

2023 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu - specjalista wz psychologii

Wyższa Szkoła  Biznesu-National-Louis University - od 2014 r

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Wierchomli Wielkiej

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złockiem 

Działalność dodatkowa

2015                                         Konferencja Naukowa „Relacje uczeń-nauczyciel”- wygłoszenie i

                                                 publikacja artykułu

2015                                         Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne „Oblicza przestępczości –

                                                 wyzwania Psychologii Sądowej XXI wieku” – publikacja

2015                                         Konferencja pt „Dopalacze cię wypalą” - SOIK w Nowym Sączu –

                                                 wygłoszenie referatu

2014                                         Konferencja pt „Młodzież kontra seniorzy – pomoc czy konkurencja?”

                                                 SOIK w Nowym Sączu – wygłoszenie referatu

2010                                        Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdélávání učitelů chemie- Międzynarodowa           

                                               Konferencja w Ostrawie- wygłoszenie i publikacja artykułu.

2010                                        DIDCHEM 2010- Międzynarodowa Konferencja w Bratysławie- wygłoszenie i publikacja artykułu.

2010                                        Research in Didactics of the Sciences- Międzynarodowa Konferencja w Krakowie- wygłoszenie i publikacja dwóch

                                               artykułów.

2009                                       Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich- Projekt Wspieranie stosunków polsko-

                                               czeskich- publikacja.

2009                                         Edukacja Nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego- Edukacja XXI wieku- publikacja.

2009                                        Badania w dydaktyce chemii- Międzynarodowa Konferencja w Hradec Kralove- wygłoszenie i publikacja artykułu.

2008                                        Badania w dydaktyce chemii- Międzynarodowe seminarium doktoranckie w Bratysławie- wygłoszenie i publikacja

                                                artykułu.

2008                                        Badania w dydaktyce chemii- Międzynarodowe seminarium doktoranckie w Krakowie- wygłoszenie i publikacja

                                               artykułu.

2008                                        III Międzynarodowa Konferencja w Krakowie - Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych -

                                               wygłoszenie i publikacja artykułu.

2008                                        Konferencja Metodyczna-  „Wybieram chemię-realizacja zasady poglądowości”.

2007                                        Badania w dydaktyce chemii- Międzynarodowe seminarium doktoranckie w Ostrawie- wygłoszenie i publikacja

                                               artykułu.

2007                                        Szkolenie NAU-ICT. Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na lekcjach

                                               różnych przedmiotów.

2007                                        Komputerowe modele dynamiczne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych- Międzynarodowe seminarium w

                                               Krakowie- komunikat.

2006                                        IV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w

                                                  Krakowie nt. „Rola doświadczeń i modelowania w nauczaniu    

                                                  przedmiotów przyrodniczych”.

2006                                         The II International Conference Research in didactics of Chemistry.   

                                                  Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych w Krakowie – 

                                                  wygłoszenie referatu oraz jego publikacja.

2006                                         XX Ogólnopolskie Seminarium nt. „Mechanizmy służące utrzymaniu           

                                                  życia i regulacji fizjologicznych” w Krakowie – publikacja.

2006                                         Uczestnictwo w Projekcie Międzyprzedmiotowym „Zwierzęta i rośliny występujące w miejscowości Wał-Ruda”-

                                                 przygotowanie konspektu i prowadzenie zajęć.


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Wykładowca akademicki, menedżer, konsultant.

Piotr Czarnecki ma wieloletnie doświadczenie jako wykładowca i szkoleniowiec, działający zarówno w ramach szkół wyższych, jak i szkoleń opracowywanych i realizowanych na zamówienie konkretnych przedsiębiorstw. Od wielu lat menedżer działający w branży ochrony zdrowia. Doradca biznesowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, specjalizujący się w zakresie strategii konkurencji.


Stanowiska

 • pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
 • Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Wykładowca akademicki, absolwent i adiunkt SGH w Warszawie, psycholog, badacz zjawisk społecznych w szczególności wykluczenia społecznego i doświadczony pracownik sektora szkolnictwa wyższego.

Wieloletni pracownik WSB-NLU zaangażowany w rozwój potencjału Uczelni i działania na rzecz jakości kształcenia.

Wieloletni wykładowca akademicki na kierunkach pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, administracja.

Posiada również wieloletnie doświadczenie zarządcze w obszarze szkolnictwa wyższego.

Magister politologii, germanistyki i psychologii.

Doktor nauk ekonomicznych.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce społecznej, wykluczeniu społecznym oraz funkcjonowaniu osób w różnych sytuacjach krytycznych.
W ramach badań psychologicznych bada następujące czynniki: problematyka z zakresu normy psychicznej, stresu,wypalenia zawodowego, pracy tzw. helperów, edukatorów i służb mundurowych, uzależnień, wykluczenia społecznego i przestępczości, profilaktyki społecznej, bezradności, samooceny, motywacji i szeroko rozumianej psychologii osobowości.
Więcej informacji dla studentów kierunku psychologia znajduje się w tym przygotowanym specjalnie dla Państwa nagraniu:
https://www.youtube.com/watch?v=7C54C86UY-I

W swoich dotychczasowych badaniach zajmowała się:

 efektywnością wsparcia osób opuszczających zakłady karne; 
 warunkami readaptacji społecznej osób wykluczonych;
 szansami edukacyjnymi i zawodowymi młodzieży i dorosłych z grup wykluczonych;
zjawiskiem patologii społecznej zmieniającym się lokalnie wraz z procesami globalizacyjnymi.
W ramach swoich badań łączy różne metody badawcze pochodzące z psychologii i nauk społecznych.

Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł doktora psychologii.

Swoje zainteresowania naukowe wiąże z nastepującymi dziedzinami: Psychologia transportu, motywacja osiągnięć, badania osobowości, edukacja, zaangażowanie w naukę i klimat w szkole.

Autorka szeregu artykułów oraz publikacji naukowych.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk ekonomicznych. Był pierwszym doktorem w Wyższej Szkole Biznesu. Fakt ten jest o tyle istotny, bowiem na początku lat 90. pozyskanie doktora przez uczelnię prywatną (wówczas mówiło się niepaństwową) niemal graniczyło z cudem. Do WSB-NLU dr Andrzej Gwiżdż przeniósł się z Akademii Ekonomicznej. Przez blisko 30 lat pełnił liczne funkcje: był prodziekanem, prorektorem ds. dydaktycznych, kierownikiem katedry ekonomii, a jednocześnie cały czas wykładowcą.  Obecnie jest adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU.


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Sylwetka

Doktor nauk prawnych, konstytucjonalista i administratywista, Audytor Wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Audytor Energetyczny, ekspert ds. efektywności energetycznej budynków, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, coach, egzaminator VCC.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat: "Status prawny ministra do spraw wewnętrznych w Polsce w latach 1918-2011. Studium konstytucyjne."

Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami z zakresu efektywności energetycznej budynków oraz odnawianych źródeł energii. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych: "Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego WB-3336".

W centrum jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Praca magisterska: „Ochrona tajemnicy i danych osobowych w administracji na przykładzie Straży Granicznej”. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych: „Audyt wewnętrzny zarządzania ochroną danych osobowych w placówce Straży Granicznej”.

Swoje zainteresowania koncentruje również wokół aspektów związanych z instytucją audytu wewnętrznego, głównie pod kątem funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Jest autorem studiów podyplomowych "Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego" oraz kursu "Inspektor Ochrony Danych".

Koordynator projektu związanego z utworzeniem w WSB-NLU kierunku Prawo. Od 2021 roku opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Administracji Publicznej". Od 2022 roku Rzecznik Dyscyplinarny Rektora ds. Studentów.


Stanowiska

 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Administracji Publicznej" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor psychologii, absolwentka dziennych studiów III stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny (certyfikat PTTPB nr 754, europejski certyfikat EABCT), trener EEG Biofeedback, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i  Informatyki WSB-NLU, wykładowca, dydaktyk. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), należącego do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Autorka licznych publikacji naukowych oraz referatów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach.


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne. Ukończył studia magisterskie na kierunku fizyka ze specjalnością fizyka z informatyką w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Po ukończeniu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie obronił pracę doktorską pt. „Badania dynamiki fluksonu w zdeformowanym złączu Josephsona” uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne. W obszarze zainteresowań znajduje się głównie :Fizyka teoretyczna, mechanika kwantowa, zagadnienia związane ze złączem Josephsona, programowanie.


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Absolwentka UJ w Krakowie (1999) oraz stypendystka studiów doktoranckich na University of Hull (UK), gdzie obroniła doktorat w 2003r w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Asystent, później młodszy wykładowca na University of Hull (2000-2004). Od 2004r. adiunkt w WSB-NLU na wydziale nauk społecznych i informatyki.


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Rachunkowości i Finansów" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od lat równolegle pracuje na uczelni i współpracuje z biznesem łącząc teorie z praktyką.  Posiada 12 lat doświadczenia dydaktyczno – naukowego. 21 lat doświadczenia w firmach MŚP oraz międzynarodowych korporacjach z branży IT (sektory: HR, Finansowy w tym e-commerce, Retail i FMCG) oraz w sektorze publicznym. Obszary: IT, HR, Marketing i PR (B2C, B2B i B2E), CSR, praca socjalna. Firmy, z którymi m.in. była związana to Comarch, Luxoft i MPD Enterprise.   

Od 2018 roku zajmuje się tematyką Sztucznej Inteligencji (AI) analizując jej rozwój i możliwości z perspektywy socjologicznej. W badaniach naukowych dot. AI pochyla się m.in. nad takimi zagadnieniami jak świadomość społeczeństwa nt. AI oraz wpływ tej technologii na funkcjonowanie jednostek ludzkich w wymiarze prywatnym i w biznesie. 

Sztandarowe badania:

2023 - modele językowe ChatGPT i Bard - porównanie "umiejętności"

2022 /2023 -  Świadomości społeczeństwa na temat AI i rozwiązań opartych o AI oraz gotowości do funkcjonowania w rzeczywistości, w której AI nie tylko wspiera człowieka, ale też może nas monitorować, a nawet stanowić zagrożenie w różnych wymiarach naszego życia (prywatność, wolność, życie, etc.)

2018 – 2020 – Współczesne media, a budowanie zasięgów, na przykładzie kanałów firmy mpd enterprise, jak bajubaju.tv z piosenkami dla dzieci na Youtubie (analiza danych, eksperyment)

2007 - Młodzi Polacy w Irlandii – migracje zarobkowe. Badania własne przeprowadzone pośród młodych Polaków na emigracji w Irlandii w celach zarobkowych (w utopii łatwego pieniądza)

2000 – 2010 - Wolontariat w polsce. Wpływ aktywności wolontaryjnej na rozwój kariery zawodowej (badania panelowe)

Wybrane nagrody dla realizowanych projektów:

2018 – odznaczenie imienne burmistrza Wieliczki za działania CSR w ramach SAN Kraków

2015 - I nagroda w konkursie Ekomersy 2015 dla Dotpay w kategorii „Firma wspierająca ekspansję międzynarodową e-sklepów” oraz wyróżnienie w kategorii „Najlepsze rozwiązanie m-commerce” w efekcie realizacji kampanii „Rośnij z Nami” 

2014 - nagroda w konkursie Employer Branding za zaplanowaną i przeprowadzoną kampanie marketingową “Join The A-Players League” (kampania ta dodatkowo uznana przez internautów za pierwszą z 5 najciekawszych kampanii HR w IT w 2014r.)

2014 – nagroda "Best of Show" dla Luxoft uzyskana za wykreowane w ramach zespołu marketingowego wystąpienie podczas konferencji Finovate Europe  w Londynie (prezentacje rozwiązania iStockTrack dla bankowości)

2003 – wyróżnienie specjalne w konkursie na najlepiej przeprowadzony II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zrealizowane w SBP w N. Sączu 

Wybrane konferencje i prezentacje:

·       2022.11.26 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?” online (wystąpienie nt. Sztucznej Inteligencji)

·       2014.11.14-16 - Hall of Games, Wrocław (wystąpienie nt. grywalizacji, jej mechanizmów i efektów działań na podstawie zaprojektowanej i przeprowadzonej przeze mnie tj. dr Ewelinę Jurczak kampanii „Join the A-Players League” w ramach firmy Luxoft  – międzynarodowego turnieju online dla programistów przy wykorzystaniu zaprojektowanej i stworzonej do tego celu grze RPG, gdzie za każdy kolejny poziom trudności w rozwiązywaniu zadań programistycznych programiści mogli przechodzić na kolejny poziom i tworzyć swoje awatary, obserwować się w rankingach. Najlepsi z najlepszych otrzymywali atrakcyjną ofertę pracy)

·       2014.10.29 LTS LoGeek Night, Wrocław (wystąpienie dot. grywalizacji w marketingu przy wykorzystaniu systemów informatycznych)

·       2007.09.13-15 XIII Zjazd Socjologiczny w Zielonej Górze (wystąpienie nt. migracji Polaków do Irlandii, oparte o badania własne)


Stanowiska

 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Reklamy Internetowej" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

W 2005 roku uzyskał tytuł doktora z informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 2005 pracuje w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako asystent, potem jako adiunkt a obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. W WSB prowadzi przedmioty związane z programowaniem. 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Moje zainteresowania naukowe oscylują głównie wokół socjologii grup dyspozycyjnych, a w szczególności Służby Więziennej. Interesują mnie psychospołeczne zagrożenia zawodowe obecne w środowisku pracy (a właściwie służby) funkcjonariuszy SW.

Drugim obszarem moich zainteresowań jest shockvertising społeczny, szczególnie w kontekście teorii wpływu i perswazji.

Pozanaukowe zainteresowania to transport drogowy (w tym psychologia transportu) oraz cukiernictwo :-)


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Dyplom bachelors in Science na wydziale Ekonomii DePaul University w Chicago uzyskała w 2009 roku, a pracę doktorską w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniła z wyróżnieniem w roku 2017.

Jako studentka DePaul University dwukrotnie odbyła staż w Stanie Illinois w biurze Skarbnika Stanu (Illinois State Treasurer’s Office). Doświadczenie zdobyła także w firmie pożyczkowej Midwest Home Mortgage w latach 2005-2008. Od roku 2008 do 2009 była pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych oraz konsultantem Prorektora do spraw Nauki Politechniki Opolskiej w ramach promocji oferty dydaktycznej i naukowej uczelni w Unii Europejskiej i tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Obecnie 11 rok prowadzi własną działalność pn. Akademia Nauki Madison w Limanowej, woj.małopolskie, która funkcjonuje w 11 oddziałach. W roku 2010 założyła firmę Polish Journal Experts, która świadczy usługi z zakresu tłumaczeń specjalistycznych do anglojęzycznych czasopism naukowych. W latach 2016-2019 prowadziła zajęcia w języku angielskim na studiach podyplomowych Business Communication na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

mgr pielęgniarstwa

mgr psychologii (psychologia kliniczna i osobowości)

dr nauk o zdrowiu

specjalistka w dziedzinie pielegniarstwa psychiatrycznego


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Zakładzie Marketingu WSB-NLU. Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (studia ukończone z wynikiem celującym) oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (dyplom z wyróżnieniem). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół marketingu organizacji non-profit. Zrealizowała projekt badawczy promotorski pt. Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartości dla interesariuszy(projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Przewód doktorski realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jana W. Wiktora. Posiada doświadczenie w zakresie promocji projektów unijnych (w okresie wrzesień 2008 – marzec 2011 specjalista ds. promocji i marketingu w projekcie „Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi – studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych”; projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Podstawy marketingu (w języku polskim i angielskim), Analiza rynku i badania marketingowe, Badania marketingowe, Strategie promocji i reklamy, Zarządzanie reklamą, Public relations, Zarządzanie produktem i kształtowanie marki, Marketing międzynarodowy (w języku polskim oraz angielskim), Podstawy organizacji (w języku angielskim), Zarządzanie marketingiem (w języku angielskim). Uczestniczyła w różnorodnych szkoleniach i konferencjach naukowych, jest autorem prac naukowych. Wykładała gościnnie na uczelniach zagranicznych (Wilno, Paryż, Szawle).


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Studia ukończył na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Jest autorem ponad dwudziestu atykułów naukowych.

Jestem pracownikiem dydaktycznym na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki na WSB-NLU w Nowym Sączu.

W pracy dydaktycznej zajmuje się następującymi przedmiotami:
Kierowanie zespołem, Strategie i procesy personalne, Koncepcje zarządzania, Ekonomia menedżerska oraz Logistyka.

Prywatnie i hobbystycznie poświęca czas na muzykowanie, sport oraz książki.


Stanowiska

 • Przewodniczący Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się na kierunku Zarządzanie - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Pracownik badawczo-dydaktyczny.

Moje główne zainteresowania naukowe to pomoc psychologiczna, psychoterapia (zwłaszcza poznawczo-behawioralna), psychologia międzykulturowa, historia myśli psychologicznej, etyka zawodu psychologa, zagadnienia z pogranicza psychologii i filozofii.

Prowadzę gabinet psychoterapii poznawczo-behawioralnej.


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu

Temat pracy doktorskiej: „Zachowania zdrowotne a zasoby osobiste pielęgniarek aktywnych zawodowo”

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, filolog polski, neurologopeda


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Pedagog mediów, dydaktyk

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu. Inicjatorka sieci współpracy nauczycieli Forum Twórczych Nauczycieli oraz Seminariów Twórczych Nauczycieli. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę nowoczesnej edukacji w cyfrowym świecie a szczególnie cywilizacyjne, w tym społeczne, kulturowe i edukacyjne implikacje rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Prowadzone badania są ściśle związane z problematyką dotyczącymi kształtowania kultury informatycznej społeczeństwa, motywacji do nauki, wdrażaniu rozwiązań learning by doing do edukacji na wszystkich etapach kształcenia w cyfrowej rzeczywistości.

Organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych edukacyjnym i społecznym konsekwencjom zastosowania technologii informacyjnej (Edukacja 4.0 – Dokąd zmierzamy? Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej szkoły. 2018, 2020, Multimedia w świecie dziecka. Konteksty pedagogiczne i społeczne, 2012; WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni, 2013 i 2014.)

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i współautorka kilku monografii.  Członkini Stowarzyszenia e‑Learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Egzaminator ECDL, certyfikowany e-Nauczyciel Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego, członek grupy roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. kompetencji cyfrowych (aktualnie KPRM), członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk prawnych (stopień nadany uchwałą nr 29/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2021 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu oraz studia podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Michał Mółka jest członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu oraz Członkiem Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa organizacji pozarządowych oraz mediacji.


Stanowiska

 • Prodziekan ds. kierunku Prawo - Prodziekani
 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Sylwetka

NAZWISKO i IMIĘ:  Musiał Dagmara, Agnieszka
ZAWÓD: psycholog, nauczyciel akademicki, trener, psychoterapeuta
WYKSZTAŁCENIE: Psychologia KUL
STOPIEŃ NAUKOWY: Doktor nauk humanistycznych 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH ZAWODOWYCH:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Stowarzyszenie Polskiej Psychologii Rozwoju Człowieka

Stopnie naukowe, rok uzyskania, miejsce:

-        magister, 1996 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski (praca pt.: „Percepcja postaw rodzicielskich a status tożsamości u dorastających dziewcząt <empiryczne badania osób w wieku 18-19 lat>)

-        doktor, 2003 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski (rozprawa pt.: „Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby w ujmowaniu szczęścia <badania rozwojowe osób w wieku od 12 do 24 lat>)

 

Studia podyplomowe:

- Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych – KUL: 2009, studia dwusemestralne ukończone z wynikiem bardzo dobrym,

 - Public relations w badaniach naukowych – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: 2010, studia dwusemestralne ukończone z wynikiem bardzo dobrym,

 - Psychologia sądowa – Wyższa Szkoła Biznesu –National Louis University w Nowym Sączu: 2013   – studia dwusemestralne ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

W 2004 roku, w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej uzyskał tytuł magistra. W 2019 roku, w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki uzyskał tytuł doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. 

Publikacje:

Eruditio et Ars – czasopismo naukowe Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu – Miasto na wodzie (w przygotowaniu), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2022

Eruditio et Ars – czasopismo naukowe Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu – Ekspozycja obrazu rejestrowanego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2022

Sektor I - (Nie)wesołe miasteczko - katalog, wyd. Galeria Sektor I w Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie ISBN: 978-83-941785-6-7; 978-83-941785-9-8; 978-83-65570-75-8, 2017

(UN)FUNFAIR TOWN -  (NIE)WESOŁE MIASTECZKO wyd. Galeria ASP w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ISBN: 978-83-65570-43-7, 2017

2015 / 2016 - montaż klipów filmowych reklamujących instytuty oraz instytucje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

2015 - katalog wystawy Żywioł technologii

2014 – film Drone music – lira rowerowa do Muzyki Marka Styczyńskiego.

2014 – realizacja etiud z choreografią studentów do muzyki Witolda Lutosławskiego Mała suita

2013 – W krypcie - etiuda filmowa do muzyki Marka Styczyńskiego

2013 - Realizacja filmów dokumentalnych Sześciolatki w pierwszych klasach szkół podstawowych: Praca w grupie, Słuchanie, Mówienie, Pisanie, Zabawa

Autor i uczestnik wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych, w tym w Galerii MBWA i WSB-NLU (2003 r.) Przestrzeń fotografii. 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Tytuł doktor nauk społecznych uzyskała na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Pedagogika Specjalna, Specjalizacja - oligofrenopedagogika oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny, resocjalizacja.

Uczestniczka wielu szkoleń, kursów oraz konferencji zagranicznych i licznych konferencji naukowych w Polsce

38 lat doświadczenia zawodowego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Koordynator programu The Gateway Award w Polsce.

Od czterech lat pracuję z chłopcem ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera będącym uczniem szkoły masowej (wyjątkowy, bardzo inteligentny młody człowiek) - nauczyciel wspomagający.

Zainteresowania naukowe: dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną (jakość życia, autonomia, podmiotowość), mieszkalnictwo i opieka zdrowotna w kontekście osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, magister psychologii o specjalności psychologia kliniczna i osobowości, psycholog transportu oraz adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu na Wydziale Informatyki i Nauk Społecznych. Opiekun Psychologicznego Koła Naukowego funkcjonującego przy WSB-NLU.

Ukończyła z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Chicago z siedzibą w Nowym Sączu oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu przy współpracy ze spółką CARGO w Jaworznie, jak również Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. 

Specjalizant Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - psychologia kliniczna - neuropsychologia IV rok specjalizacji.

Stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu nadany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Członek (American Psychological Association APA) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Członek the AME Cardiovascular Disease Collaborative Group (AME Academic Collaborative Group (AACG))

Prowadzi swój prywatny Gabinet Psychologiczny i Pracownię Psychotestów Psyche dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani,

Do niedawna psycholog kliniczny w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni; Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RehStab w Limanowej – praca z pacjentami: po udarach mózgu, urazach, operacjach neurochirurgicznych, oraz z pacjentami wybudzanymi ze śpiączek.


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun Seminarium Dyplomowego na kierunku Psychologia - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Sylwetka

Adiunkt Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, i psychoterapeuta. Przez 18 lat doświadczenie zdobywałam jako pracownik służby zdrowia (Szpital Kolejowy we Wrocławiu. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca, Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu). W ramach współpracy z wrocławskimi szpitalami wspierałam pacjentów wraz z ich rodzinami, prowadziłam także poradnię psychologiczną. 

Aktualnie prowadzę szkolenia i warsztaty dedykowane psychologiom i psychoterapeutom z zakresu interwencji kryzysowej, psychogeriatrii.. Do tej pory realizuję szkolenia dedykowane pracownikom medycznym.

Prowadziłam także autorskie zajęcia na studiach podyplomowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną, Logopedia kliniczna oraz Uniwersytetu Przyrodniczego -  Psychodietetyka.

Jako trener pracuję od 2006 roku, realizując projekty dedykowane zarówno kadrom menedżerskim, jak i pracownikom administracji, urzędów i instytucji pośrednictwa pracy. Prowadzę warsztaty typu „Train the Trainers” przeznaczone dla psychologów, doradców i terapeutów. 

W ramach projektów dedykowanych kadrom menedżerskim realizowałam szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności, radzenia sobie ze stresem, kształtowania kompetencji liderskich i zarządczych,  oraz budowania zespołu. Posiadam również doświadczenie w zakresie prowadzenia audytu personalnego i diagnozy kompetencyjnej mającej na celu wyłonienie przyszłych liderów (projekt  Kuźnia Liderów – pracownicy Zakładu Naprawczego Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach oraz NEWAG w Nowym Sączu, pracownicy administracji samorządowej, kierownicy instytucji służb społecznych). Prowadziłam sesje doradcze kierowane do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla z działów sprzedaży Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. Miałam możliwość współpracować przy realizacji ponad pięcioletniego projektu dla kadr menadżerskich Akademia Zarządzania w ramach współpracy z Integra Consulting.

Realizuję również warsztaty  i sesje indywidualne w ramach współpracy z instytucjami pomocy społecznej i fundacjami (między innymi PCPR w Miliczu, PCPR w Będzinie, GOPS w Mszanie Dolnej, Krzeszowicach, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji), aktualnie pracuję także jako psycholog i psychoterapeuta w projektcie "Obecni" - Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych realizowanym przez Grupę Interia.pl. 

Zajmuję sie również poradnictwem psychologicznym oraz prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, par  i rodzinnej. 

  

31.05.2022 

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu,  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu 

   

2019  - 2023     

Czteroletni całościowy kurs psychoterapii systemowej  i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych realizowany w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie                                                       

2016                             

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – trener warsztatu

2011 - 2015

Studia Doktoranckie Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN w Warszawie

1999-2002                                       

Trzyletni kurs z zakresu pomocy psychologicznej i treningu grupowego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu

1998 – 2003                                 

Uniwersytet Wrocławski, Absolwentka Wydziału Nauk Historych i Pedagogicznych                                  Kierunek: Psychologia,Specjalność: Kliniczna


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Studia magisterskie ukończył na kierunku Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1995.
W czerwcu 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu zatrudniony od października 1995 na stanowiskach początkowo asystenta, później starszego asystenta i adiunkta.

Od 2005 wykonuje także prace administracyjne pełniąc funkcje: prodziekana Wydziału Informatyki (2005 - 2012), dziekana Wydziału Informatyki (2012), dyrektora Instytutu Informatyki (2013/2014),   prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki ds. studenckich dla kierunku Informatyka (2012-2013) i obecnie (od października 2017).

Poza pracą administracyjną i dydaktyczną ma na koncie także uczestnictwo w projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych. 
dr Przybycień był uczestnikiem projektów badawczych prowadzonych przez krakowską AGH dotyczących (symulacji i modelowania) procesów przeróbki surowców mineralnych.
Jako członek zespołu pracującego w WSB-NLU nad symulacyjnymi grami biznesowymi jest także współautorem gier biznesowych "Biznes Lider" i "Prosperity" używanych m. in. na zajęciach przez studentów kierunku Zarządzanie.


Stanowiska

 • Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki - kierunek Informatyka - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor filozofii (2007), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i stypendysta Radboud University w Nijmegen (Holandia). Studiował też psychologię, religioznawstwo i filologię klasyczną (Uniwersytet Jagielloński), archeologię (Uniwersytet Warszawski) i ekonomię (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Autor artykułów z zakresu filozofii. Wykładowca historii filozofii, filozofii wschodu, logiki, etyki i bioetyki na kilku polskich uczelniach. Prowadził też lektoraty z języka łacińskiego. Członek Brytyjskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 2007 roku) i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 2009 roku). Założyciel i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki (FREN) z siedzibą w Krakowie, prowadzącej innowacyjne badania naukowe (m.in. antropologia filozoficzna, biznesologia, patologika, sofoterapia i sportologia). Od 2010 roku prezes zarządu firmy consultingowej BCC sp. z o.o. Interesuje się również e-biznesem (członek-założyciel Izby Gospodarki Elektronicznej), genealogią (członek-założyciel i prezes zarządu Krakowskiego Towarzystwa Genealogicznego), muzyką (autor książek o tej tematyce) i konchiologią (kolekcjoner muszli). Miłośnik podróży, kryminałów, kina koreańskiego, włoskiej kuchni i wszystkiego, co związane z Polską.

Doctor of Philosophy (2007), graduate of the Jagiellonian University in Krakow and scholarship holder at Radboud University in Nijmegen (the Netherlands). He also studied psychology, religious studies and classical philology (Jagiellonian University), archaeology (University of Warsaw) and economics (Cracow University of Economics). Author of articles on philosophy. Lecturer in the history of philosophy, Eastern philosophy, logic, ethics and bioethics at several Polish universities. He has also lectured in Latin. Member of the British Philosophical Society (since 2007) and the Polish Philosophical Society (since 2009 Founder and President of the Board of the Foundation for the Development of Education and Science (FREN), based in Krakow, conducting innovative scientific research (e.g. philosophical anthropology, businessology, pathologic, sophotherapy and sportology). Since 2010, CEO of the consulting company BCC Ltd. He is also interested in e-business (a founding member of the Chamber of Electronic Economy), genealogy (a founding member and President of the Board of the Krakow Genealogical Society), music (author of books on the subject) and conchology (a collector of shells). Enthusiast of travel, detective stories, Korean cinema, Italian cuisine and everything connected with Poland.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

CV

SELEZNEVA RUSLANA

seleznevaruslana@gmail.com

 

Date of birth: 4.07.1968

Education:

1) 1985-1990 Vinnitsa Polytechnic Institute on a specialty ‘Automation and computerized control systems’ (full time, USSR)

2) 1991-1994 Postgraduate course of Vinnitsa State Technical University on specialty ‘Mathematical methods, models, and mathematical simulation in scientific investigations’ (full time). Defended PhD Thesis and got PhD diploma (1994, Ukraine)

3) 2001 Got Diploma of Assistant Professor of Vinnitsa State Technical University, Department of Metrology, Certification and Standardization  (Ukraine)

3) 2008 Got Diploma of Management of Higher Education in European University (Ukraine, Kiev, part-time)

4) 2013 Got Master Diploma of Innovational Management in European University (Ukraine, Kiev, part-time)

Experience:

From 2020 till now As. Prof. of Taras Shevchenko Kiev National University (English, Ukrainian, full-time). Subjects: Statistics, Informational technologies.

2019, 2020, 2021 Visit Prof. of Buketov Karaganda State University (English, part-time, Karaganda, Kazakhistan). Subjects: Cloud Technologies, Informational technologies.

2019, 2020, 2021 Visit Prof. of University technologies and business (English, part-time, Nur-Sultan, Kazakhistan). Subjects: Introduction to programming.

From 2017 till now As. Prof. of Wisconsin Art University Concordia, Department of Management (USA) (English, part-time, on-line). Subjects: Business Statistics (MBA), Statistical Business Analytics (MBA).

From 2003 -2019 As. Prof. of Vinnitsa National Medical University, Department of Biophysics, Medical Apparatus and Medical Informatics (Ukraine). Subjects: Medical Informatics (MBBS), Biophysics (MBBS), Information Technologies in Pharmacology (MBBS), Higher Mathematics (MBBS) (English, full-time job)

2016-2018 As. Professor of Vasil Stus Donetsk National University, Department of Phylology (Ukraine) (English, Ukrainian, part-time). Subjects: Applied Linguistics, Computerized Systems for Scientific Translation.

2010-2014 Head of Fundamental Science Department in Kiev University of Business and Technologies (Ukraine). Subjects: Higher Mathematics, Mathematical Statistics, Computers Systems and Networks, Econometrics, Mathematical Programming. (Ukrainian, part-time job)

2007-2009 IT Manager in Floor Plan on-Line Ukraine-based Denmark company (Ukraine, Denmark. English, part-time). IT Manager of software team for Internet real estate projects

2005-2006 Software Tutor of Aricent Ukraine, Ukraine-based USA Company (Ukraine, USA, English, part-time). Training for Voice XML projects for IT stuff

2003-2005 Projects Manager of Flextronics Design Ukraine (Ukraine, USA, part-time)  Project Manager for Applied linguistics projects in Research Department. (English, part-time job)

2002-2003 Head of Mathematical and Informational Technologies Department of the European University (Vinnitsa, Ukraine). Subjects: Informational Technologies, Theory of Statistics, Financial Statistics, Economic Analysis. (Ukrainian, full-time job)

1991-2002 Vinnitsa State Technical University on positions: Senior Lecturer (Faculty of Metrology and Industrial Automation), Assistant Lecturer (Faculty of Automation Control Systems, 1994),). Subjects: Applied Program Systems, System Programming, Software Certification (Ukrainian, Russian, full-time job)


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk o zdrowiu, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: pedagogika – oligofrenopedagog i edukator seksualny. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców i opiekunów na temat seksualności. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie psychospołeczne, dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną, seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, zagadnienia związane z komunikacją i budowaniem relacji.


Stanowiska

 • Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki - kierunek Psychologia - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii. Pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu od 2001 roku, jako adiunkt. Od 2014 jest koordynatorem projektu Run4aSmile, organizowanego rokrocznie przez społeczność akademicką WSB-NLU, przy współpracy wielu organizacji.  W 2019 roku objęła stanowisko koordynatora Programu Erasmus +, a w 2022r. opiekuna specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Organizacji Eventów". Jest również opiekunem Koła Akademickiego WSB-NLU przy oddziale „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Obecnie piastuje stanowisko prezesa Fundacji Młodzież Edukacja Przyszłość, której WSB-NLU jest fundatorem. Była profesorem wizytującym w wielu europejskich uczelniach (University of Split; MIB Trieste School of Management, Univerza na Primorskem, Aula Academiei Române Filiala Iaşi, ISCAP/IPP –Instituto Politecnico do Porto).
W maju 2013 roku obroniła rozprawę doktorską pt.: „Regionalny wymiar gospodarki opartej na wiedzy w Polsce” w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.  W latach 2009 -2012 realizowała grant badawczy promotorski Nr N N112 069536 pt. „Regionalny wymiar gospodarki opartej na wiedzy w Polsce”, finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w wielu konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ERSA (European Regional Science Association).  Jest autorką i współautorką kilkunastu pozycji naukowych dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju gospodarczego, gospodarki opartej na wiedzy (GOW), jak również polityki państwa dotyczącej rozwoju gospodarczego.
Na polu eksperckim zaangażowana w ocenę ex-ante programów regionalnych, jako członek zespołu eksperckiego.


Stanowiska

 • Koordynator Programu ERASMUS+ - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Event Manager" - ścieżka angielska - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Organizacji Eventów" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University (WSB-NLU) w Nowym Sączu. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr. informatyki, 1987) i Cleveland State University (MBA, 1994). Stopień doktora z zakresu zarządzania biznesem uzyskał na Cleveland State University (Doctor of Business Administration, 1998). 

Doświadczenie zawodowe: pracownik dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1988-1991), wykładał w Cleveland State University, Cleveland, Ohio (1991-1998), University of Texas at Dallas, Richardson, Texas (2003) oraz Central Missouri State University, Warrensburg, Missouri (2003-2006). W latach 1998-2002 pracował w dziale szkolenia i2 Technologies, Inc., Irving, Texas, wiodącym producencie oprogramowania wspomagającego decyzje w łańcuchu dostaw. Od 2007 roku prowadzi wykłady na WSB-NLU z zakresu Zarządzania Operacjami, Badań Operacyjnych, Logistyki, Matematyki i Statystyki, zarówno na ścieżce anglo- jak i polsko-języcznej. 


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Logistyki" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor Psychologii, magister Pedagogiki,

Psychoterapeuta w nurcie logoterapii,

Trener i terapeuta Biofeedback

Nauczyciel akademicki. 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Miejsce urodzenia: Zakopane
studia: matematyka, Uniwersytet Jagielloński
doktorat: nauki chemiczne (specjalność elektrochemia), Akademia Górniczo-Hunicza


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk matematyczno-przyrodniczych specjalizujący się w matematyce finansowej. Stypendysta studiów doktoranckich na University of Hull (UK) - The Overseas Research Students Award (ORS Committee, UK).

Wykładowca, który prowadzi kursy z zakresu finansów na różnym szczeblu, w tym w szczególności na studiach Executive MBA oraz studiach podyplomowych.

Ekspert, który swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się przede wszystkim w dziedzinie analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstwa, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz zarządzania ryzykiem głównie z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Od lat doradza przedstawicielom zarządu w efektywnym zarządzaniu finansami.    


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktorat z nauk ekonomicznych ukończył na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Absolwent Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg (Germany) oraz Warsaw School of Economics . Praktyk biznesu z solidną naukową podstawą. Doświadczenie zarówno w prowadzeniu różnorodnych projektów w obszarze logistyki w międzynarodowych strukturach i różnych branżach (specjalność: branża automotive) jak i menager liniowy w koroporanacj i małych/średnich przedsiębiorsywach. Od 2017 roku Dyrektor Zarządzający w Reich-cK Sp. z o. o.

Obszar zainteresowań to zarządzanie, zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, informatyka gospodarcza, controlling, controlling logistyczny, controlling operacyjny, consulting, consulting research, dyplomacja, stosunki międzynarodowe, ekonomia, motoryzacja.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Dydaktyk, ekspert w zakresie inwestycji zagranicznych oraz relacji międzynarodowych przemysłu rolno-spożywczego, handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych. W ramach realizacji stażu zagranicznego przebywał w USA, gdzie czynnie uczestniczył w wielu konferencjach, prezentując wyniki swoich badań.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Iwona Zaczyk - doktor nauk o zdrowiu, psycholog, mgr pielęgniarstwa


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Doktor nauk ekonomicznych. Przedmiotem głównych zainteresowań naukowych jest marketing. Zainteresowania te zaczął rozwijać jeszcze podczas studiów, czego potwierdzeniem był wybór tematu pracy magisterskiej: „Marketing-mix w działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy Pepsi-Cola”. Praca została wysoko oceniona przez promotora i recenzenta, co w połączeniu z dobrymi wynikami osiągniętymi podczas studiów spowodowało, że postanowił w tym zakresie specjalizować się. Obecnie pracuję nad habilitacją. 

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

2011                                                       Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach na Wydziale Zarządzania, na podstawie dysertacji doktorskiej pt. „Strategie wartości dla klientów na rynku napojów bezalkoholowych”, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Barbary Dobiegały-Korony (Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie). Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Kieżel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Irena Krystyna Hejduk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

2021                                                      Dyplom ukończenia studiów podyplomowych dwusemestralnych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wydany przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

2003                                                      Dyplom ukończenia dwuletnich studiów oraz tytuł Master
of Business Administration nadany przez University of Central Lancashire, Preston, Wlk. Brytania na podstawie projektu
pt. „Strategia spółki Pepsi-Cola General Bottlers Poland”

2001                                                      Dyplom ukończenia studiów oraz tytuł Diploma in Management  nadany przez University of Central Lancashire, Preston, Wlk. Brytania

2000                                                      Dyplom ukończenia dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich oraz tytuł magistra uzyskany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing

2000                                                      Certyfikat International Education Society dotyczący ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing

1998                                                      Dyplom ukończenia trzyletnich studiów licencjackich oraz tytuł licencjata uzyskany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
na kierunku Zarządzanie i Marketing

Kursy i szkolenia

2022                                                     Certyfikat ukończenia kursu w Auezov International Winter University pt. „Professional skills of the specialty: the path to success-2022”

2018                                                      Certyfikat ukończenia kursu w CSK Partner Warszawa pt.
„Jak rozmawiać z klientem zgłaszającym reklamacje i skargi?”

2012                                                      Certyfikat uczestnictwa w Wierzbowski Eversheds Warszawa szkoleniu pt. „Prawo konkurencji w praktyce – zasady i stosowanie”

2012                                                      Certyfikat ukończenia e-kursu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie pt. „Rozwój umiejętności interpersonalnych poprzez coaching”

2012                                                      Certyfikat ukończenia szkolenia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie pt. „Rozwój umiejętności interpersonalnych poprzez coaching”

2005                                                      Świadectwo ukończenia studiów czterosemestralnych studiów podyplomowych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w zakresie Analityk zarządzania

2005                                                      Certyfikat ukończenia szkolenia dr Sławomir Banaszak pt. „Nowoczesna sprzedaż. Jak skutecznie handlować”


Stanowiska

 • adiunkt - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Prodziekan ds. Kierunku Zarządzanie - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Sprzedaży" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. Marki i Public Relations" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Zarządzanie "Specjalista ds. BHP" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Specjalista psychiatrii ,pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, 2-krotna stypendystka nagrody Ministra Oświaty i Nauki, autorka i współautorka publikacji naukowych. Pracownik naukowo-dydaktyczny CMUJ w Krakowie.  Prowadzony zakres świadczeń: poradnictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • inne - Instytut Diagnostyki Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej

Sylwetka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 2011r. radca prawny wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2011r. zajmuje się, w ramach prowadzonej kancelarii radcy prawnego, obsługą prawną podmiotów gospodarczych, podmiotów leczniczych oraz jednsotek samorządu terytorialnego.

Obszar zainteresowań to prawo zamowień publiznych, prawo budowlane, prawo gospodarcze.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem szkoleń przeprowadzonych dla partykularnych grup zawodowych z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (sędziowie, prokuratorzy, agencje publiczne, banki, podmioty sektora finansowego, doradcy restrukturyzacyjni, adwokaci, radcowie prawni).

Jest członkiem kilku znaczących organizacji międzynarodowych ogniskujących swoje prace wokół zagadnień insolwencyjnych, w tym CERIL (Conference on European Restructuring and Insolvency Law), FORUM (Forum Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego), MSBNR (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Nad Restrukturyzacją), INSOL Europe. Od roku 2016 powoływany na delegata grupy ekspertów Polski na obrady V grupy roboczej UNCITRAL przy ONZ. Swoją ekspercką wiedzę wykorzystuje udzielając się w instytucjach takich jak bank światowy, ECBiR (Europejskie Centrum Badań i Rozwoju), KSSIP (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) czy KIDR (Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych) w zakresie kwestii transgranicznych.

Aktywnie doradzał jako ekspert przy procesach legislacyjnych na przełomie wielu lat - w szczególności uczestniczył w pracach Zespołu ds. przygotowania przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, działającym przy Ministerstwie Zdrowia. Pełnił także funkcję członka zespołu Ministra Sprawiedliwości, który opracowywał i wdrożył obowiązujące obecnie Prawo restrukturyzacyjne oraz wprowadzał zmiany w Prawie upadłościowym.

Autor i współautor licznych publikacji, w tym znaczących dla krajowego systemu prawa ekspertyz dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (m.in. ekspertyzy dla PARP, Ministerstwa Gospodarki, opinie do projektów legislacyjnych) czy komentarzy do przepisów dotyczących prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Wśród przykładowych publikacji należy wymienić: „Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska”, „Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego”, „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego, Tom 6, wyd. 2”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”.

Zajmuje się przede wszystkim bieżącą lub transakcyjną obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań przedsądowych oraz sądowych, w tym w szczególności na etapie układania strategii, w procesach negocjacyjnych, sporach sądowych, a także w toku postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, czy na etapie wykonywania układu.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Aleksandra Stachnik - radca prawny, doradca podatkowy

Ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra prawa oraz magistra administracji. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a następnie zdała egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego. W roku 2018 uzyskała również tytuł doradcy podatkowego. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie". Posiada uprawnienia Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie gospodarczym oraz podatkowym. Uczestniczyła w wielu wdrożeniach RODO zarówno w podmiotach prywatnych, jak i publicznych. Ponadto, realizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części. Uczestniczyła w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w prestiżowych kancelariach prawnych zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz współpracując z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Autorka licznych wystąpień konferencyjnych o tematyce prawnopodatkowej. 


Stanowiska

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Biuro Rektora i Kanclerza
 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sylwetka

Radca prawny prowadzący praktykę zawodową w Kancelarii radcowskiej.


W Kancelarii zajmuje się doradzaniem Klientom na etapie przedsądowym, prowadzeniem spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych w zakresie obejmującym przede wszystkim sprawy z obszaru: prawa gospodarczego i prawa pracy, prawa rodzinnego, a także szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego. Występuje również jako obrońca i pełnomocnik w postępowaniach karnych. 

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz komunalnych, stowarzyszeń i instytucji kultury. W ramach indywidualnej praktyki zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.

W życiu zawodowym angażuje się również w prowadzenie wykładów w ramach rozmaitych projektów obejmujących szeroko rozumianą Edukację Prawną. W swej praktyce, współpracuje z podmiotami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pomocy pokrzywdzonym przestępstwami.


Stanowiska

 • Rzecznik Dyscyplinarny Rektora ds. Studentów - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
 • asystent - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Wieloletni nauczyciel, doświadczony psycholog, terapeuta, specjalista neuroterapii oraz trener z zakresu motywacji, wizerunku oraz uczenia się. Pasjonuje się wyzwaniami w Edukacji jakie nauczycielom stawia „trudna” młodzież. Pełen zachwytu marzyciel.

Od wielu lat prowadzi działalność związaną ze świadczeniem usług neurorehabilitacyjnych oraz badaniami nad nowymi sposobami komunikacji człowieka z maszyną. Realizator szkoleń z w edukacji, służbach mundurowych, jednostkach naukowych oraz przedsiębiorstwach. Naukowo związany z Akademią Ignatianum,  Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University, Uniwersytetem Jagiellońskim, NeuroSky INC, Klastrem LifeScience Kraków, Massachusetts Institute of Technology w Bostonie USA, National Institute for Subatomic Physics w Amsterdamie oraz University of Amsterdam (UVA). Członek Biofeedback Fundation of Europe oraz Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback. Dzięki pracy edukacyjnej i szkoleniowej przez ostanie 15 lat przeprowadził ponad 6.000 godzin szkoleniowych certyfikując ponad 10.000 nauczycieli, rodziców i uczniów. Koordynator wielu programów terapeutycznych i warsztatowych realizowanych min. przez Galicyjskie Centrum Edukacji, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji i Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Ukończył specjalistyczne szkolenia w nurcie Terapii Poznawczo-behawioralnej, Terapii Eriksonowskiej oraz Systemowej. Trener m.in. programu Szkoła dla Rodziców, Trening Zastępowania Agresji TZA ART. Uczestnik i prelegent wielu konferencji. Specjalista Terapii Behawioralnej w szczególności dzieci z Całościowym Zaburzeniem Rozwoju – Autyzmem. Prywatnie ojciec wspaniałych chłopaków i mąż niepowtarzalnej żony, zapalony turysta i nieustraszony motocyklista.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Psycholog, psychodietetyk, certyfikowany psychoterapeuta w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, certyfikowany Practitioner w Terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu - mgr psychologii

Studia podyplomowe: 

- Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu: przygotowanie pedagogiczne

- Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie: psychoterapia poznawczo - behawioralna (4 letnie szkolenie)

- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie: psychodietetyka (roczne szkolenie)

- Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej: psychoterapia psychoanalityczna (4 letnie szkolenie) w trakcie


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Ewelina Bobak to doświadczona specjalistka z zakresu marketingu, rozwoju osobistego i kreatywnego myślenia, zdobywająca praktykę przez ostatnie 15 lat. Od 5 lat jest właścicielką agencji marketingowej, w ramach której udziela firmom porad dotyczących zwiększania ich potencjału na rynku. Ponadto, jest cenionym szkoleniowcem, prelegentką na konferencjach oraz prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Tam dzieli się swoją wiedzą z zakresu zarządzania innowacjami, kreatywnego myślenia i podstaw marketingu.

Ewelina ukończyła studia licencjackie z socjologii ze specjalizacją w Public Relations oraz magisterskie z zarządzania ze specjalizacją w marketingu i technikach sprzedaży. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z kreowania wizerunku na AGH. Aktywnie uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach, zarówno jako uczestnik, jak i prelegentka, przekazując swoją wiedzę w obszarze zarządzania czasem, social media, budowy marki, kreowania wizerunku, marketingu oraz psychologii reklamy. 

Jej motto brzmi "Wzrastasz dzięki wykorzystaniu swoich mocnych stron, a nie oswajaniu słabości". To motto kieruje nią w jej karierze, inspirując studentów i klientów do wydobycia z siebie tego, co najlepsze. Marketing, strategia, promocja i rozwój osobisty to obszary, w których odnajduje swoją pasję, stale rozwijając się poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach oraz branżowych eventach.

Przeprowadziła wiele projektów, takich jak "Z pasją przez życie" - inspirujące wydarzenie dla kobiet, współorganizacja eventów "Potęga Informatyki 5" i "Potęga Informatyki 6", ogólnopolski konkurs Informatyczny Geniusz IT, obchody 25-lecia WSB-NLU, świąteczna paczka dla dzieci z Domu Dziecka, oraz warsztaty otwarte na temat personal brandingu pt. "YOU ARE A BRAND".

Jej obszar zainteresowań obejmuje szeroki zakres dziedzin, takich jak marketing, psychologia zachowań konsumenckich, kreatywne myślenie, zarządzanie innowacjami, social media, event marketing, personal branding, employer branding, content marketing, inbound i outbound marketing, wideomarketing.

Ukończone kursy: 

ICAN INSTITUTE - Strategie marketingowe 

Paweł Tkaczyk - Budowanie silnej marki 

Akademia e-marketingu

Brand24 -  Praktyczne wykorzystaniu monitoringu Internetu.

LAPsus - Program obejmował 45 godzin pracy metodami aktywnymi w warsztatach o tematyce twórczości i liderstwa

Trening efektywnej komunikacji i sterowanie głębokością relacji” – przeprowadzony przez Piotra Tymochowicza

Multimedia w marketingu

Skuteczny PR i Marketing firm z sektora Innowacji, IT i Nowych Technologii

Szkolenie z marketingu internetowego Google AdWords - poziom podstawowy

Szkolenie z tworzenia kampanii w Google AdWords - poziom rozszerzony

Kurs projektowania i edycji grafiki komputerowej, intensywny rozszerzony w programach Adobe Photoshop oraz CorelDraw X4

Poza światem biznesu, Ewelina prywatnie pasjonuje się wspinaczkami górskimi, zgłębianiem tajników dietetyki oraz preferuje aktywny wypoczynek. Jej wszechstronność i zaangażowanie sprawiają, że jest inspiracją zarówno dla swoich studentów, jak i klientów. 

5 piątka - Talenty Gallupa: 

- AKTYWATOR, 

- STRATEG, 

- WOO, 

- OPTYMISTA, 

- RELATOR. 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu( kierunek: Master of Business Administration) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie (kierunki: Menadżer Ekonomii Społecznej, Zarządzanie menadżerskie z elementami coachingu).  Z Wyższą Szkołą Biznesu  - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu związany od 2013 r. najpierw jako Kierownik Biura Rektora i Kanclerza, a później od 2015 roku Wicekanclerz. Obecnie od 2018 roku sprawuje funkcję Kanclerza WSB-NLU. Od 2016 roku pełni również funkcje Prezesa Zarządu Centrum Edukacji Nowoczesnej i Innowatyki.

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto interesuje się prawnym i aspektami organziacji wszelkiego rodzaju eventów, zarówno dydaktycznymi, sportowymi jak i imprezami muzycznymi.


Stanowiska

 • Kanclerz WSB-NLU - Kanclerz

Sylwetka

Master Degree, 2018-2020

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

Global Business Management

Bachelor Degree, 2015-2018

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

Public Management and International Business Administration

Licenses and certificates

Social Media Management - GeniusMarketing

HubSpot Academy Marketing Certified - HubSpot Academy 

Facebook Manager - Facebook Advertising

Google Analytics Basics - Google Analytics for Business

Marketing Automation Analyst - SALESmanago Marketing Automation

Interests

Marketing, Sales Strategies, Investments.

Hiking, kayaking, stretching, hockey, fashion construction. 

AVsystem

Business Development Manager

Conducting short- and long-term planning and management for events and sales.

Implementing the budget, marketing plans, and objectives and manages within those approved plans.

Executing effective marketing plans for generating Sales revenues.

Coordination of external processes and third parties/vendors for the flawless execution of multiple projects.

Developing a Sales department structure to monitor and track progress.

Leading communications with Partners and vendors

MioMat Polska

Operational Country Manager


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Pedagog - doświdczenie pracy w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Pegagog szkolny - doświadczenie pracy w szkołach podstawowych, gimanzjalnych i ponadgimnazjalnych.

Terapeuta - doświadczenie prowadzenia terapii pedagogicznej.

Mediator - autorka programu "Mediacje Rówieśnicze - droga do pojednania"

Trener i koordyntor programu psychoedukacyjnego "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" oraz programu Golden Five

Trener profilaktyki zintegrowanej i programu "Archipelag Skarbów".

Autorka i realizator programu "Trening umiejętności społecznych  - Porozmawiajmy ze sobą" oraz warszatów dla ucznió klas I - VIII "Edukacja emocjonalna"


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.  Z WSB-NLU w Nowym Saczu związany od 1995 roku. Pracuje w Zakładzie Ekonomii jako wykładowca. Doktorant na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W swojej pracy interesują go zagadnienia gospodarcze i historyczne krajów Unii Europejskiej, procesy integracyjne w niej zachodzące oraz problematyka rozwoju regionalnego krajów członkowskich.


Stanowiska

 • instruktor - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Psycholog, psychoonkolog, opiekun terminalny, wykładowca, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w nurcie behawioralno poznawczym w trakcie certyfikacji  na APP w  Köln. 

Od wielu lat mieszkam w Niemczech , i tutaj prowadzę swój prywatny gabinet. Pracuję z dorosłymi jak i z dziećmi. Współpracuje z niemickimi instytuacjami takimi jak Jugendamt czy też Schulamt. Ponadto , jestem Psychologiem w LVR Rheinland (Niemiecka instytucja zajmujca się wspieraniem nie tylko dorosłych , ale  młodzieży i dzieci z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi ). Moim głównym zadaniem jest pisanie planów rewalidacyjnych dla pacjentów z chorobami psychicznymi. 

Moja przygoda z psychologią rozpoczęła się w roku 2015. Pomimo dużej odległości , postanowiłam rozpocząć studia w Polsce. Niestety nie były to zajęcia online , co wymagało odemnie bardzo dużej samodyscypliny. Udało się i dziś chciałabym aktywować innych do samorealizacji, bez względu na wiek czy odległość.

W większości pracuje z polonią w Niemczech , pomagam dzieciom jak i dorosłym. Ze względu na bariery językowe , bardzo dużo polaków za granicą pozostawiona jest bez pomocy psychologicznej. Sama przeprowadzka do innego kraju jest już dużym przeżyciem , a jeżeli dojdą do tego problemy zdrowia psychicznego z którymi osoba boryka się od lat , pomoc psychologiczna jest piorytetowa. 

Coraz więcej dzieci nie radzi sobie ze stresem. Dzieci samokaleczają się , pojawiają się zaburzenia zachowania , agresja , depresje i zaburzenia lękowe. Pracuje nie tylko z dziećmi, ale i ich rodzicami. Ze względu na bariery językowe, pomagam niemieckim instytucją w diagnozowaniu dzieci i młodzieży pod kątem takich zaburzeń jak : zaburzenia psychiczne, autyzm i inne. 

Jak już wyżej wspomniałam jestem również psychoonkologiem i opiekunem terminalnym. Przez wiele lat pracowałam z osobami starszymi i przewlekle chorymi. Były to ośrodki pomocy , oddziały geriatryczne oraz psychogeriatryczne oraz hospicja. Obecnie sprawuje również opiekę paliatywną w domach chorych i szpitalach dając wsparcie psychologiczne rodzinie jak i samemu choremu do ostatniego dnia. 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym, konsultatnt do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Absolwentka Wyżeszej Szkoły Biznesu Natiolanl Louis University. 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Studia ukończył na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wieloletnim pracownikiem dydaktycznym - wykładowcą, napierw w Zakładzie Metod Ilościowych w Zarządzaniu, a obecnie na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU w Nowym Sączu. Ze względu na charakter WSB-NLU, w której uczy już od 1998, nabył wiedzę z zakresu zastosowań matematyki w takich obszarach jak:

 • statystyka,
 • ekonometria,
 • prognozowanie,
 • logistyka,
 • zarządzanie produkcją,
 • zarządzanie operacyjne,
 • zarządzanie projektami,

do wymienionych przedmiotów prowadzi zajęcia wykorzystując cała gamę dostępnego oprogramowania: MS (Excel PowerPoint Word Project), Statistica, SPSS, ProjectLibre i inne.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Partner Drimagine - Drimagine

Sylwetka

Jestem dydaktykiem na Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University oraz Opiekunem praktyk na kierunku Psychologia. Aktualnie uczestniczę w seminarium doktorskim w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości na Akademii Humanitas i przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego w dziedzinie Psychologii, Zarządzania i Sztucznej Inteligencji.


Stanowiska

 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun Praktyk na kierunku Psychologia - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Artur Kornatka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU oraz dyrektorem Centrum Badań i Programowania WSB-NLU. Prowadzi zajęcia z zakresu programowania i projektowania systemów informatycznych.

Artur Kornatka ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku matematyka-informatyka. Dodatkowo ukończył studia licencjackie na kierunku ekonomia o specjalności systemy informatyczne w gospodarce oraz podyplomowe studia pedagogiczne.

Jest pasjonatem programowania na platformie .NET.

Artur Kornatka odbył w 2009 roku staż naukowy w DePaul University w Chicago (USA), a w 2010 roku był uczestnikiem programu „Erasmus Teaching Programme” w Reykjavik University (Islandia).

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej przez wiele lat zajmował się programowaniem aplikacji użytkowych i był współwłaścicielem firmy informatycznej. 

Do września 2013 był Pełnomocnikiem Kanclerza WSB-NLU ds. Informatycznych oraz pracował w spółce Miasteczko Multimedialne w której odpowiadał za działania informatyczne oraz budowę infrastruktury IT Parku Technologicznego MMC Brainville w Nowym Sączu. 

Od stycznia 2014 roku do grudnia 2020 roku był koordynatorem Zespołu Programowania Systemowego WSB-NLU.

Obecnie kieruje Centrum Badań i Programowania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. 

Centrum Badań i Programowania to jednostka WSB-NLU, która zajmuje się tworzeniem projektów informatycznych dla edukacji, szkolnictwa wyższego oraz biznesu. CBiP realizowało projekty dla firm z wielu branż, w tym:

 • edukacyjnej
 • motoryzacyjnej
 • spożywczej
 • bankowej
 • medycznej

Działalność CBiP w obejmuje:

 • usługi programistyczne
 • audyty systemów informatycznych, na życzenie Klienta poprzedzone audytem procesów.

Flagowym projektem Centrum Badań i Programowania jest Cloud Academy - innowacyjny system informatyczny do zarządzania szkolnictwem wyższym i edukacją.


Stanowiska

 • Opiekun Praktyk na kierunku Informatyka - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Informatyka "Business Application Developer" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun specjalności na kierunku Informatyka "Programowanie Aplikacji Biznesowych" - studia niestacjonarne - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • asystent - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Dyrektor Centrum Badań i Programowania - Centrum Badań i Programowania

Sylwetka


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Absolwentka wydziału psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą  w Nowym Sączu, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości.

Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, a także psychologii transportu.

Absolwentka Instytutu Pedagogicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, kierunek- Pedagogika, specjalność: resocjalizacja i mediacja.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Psycholog, pedagog, terapeuta terapii krótkoterminowej, specjalista profilaktyki społecznej i resocjalizacji, trener edukacji włączającej. Była założycielem i do 2009 roku wiceprezesem Polskiego Towarzystwa ADHD. Współtwórcą Kampanii Społecznej ADHD –Świat to za mało!

Pracowała nad wprowadzeniem refundacji pierwszego leku na ADHD w Polsce – Concerta. Zasiadała w Senackiej Komisji Zdrowia oraz w Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. Była współtwórcą Zespołu ds. Opracowania Kompleksowego Programu Pomocy Dziecku z ADHD, który został powołany w Warszawie we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Organizowała i brała czynny udział w I Kongresie Instytucji Działających na Rzecz Osób z ADHD. Była członkiem zespołu ds. tworzenia Narodowego Programu Środowisko i Zdrowie Dzieci CEHAP w Ministerstwie Zdrowia w 2009-2010 roku oraz jest członkiem zespołu ds. Działań na rzecz oświaty powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Do 2016 pracowała w Polskiej Sobotniej Szkole w Swindon w Wielkiej Brytanii jako pedagog szkolny. Była koordynatorem akcji Polonijny Dzień Dwujęzyczności w Wielkiej Brytanii.

Obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, prowadzi Pracownię Terapeutyczną ALFA oraz jest twórcą projektu The Future of Education w Wielkiej Brytanii. Pracuje jako psycholog i terapeuta m.in. w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Olkuszu – wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, w Nowym Szpitalu Olkusz na Oddziale Psychiatrycznym dla dorosłych oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych s Olkuszu j Wolbromiu. 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Psycholog zdrowia i osobowości oraz psycholog organizacji i zarządzania z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z drugim człowiekiem.

Dyplomowany psychoonkolog oraz psychotraumatolog.

Trener biznesu specjalizujący się w HRBP, Assessment Center, Development Center.

Wykładowca akademicki.

Ukończone liczne szkolenia i warsztaty m.in.:

 •    profilaktyka i zdrowie psychiczne młodzieży
 •    praca z genogramem
 •    dialog motywujący
 •    pacjent z poczuciem beznadziei
 •    praca terapeutyczna z młodzieżą samookaleczającą się  
 •    praca z osobami LGBTQ+
 •    podstawy interwencji kryzysowej

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (uzyskany certyfikat I oraz II stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach).

Członek przyszłego samorządu zawodowego psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi własny gabinet psychologiczny - Praktyka Psychologiczna Poznań.

“Chaque homme doit inventer son chemin.” J.P. Sartre 


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Financial Management. Zdobył również tytuł MBA przyznany przez National Louis University w Chicago. Od 2018 prowadzi zajęcia zarówno dla studentów ścieżki polskiej jak i angielskiej głównie w obszarze zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizie danych. Zawodowo pracuje również jako analityk danych dla średniej wielkości firmy z Małopolski działającej w branży architektury krajobrazu.

Graduated from WSB-NLU with a master's degree in Financial Management. Also holds an MBA degree awarded by National Louis University - Chicago. Has been working for WSB-NLU since 2018 and teaches courses mostly concerning the use of spreadsheet applications in data analysis for both Polish and English track students. Currently also works as a data analyst in the controlling department of a medium-sized landscape architecture company.


Stanowiska

 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Pedagog– terapeuta, oligofrenopedagog i psycholog. W pomocy człowiekowi dorosłemu bądź dziecku, podąża za nim, kierunkując go na wyznaczony cel.  Swoje dwunastoletnie doświadczenie psychologiczno -pedagogiczne zdobywała współpracując z rodzicami, dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w szkole: podstawowej, gimnazjalnej i średniej. Zajmowała się też diagnozowaniem i opiniowaniem dzieci i młodzieży w poradniach niepublicznych. Obecnie pełni funkcje Wykładowcy na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w WSB-NLU.

Rozwija się poprzez ciągłe dokształcanie, uczestnicząc w: szkoleniach, kursach, kongresach  i warsztatach. Obecnie jest w trakcie zdobywania nowych umiejętności w czteroletniej szkole psychoterapii.

 Obszary zainteresowań to: psychologia relacji, psychologia rozwojowa, psychosomatyka, arterapia, trauma dziecięca, logoterapia.


Stanowiska

 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Psycholog, psychoterapeuta, psychoseksuolog, biegły sądowy.

Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując na oddziałach dziennych i sądowych Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, jako interwent kryzysowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, a także na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii OZSS oraz jako biegły psycholog z listy.

Współpracował z Ośrodkami Pomocy Społecznej realizując projekty unijne, poświęcone między innymi pomocy rodzinie czy osobom bezrobotnym, jak również doświadczającym problemu uzależnienia.

Posiada bogate doświadczenie prowadzenia terapii indywidualnej oraz pary, niejednokrotnie udzielał wsparcia w trudnościach o charakterze seksualnym.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Absolwentka warszawskiej szkoły 3D i animacji Drimagine oraz Instytutu Sztuki w Częstochowie. Dyplom z pracowni grafiki projektowej obroniła z wyróżnieniem. Zajmuje się grafiką cyfrową, ilustracją, malarstwem tradycyjnym, conceptartem i animacją artystyczną. Jest laureatką nagrody Grand Prix w konkursie „FOLKLORIADA” gdzie wygrała wyjazd do Belgii, beneficjentką programu Leonardo w  Lourdes (Francja). Była również prelegentką na międzynarodowej konferencji IVRPA w Selfoss (Islandia). Jej animację pt. „Kalejdoskop” pokazano na fulldomefestival pt „Romantic Circles” w Zeiss Planetarium Jena w Niemczech. Obecnie zajmuje się grafiką użytkową i tworzy m.in. projekty wzorów tkanin, ilustracji cyfrowych do książek, projekty koncepcyjne brand hero, portrety w stylu digital painting, murale wnętrz (projekt i wykonanie). Artystka bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, gdzie łączy różne dziedziny sztuki. Jest również zapraszana jako juror w konkursach artystycznych na różnych szczeblach: powiatowych oraz ogólnopolskich


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Prawie 20 lat spędził pracując z ludźmi: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Doradztwa i Informacji aby trafić do twardego biznesu i wspierać w osiaganiu celów zaangażowanych w swoją pracę ludzi. Dzięki temu trafił do sportu, gdzie zajmował się Kadrą Narodową. Obecnie jak tylko potrafi dzieli się swoim doświadczeniem. Absolwent ATK Warszawa wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek Psychologia.


Stanowiska

 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Asystent na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w WSB-NLU . Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Matematyki i Fizyki.Zatrudniony na stanowisku asystenta od  1994 roku . W pracy naukowej interesuje się metodami sztucznej inteligencji w zarządzaniu, sieciami neuronowymi , publikuje z zakresu metod SPC oraz DEA .W pracy dydaktycznej dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora ( 1996 i 2008 ) oraz Dziekana ( 2006 i 2008 ) WSB-NLU. Był trenerem i konsultantem w takich firmach jak: Good Year Dębica ,Getting Bank , Business Centre Club, Mostostal Warszawa , Opoczno .Posiada liczne certyfikaty z zakresu Data Mining , Operations Management oraz StatSoft i SPSS. Odbył wiele staży krajowych i zagranicznych min: General Motors Corporation , Grundfos USA, Parc del Alba Science and Technology.


Stanowiska

 • instruktor - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Manager z 12-letnim doświadczeniem, zarządzający różnorodnymi zespołami w branży retail i farmacji.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Ukończył studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 1994r. nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Biznesu - National - Louis Univeristy w Nowym Sączu. Obecnie wykładowca na wydziale nauk społecznych i informatyki WSB-NLU. Matematyk i informatyk.

Swoje zainteresowania naukowe najchętniej skupia wokół algorytmiki.


Stanowiska

 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Absolwentka wydziału psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą  w Nowym Sączu, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Od 2018 roku nauczyciel akademicki, laureatka nagrody dla Najlepszego Wykładowycy 2020 roku, przyznana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologii transportu oraz Kurs Krótkoterminowej Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.

 Wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu i diagnozie dzieci oraz osób dorosłych. 

Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tymbarku.

Psycholog w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Biegły Sądowy w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, specjalista psychologii w I Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Nowym Saczu.

Ukończyła kurs i specjalstyczne przygotowanie do przeprowadzania badań psychologicznych kandydatów ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni organizowany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Krakowie.

Zainteresowania zawodowe koncentrują sie wokół metod diagnostycznych stosowanych w pomiarze cech osobowości, orzecznictwa i opiniowania psychologicznego.

Prywatnie szczęśliwa mama i właścicielka dwóch psów. 


Stanowiska

 • asystent - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Dyrektor Instytutu Diagnostyki Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej - Instytut Diagnostyki Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej

Sylwetka

Wieloletni dyrektor  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie oraz nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.  Doświadczony wykładowca, trener, edukator  w obszarze edukacji. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem  w edukacji,  wdrażaniem nowych metod nauczania jak również wykorzystywaniem przez nauczycieli  dostępnych nowoczesnych technologii. Naukowo związany z:  Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University, Wyższą Szkołą Humanitas, Akademią Krakowską im. A. Frycza Modrzewskiego. Członek  Stowarzyszeń  działających  w edukacji. Współorganizator szeregu warsztatów, konferencji i kongresów związanych z oświatą. Współpracował i współtworzył programy  Comenius i Ersamus.

Prywatnie mąż nauczycielki, ojciec trójki dzieci, właściciel trzech czworonogów oraz ogrodu z ciekawymi okazami flory.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Specjalista z zakresu IT Security z ponad 10 letnim doświadczeniem, prelegent wielu konferencji, podcastów oraz wywiadów z zakresu bezpieczeństwa w IT dla  młodzieży i dorosłych w tym klientów korporacyjnych. Administrator systemów informatycznych z wszechstronną wiedzą z zakresu zarządzania sieciami oraz systemami IT. Nauczyciel akademicki i opiekun specjalności pod nazwą Analityk Cyberbezpieczeństwa, koordynator projektu "IT Sec for YOU".

Swoją pracę skupia na pasji oraz ciągłym rozwoju, podczas zajęć akademickich stosuje się do motto „Dobry nauczyciel uczy, świetny nauczyciel inspiruje” tym samym zdobywając uznanie wśród swoich podopiecznych.

Obszar zainteresowań

● Rekonesans, audyt oraz testy penetracyje infrastruktury IT i oprogramowania

● Biały wywiad OSINT

● Analiza powłamaniowa

● Bezpieczeństwo IoT

● Bezpieczeństwo/Hardening systemów oraz sieci komputerowych

● Systemy operacyjne

● Sieci komputerowe

● Organizacja i architektura komputerów

● Rozwiązania IoT/Monitoringu wizyjnego

  

Doświadczenie zawodowe

Koordynator Zespołu ds. Infrastruktury IT WSB-NLU

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

lipiec 2016 – obecnie

● Zarządzanie 4 osobowym zespołem operacyjnym w zakresie utrzymania i rozwoju

infrastruktury IT.

● Przydzielanie oraz priorytetyzacja zadań wraz z organizacją czasu pracy zespołu.

● Identyfikacja i eliminacja problemów w infrastrukturze sieciowej/informatycznej.

● Ocena ryzyka oraz monitorowanie.

● Wdrażanie nowych pracowników do zespołu.

● Tworzenie oraz aktualizacja dokumentacji.

● Nadzór nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa wdrażanych systemów i

oprogramowania.

● Tworzenie zestawień ofertowych dla klientów oraz uczelni podczas

zakupu sprzętu teleinformatycznego.

Nauczyciel akademicki

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

maj 2016 – obecnie

● Zajęcia dydaktyczne dla ponad 150 osobowych grup kierunku informatyka i zarządzanie z

zakresu:

● Audyt bezpieczeństwa danych i analiza zagrożeń

● Bezpieczeństwo informacji

● Laboratorium HTB

● Systemy operacyjne

● Inżynieria systemowa

● Sieci komputerowe

● Organizacja i architektura komputerów

● Narzędzia informatyki

● Inżynieria wsteczna 

Administrator Systemów Komputerowych

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

2015 – obecnie

Nowy Sącz, woj. małopolskie, Polska

● Administracja m.in.:

- systemami operacyjnymi Linux (m. in. RedHat, Debian, PLD linux, CentOS)

- systemami operacyjnymi Windows Server.

- środowiskiem wirtualizacyjnym opartym o VMware, Citrix Xenserver 6.1 do 7.1,

Ovirt 4.0 oraz Proxmox.

- bazami danych MSSQL oraz MySQL.

- wdrożenie, migracja oraz zarządzanie usługą pocztową z ponad 8 tys. aktywnych kont użytkowników.

- serwerami DNS oraz usługami alokowanymi u zewnętrznych dostawców usług

domenowych oraz DNS

- usługą Active Directory

- usługami hostowania stron WWW oraz VPS.

● Wirtualizacja systemów operacyjnych.

● Wdrożenie oraz aktualizowanie systemu monitoringu sieci i aplikacji.

● Wdrożenie systemu kopii bezpieczeństwa

● Wdrażanie nowych rozwiązań oraz urządzeń mających na celu zwiększenie wydajności

oraz stabilności pracy w tym bezpieczeństwa

● Tworzenie oprogramowania oraz skryptów automatyzujących pracę

● Utrzymanie infrastruktury sieciowej zapewniającej stabilną pracę na ponad 300

stanowiskach

● Modernizacja oraz monitoring sieci komputerowej pod względem bezpieczeństwa.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

październik 2016– sierpień 2018

● Opracowywanie oraz modernizacja polityki bezpieczeństwa

● Nadzór nad pracami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych

● Rozsyłanie biuletynu informującego o możliwych zagrożeniach

● Monitorowanie sieci pod względem wystąpienia ewentualnych zagrożeń

● Prace związane z zachowaniem bezpieczeństwa, dostępności oraz integralności danych

Zastępca Koordynatora Zespołu ds. Infrastruktury IT

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

kwiecień 2016–lipiec 2016

Administrator systemów komputerowych i sieci

MMC Brainville - Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.

2015–2016

Programista PHP, Zend Framework 2

TeamSolution

2012–2014

Limanowa

Programista backend-owy stron internetowych z wykorzystaniem technologi m. in. Zend Framework 2

● Tworzenie aplikacji w języku programowania PHP, HTML oraz JavaScript.

● Tworzenie relacyjnych baz danych MySQL.

● Zarządzanie serwerami hostingowymi wraz z aktualizacjami i wdrażaniem

dodatkowych usług.

● Tworzenie autorskich systemów zarządzania treścią CMS.

● Wykonywanie podstawowych czynności związanych z grafiką komputerową.

● Zarządzanie systemem kontroli wersji kodu SVN.

● Kontakt z klientem.

Wdrożeniowiec systemów ERP / Programista C++ C#

Infido

2011–2012

Limanowa

Wdrożenia oprogramowania Berberis, Raks i Enova m.in. moduł produkcyjny dla enova, systemy lojalnościowe oraz systemy do interaktywnego składania zamówień.

Wykształcenie 

 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Master of Business Administration - Zarządzanie 

2020–2021

 • Centrum Szkoleniowe IT Professional

RODO -Nowe wymagania ochrony danych osobowych dla systemów informatycznych -

rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

2017

 • MEDIATIV - Akademia Bezpieczenstwa

Certified IT Security Specialist 

2017

 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Magister - Komputerowe wspomaganie decyzji i e-biznes 

2014–2016

 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Inżynier Informatyki 

2009–2013

 • Cisco Networking Academy

CCNA2 Podstawowe wiadomości o ruterach i routingu 

2011–2012

 • Cisco Networking Academy

CCNA1 Podstawy sieci komputerowych

2010–2011

Certyfikaty - m. in.

● Certyfikat inżyniera, Comodo ITSM/AEP IT Partners Security Wydany sty 2021

● OH MY H@CK ZaufanaTrzeciaStrona.pl Wydany lis 2020

●  #BestIT Meetup The-ITprofessional GmbH Wydany mar 2020

● Acronis Backup Advanced 12.5 Systemy Informatyczne ITXON S.A. Wydany paź 2019 Identyfikator poświadczenia ACR/38/19

● Letnia Akademia Backupu Edycja 2019 Xopero Software Wydany wrz 2019

● Zarządzanie innowacjami Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu Wydany maj 2018

● Certified IT Security Specialist MEDIATIV - Akademia Bezpieczenstwa Wydany cze 2017

● Nowe wymagania ochrony danych osobowych dla systemów informatycznych - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Centrum Szkoleniowe IT Professional Wydany sty 2017

●  OpenComPBX - Administracja platformą komunikacyjną Poziom7

● Szkolenie DELL PowerVault TL4000 (system Backupu, biblioteki taśmowe)

● Szkolenie Hitachi Data Systems i Brocade (macierze dyskowe i przełączniki FC)

● Szkolenie HUAWEI servers RH1288 V3 i RH2288 V3

● Szkolenie HUAWEI switch CloudEngine 12800 Series i S7700 Series, eSight Software

● Szkolenie RHEL, RHEV (klastry HA, FC)

● Szkolenie Extreme Networks (ExtremeXOS, IdentiFi Wireless Appliance, IdentiFi Wireless Software, Wireless AP, NetSight Wireless Manager and Wireless Advanced Services)

● Szkolenie Fortinet „Fortigate 1500D i FortiAnalyzer-1000D”

● Szkolenie „KEMP Server Load Balancing”

● Szkolenie „Obsługa, administracja i konfiguracja systemów AV”

● Brainvill security

● Certyfikowane Szkolenie CISS realizowany przez ISA

● eKonferencja "DESlock+ pełne szyfrowanie danych"

● Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa systemów komputerowych

Konferencje

● Kernel Don't Panic - Kraków - Maj 2017

● Sekurak Hacking Party

● KrakWhiteHat - Bezpieczeństwo HTTPS i ataki na webaplikacje - spotkanie przy współpracy z OWASP

● KrakWhiteHat - Malware contra aplikacje mobilne

Prelekcje

● Prezentacje związane z zachowaniem zasad bezpiecznego Internetu

● Wielokrotne prezentacje dla dzieci z domów dziecka, dzieci niepełnosprawnych oraz Uniwersytetu Pierwszego Wieku

z zakresu pokazu możliwości i zastosowań bezzałogowych statków powietrznych.

● Prelegent konferencji Potęga Informatyki VI liczącej ponad 2000 uczestników, poświęconemu innowacjom z zakresu

IT - tematyka prelekcji: "Zagrożenia oraz sposoby obrony przed niebezpieczeństwami ze strony sieci komputerowych"


Stanowiska

 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Opiekun Praktyk na kierunku Informatyka - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • kierownik działu it - Dział IT
 • Opiekun specjalności na kierunku Informatyka "Analityk Cyberbezpieczeństwa" - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

W roku 2021 skończył studia inżynierskie na kierunku informatyka w specjalności Programowanie Aplikacji Biznesowych.

Od roku 2021 w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University prowadzi zajęcia na kierunku informatyka z przedmiotów programistycznych.

W 2023 roku rozpoczął pracę w Centrum Badań i Programowania w WSB-NLU w Nowym Sączu.

W 2023 roku został opiekunem specjalności Programowanie Aplikacji Biznesowych w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University na kierunku Informatyka

W 2023 roku skończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie w specjalności Analiza Danych.

Od czasu ukończenia studiów inżynierskich zajmuje się programowaniem głównie w technologii .NET aplikacji internetowych, okienkowych oraz mobilnych. Posługuje się językami programowania C++, JAVA, C#, PHP, MSSQL, JavaScript, HTML/CSS. Posiada doświadczenie z zakresu administracji maszyną wirtualną, powiązaną z utrzymaniem oraz obsługą aplikacji internetowych.


Stanowiska

 • Opiekun specjalności na kierunku Informatyka "Programowanie Aplikacji Biznesowych" studia niestacjonarne - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Dr hab. inż. Michał Ćwiąkała

www.michalcwiakala.pl

Jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Ukończył także studia menadżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, a tematem jego pracy były badania dotyczące preferowanych styli zarządzania dla wybranych przedsiębiorstw.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w wielu organizacjach komercyjnych. O stopniu umiejętności zawodowych świadczy kolejność zajmowanych stanowisk, począwszy od laboranta, poprzez technologa, inżyniera budowy, kierownika laboratorium, aż po stanowiska kierownicze, takie jak: Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent czy Prezes Zarządu. Przeszedł całą ścieżkę komercjalizacji nowych technologii. Doświadczył na czym polega skuteczne zarządzanie własnością intelektualną. Był Pełnomocnikiem Zarządu ds. zarządzania własnością intelektualną Pracodawców Pomorza – największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce zrzeszającej blisko 1000 przedsiębiorstw i działającej na obszarze województwa pomorskiego. Zasiada w Radzie Honorowej Fundacji BOMIS – porozumienia profesjonalistów ds. wycen aktywów materialnych i niematerialnych, doradztwa i mediacji w biznesie.

Jest współwłaścicielem międzynarodowego holdingu, którego podmiotem zarządzającym jest I’M Brand Institute sp. z o.o. (matka holdingu). Pozostałe sześć podmiotów (córki holdingu):

1) I’M Brand Design sp. z o.o.,

2) I’M Digital Promotion sp. z o.o.,

3) I’M Code Technology sp. z o.o.,

4) I’M Brand Leasing sp. z o.o.,

5) I’M Accountant sp. z o.o.,

6) I’M Global Investments LTD.,

są spółkami zależnymi, uzupełniającymi usługi I’M Brand Institute w kompleksowym łańcuchu usług przemysłu 4.0, a w szczególności: komercjalizacji i zarządzania marką, cyfryzacji, automatyzacji oraz robotyzacji. W holdingu tym świadczone są usługi brandingowe, kampanie digitalowe 360 oraz tworzone są aplikacje webowe i mobilne, automatyzujące różne procesy biznesowe. Obecnie zaangażowany jest także w rozwój projektu I’M Work Life Balance Clinic, w skład którego wchodzą:

7) I’M Eco House

- innowacyjny projekt dotyczący kompleksowej obsługi inwestycyjnej „pod klucz” inteligentnych domów pasywnych, wykorzystujących ekologiczne materiały i najnowocześniejsze technologie energetyczne,

8) I’M Green Energy

- innowacyjny projekt dotyczący udziału komponentów energetycznych ze źródeł innowacyjnych instalacji energetycznych w bilansie cieplnym budynku pasywnego,

9) I’M Diagnose Lyme

- innowacyjna aplikacja profilaktyki leczenia boreliozy oraz innych schorzeń odkleszczowych,

10) I’M Multicultural Foundation

- fundacja ukierunkowana na doradztwo i konsulting, organizacje szkoleń, targów, konferencji i seminariów, wspierająca międzynarodowy i wielokulturowy biznes.

Uczestnik wielu konferencji dotyczących innowacji w rozwoju polskiej gospodarki, jak również prelegent licznych wykładów i warsztatów dotyczących tej problematyki. Jest wykładowcą studiów MBA w których prowadzi warsztaty skoncentrowane na rozwoju umiejętności przywódczych, znaczeniu etyki i odpowiedzialności korporacyjnej oraz logicznego myślenia strategicznego. Jest konsultantem i doradcą zarządów ds. strategii zarządzania marką w przedsiębiorstwach, w tym także opracowuje różne materiały eksperckie dla Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości jako ekspert i doradca tej organizacji utworzonej przez państwo, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Magister (zarządzanie i marketing), inżynier (informatyka, ze specjalnością programowanie) ukończone w Wyższej Szkole Biznesu - National - Louis University w Nowym Sączu.

Poza prowadzeniem kursów w WSB pracuje jako Tester Automatyczny aplikacji biznesowych oraz szkoleniowiec. 


Stanowiska

 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

BIO - Sebastian Dominik

Sektor CG / VFX - General 2D/3D

DYDAKTYKA 2018-2023 // 3D Masterclasses (szkolenia technologiczne)

Okres: 2013 – 2023 Miejsce (Uczelnie/Akademie):

- DRIMAGINE 3D Animation & VFX Academy

- Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna Warszawa

- Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu

Wykładane Przedmioty (specjalizacje 3D):

- 3D Modeling Maya

- 3D Sculpting Mudbox

- Grafika 3D Autodesk Maya

- Grafika 2D / Digital Painting PS

- 2D texturing / UV setup

- Lighting / Shading / Rendering

- Rigging / Skinning

- Rendering Arnold

- Compositing Nuke / After Effects

- Color Correction Davinci Resolve


REALIZACJA ZAWODOWA (sektor CG-2D/3D) // Okres: 2014 – 2023 

Najczęściej realizowany zakres komercyjny:

- Opracowywanie strategii marketingowych ATL, TTL, BTL

- PR Managing / Branding / Koordynacja projektowa

- Brand Design / Identity Creation / Product Design

- Illustracja / Fotomanipulacja/Retouching/ColorGrading

- Web Design (layouts & coding) oraz Pozycjonowanie

- 3D Modelling / Texturing (organic & hardsurface)

- Wizualizacje 3D (produkty / wizualizacje wnętrz)

- 3D Sculpting / Przygotowanie do druku 3D

- VR (setup / zarządzanie środowiskiem)

- Animacja 3D i 2D / Grafika Filmowa / Motion Design

- Produkcje reklamowe (animacje 2D/3D/MotionDesign)

- Produkcje dokumentalne (animacje/VFX)


BRAVE TRIANGLES Sebastian Dominik

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa;

NIP: 7922255806; REGON: 381536254

contact@bravetriangles.com

883 070 777


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Ukończyłem WSB-NLU w Nowym Sączu. Kilka lat zbierania doświadczenia w różnych dziedzinach takich jak grafika komputerowa, fotografia, prowadzenie szkoleń oraz praca w handlu, zaprowadziły mnie z powrotem na WSB.


Stanowiska

 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • wykładowca - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki w WSB-NLU. Prowadzi zajęcia z zakresu programowania, projektowania systemów informatycznych, grafiki komputerowej, animacji 3D, fotografii.

Ukończyła studia inżynierskie na kierunku „Informatyka – technologie multimedialne”, oraz studia magisterskie na kierunku „Zarządzanie – zarządzanie firmą” w WSB-NLU. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Informatyka – Programowanie aplikacji biznesowych (Microsoft Visual Studio 2012)”.

Kilkukrotnie była współorganizatorem przedsięwzięcia „Potęga Informatyki”. Współorganizowała prelekcje wygłaszane przez studentów podczas "Gdynia E(x)plory Week 2018".

Obszary zainteresowań:

Nowe technologie

Grafika komputerowa

Programowanie aplikacji internetowych

Programowanie aplikacji mobilnych

Fotografia


Stanowiska

 • instruktor - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Człowiek kochający WSB-NLU całym sercem, programista, który całą swoją karierę zawdzięcza wiedzy i praktyce uzyskanej tutaj.

Senior Quantative Developer:
HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o. o. 9.2021-Teraz

Atlen/HSBC 1.2020-8.2021 

Programista:

MAGIS/americaneagle.com 5.2016-11.2019

Zespół programowania zespołowego WSB-NLU 10.2015-4.2016

Praktyki: Zespół programowania zespołowego WSB-NLU 9.2013-1.2014, 7.2013-4.2014

Interesuje mnie ogólnie IT i też odrobinę gamedev. Jestem chorobliwie zakochany w historii (nie tylko XX wiek) i w motoryzacji.

Wykształcenie:

Inżynierskie: Informatyka  - Inżynier Oprogramowania, WSB-NLU 2012-2016

Magisterskie: Zarządzanie  - Zarządzanie firmą, WSB-NLU 2017-2020

MBA, WSB-NLU 2019-2020


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Wieloletni pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki.

Od kilkunastu lat związany jako wykładowca z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis - University, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z systemów wbudowanych.

Promot wielu prac dyplomowych.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Sylwetka

Absolwentka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Matematyka, absolwantka na Wydziale Elektotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Elektrotechnika, studia podyplomowe z Fizkyki na Akademii Górniczo-Hutniczej, studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą oraz MBA.

Wieloletni dyplomowany nauczyciel matematyki, informatyki i fizyki. Egzaminator maturalny z matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.


Stanowiska

 • Wykładowca/Z - Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.